CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

zagospodarowanie przestrzenne

Data: 2014-06-12

MPZP Daszewice - plan wyjątkowy

Wieś Daszewice w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Liczy obecnie 1659 mieszkańców. Zmienia się jej charakter - ze wsi typowo rolniczej staje się osadą typu miejskiego. 

więcej

Plany miejscowe jak królik z kapelusza

Małgorzata Kaptur: 5.03.2014 r.
Burmistrz Gminy Mosina nie opracowuje wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych, mimo że do tego zobowiązuje go art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa weszła w życie w 2003 r. Kolejne plany zaskakują radnych i mieszkańców.
Burmistrz wyciąga je jak magik królika z kapelusza wzbudzając zdziwienie i domysły.

więcej

Mgliste mosińskie planowanie przestrzenne - wykaz planów

Małgorzata Kaptur: 4.01.2014 r.
Plan jest podstawą wydawania decyzji administracyjnych, dokonuje  zmiany przeznaczenia gruntów, wytycza nowe drogi, ingeruje w prywatną własność. Urząd powinien działać w tym obszarze szczególnie uważnie, przejrzyście. Jednak mosińskie planowanie przestrzenne spowija gęsta mgła. 

więcej

Nowe tereny inwestycyjne w Krośnie

 Małgorzata Kaptur: 18.02.2014 r.
Plan dla części  Krosna (między torami kolejowymi a lasem - od ulicy Leśnej do ul. Granicznej ) wyznacza ok. 67 ha pod zabudowę produkcyjno – magazynową oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie fragmentu obwodnicy miasta Mosina o parametrach klasy zbiorczej. Zakłada też przeznaczenie ok 16 ha gruntów rolnych pod zalesienie.

więcej

Będzie blokowisko na terenie ogrodów działkowych

 Małgorzata Kaptur: 24.09.2013 r.
Burmistrz wydała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 16 budynków wielorodzinnych, planowanego na działce o nr ewid. 738/4, obręb Mosina.

więcej

Więcej bloków. Studium sobie, a burmistrz sobie...

 Małgorzata Kaptur: 7.09.2013 r.
Ponad 2 lata trwało opracowanie Studium. Wymagało wielu uzgodnień i wywoływało wiele emocji. W praktyce ma ono jednak mniejsze znaczenie niż się powszechnie wydaje.

więcej

O braku transparentności w mosińskim urzędzie, czyli ile zapłacił inwestor za plan miejscowy?

Małgorzata Kaptur: 19.07.2013 r.
Kiedy radny chce się dowiedzieć w urzędzie w Mosinie ile wpłacił inwestor do budżetu gminy musi uzbroić się w cierpliwość, bo upłynie wiele wody w rzece, zanim się czegoś dowie...

więcej

KROSINKO - uwagi do planu

 MK: 26.06.2013 r.
Każdy z nas ma  duże możliwości udziału w procedurze planistycznej, ale nieświadomość praw, brak wiedzy o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, a także niewiara w sens własnego działania powoduje, że pozwalamy innym decydować o sprawach, które nas dotyczą. Otrzymałam uwagi, jakie mają mieszkańcy do planu w Krosinku. Oto one:

więcej

Co powstanie w Western City Rio Grande?

 MK:9.06.2013 r.
W Krosinku nad Kanałem Mosińskim i wpadającą do niego Olszynką zlokalizowane jest miasteczko kowbojskie. Dla terenu o powierzchni ok. 25 ha opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie jest mowa o obiektach o wysokości nawet do 17 m. 

więcej

Plany miejscowe i ich skutki - TIR-y na Gałczyńskiego

 MK: 10.06.2013 r.
Plan zostaje uchwalony a jego skutki uboczne  odczuwają mieszkańcy. Gmina, by pozyskać inwestorów dopuszcza (w opracowaniu plan dla części terenu tzw. aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Śremskiej) powierzchnię zabudowy do 70% powierzchni działki budowlanej. Powoduje to, że inwestor nie jest w stanie na swojej działce zmieścić pojazdów obsługujących firmę.

więcej

Urząd odwraca się plecami do rolników.

Małgorzata Kaptur: 22.10.2012 r.
Nasza gmina się urbanizuje. Kurczy się obszar wykorzystywany rolniczo. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe domy. Tworzone są kolejne plany zagospodarowania przestrzennego. W czwartek o godz. 11.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej, która uchwali  mpzp dla Drużyny i Radzewic. Odrzucone przez burmistrza uwagi świadczą o tym, że głos rolników jest głosem wołającego na puszczy.

więcej

MPZP dla Wiórka i Strzelnicy

Małgorzata Kaptur: 16.05.2013 r.
Jutro - 29 maja 2013 r. na sesji RM m.in. mpzp dla wsi Wiórek i Strzelnicy, skarga dr J. Tafelskiej-Stachowiak i absolutorium dla burmistrza.

więcej

Ważne, by być dobrze poinformowanym

Małgorzata Kaptur: 27.01.2012

Wczoraj zagłosowałam przeciw miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego dla Czapur. Moja decyzja wydawała mi się słuszna, podjęłam ją na podstawie posiadanych informacji. Dziś, kiedy doszły kolejne informacje, uważam moją decyzję za złą.

więcej

Sposób na sąsiada - czyli Burmistrz Gminy Mosina potrafi...

Małgorzata Kaptur: 27.03.2012
Nie ważne gdzie to jest i kogo dotyczy. Chcę pokazać problem. Miało to miejsce  w naszej gminie. Pokazuje niepokojące metody stosowane w Urzędzie. Jeśli do Urzędu przychodzi inwestor "Y" Burmistrz wydaje decyzję szybko i stosuje sztuczki, by mu ułatwić życie. Kiedy przychodzi inwestor "X" jest zupełnie inaczej. Sprawa ciągnie się latami, a warunki zabudowy są zdecydowanie mniej korzystne, mimo że  to tereny przyległe.

więcej

Krótka historia o "Krainie Słońca" w Mieczewie

www.mieczewo.com, M.Kaptur ; 18.07.2012 r.
Jesienią ub.roku, przy rondzie w Kórniku pojawiła się reklama osiedla „Krainy Słońca". Na wizualizacjach, w sporej skali, widać intensywnie zabudowane osiedle domów szeregowych „skąpanych" w zieleni otaczającej działkę. Obecnie banner jest poszarpany przez wiatr.

więcej

Wizja miasta Sławomira Ambrożewicza

Małgorzata Kaptur: 4.05.2012 r. aktualizacja: 8.06.2012 r.
Jesienią minie 10 lat od czasu objęcia władzy w gminie Mosina przez Zofię Springer.
Krótko po wyborach, w grudniu 2002 roku, ukazał się "Informator Mosiński". Sławomir Ambrożewicz przedstawił w nim swoją wizję Mosiny.  Spróbujmy podyskutować o udanych i nietrafionych pomysłach w naszym mieście w ostatnim dziesięcioleciu.

więcej

MPZM dla ul. Strzeleckiej w Mosinie

Jan Marciniak: 23.06.2012 r.
W środę Komisja Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego  podczas omawiania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicą Strzelecką a Kanałem Mosińskim miała sposobność wysłuchać przedstawicieli Burmistrza i firmy urbanistyczno-architektonicznej, lecz nie mieszkańców, bo nikt ich nie zaprosił.
Plan został uchwalany na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 28 czerwca 2012 r.

więcej

Wywołanie planów dla cz.Czapur i terenów między ul. Gałczyńskiego a Śremską

Małgorzata Kaptur: 18.04.2012

Dzisiaj (17.30) Komisja Inwestycji będzie analizować wykonanie budżetu za 2011 r. i zaopiniuje dwa projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:
1. części Czapur położonej między ul. Poznańską a Wartą
2. terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie.

więcej

Czy wiesz, że...

MK: 28.02.2012

W naszej gminie jest około 380 ulic.  Jakie nazwy  są najbardziej popularne? Szkolna, Leśna i Wierzbowa. Takie ulice są aż w 8 miejscowościach! 

więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Małgorzata Kaptur: 21.02.2012

Jutro XXIV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad:
7. Wybór ławnika do Sądu Rej. w Środzie Wlkp– do orzek. w spr. z zakr. prawa pracy(uchwała).
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna (uchwała).
9. Statut Zespołu Szkół: w Rogalinie (uchwała), w Rogalinku (uchwała).
10. Przejęcie od Powiatu Poznańskiego do wykonania w 2012 r. zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P, w zakresie dotyczącym przebudowy włączenia ul. Piaskowej do ul. Głównej w Krośnie (uchwała).
11. Nadanie nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej w Drużynie (uchwała).
12. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 26 stycznia do 23 lutego 2012 r. 13. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
14. Zapytania i wnioski radnych.

więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czapur uchwalony!

Małgorzata Kaptur: 8.02.2012

Dziś na nadzwyczajnej sesji radni uchwalili miejscowy plan dla północnej części Czapur. Była to najkrótsza sesja tej kadencji - trwała zaledwie pół godziny.

więcej