CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-10-22 
Drukuj PDF Wyślij link

Z LUDŹMI I DLA LUDZI - PROGRAM WYBORCZY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ

Szanowni Wyborcy,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej przystępuje do wyborów samorządowych w 2014 r. z przeświadczeniem, że przedstawiony Państwu PROGRAM i nazwiska kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Mosinie oraz nazwisko kandydata na Burmistrza Gminy Mosina uzyskają Państwa zdecydowane poparcie. Nasi kandydaci to ludzie gotowi do podejmowania odpowiedzialnych i trudnych decyzji, to ludzie kompetentni, gotowi do wypełniania roli służebnej wobec społeczności samorządowej naszej Gminy.

Naszym nadrzędnym celem jest przywrócenie właściwych relacji pomiędzy Burmistrzem, Radą Miejską i Mieszkańcami. Deklarujemy, że podmiotem naszych działań będą członkowie naszej gminnej społeczności. Oferujemy gotowość do wytężonej pracy na rzecz realizacji zadań związanych z osiąganiem wyznaczonych celów.
Dalecy jesteśmy od deprecjonowania wszystkiego, co realizowały obecne władze. Potrafimy docenić to, co wniosły z korzyścią dla nas wszystkich. Jednak poddajemy krytyce dotychczasowy styl rządzenia obecnych władz.
Łączy nas przekonanie, że każda władza w warunkach istniejącej demokracji musi się kierować wysokimi standardami etycznymi. Takie wymagania stawiamy naszym kandydatom na radnych i burmistrza.I. BUDŻET GMINY


Chcemy budować teraźniejszość i przyszłość Gminy w oparciu o realia zgromadzone w najważniejszym dokumencie, jakim jest Budżet Gminy. Zamierzamy zorientować budżet na cele najważniejsze, jakimi są bez wątpienia szeroko pojęte inwestycje, szczególnie te drogowe poprawiające komfort życia mieszkańców. Zapewniamy, że pieniądze publiczne będą wydawane rozsądnie, oszczędnie i rzetelnie, zgodnie z wielkopolską tradycją.

 1. Stworzymy budżet oparty na sprawnym i skutecznym pozyskiwaniu środków, sprawiedliwym ich podziale i na ich rozsądnym wydatkowaniu.
 2. Wyodrębnimy w budżecie - na wzór Osiedla Czarnokurz - zadania inwestycyjne dla każdego sołectwa i osiedla.
 3. Wspólnie z przedstawicielami sołectw i osiedli opracujemy ranking dróg na podstawie jasnych, powszechnie akceptowanych zasad. Dzięki temu każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał dostęp do informacji o przewidywanym terminie budowy konkretnej ulicy. Priorytetowym zadaniem będzie wybudowanie tzw. „Czerwonki”, by rozładować korki przy wjeździe do Mosiny.
 4. Rozpoczniemy przygotowania do wdrożenia budżetu obywatelskiego. Chcemy sprawić, by członkowie naszego samorządu rozpoczęli naukę świadomego uczestniczenia w tworzeniu budżetu Gminy.
   

II. HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY, JAKO EFEKT ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI


Aby zagwarantować zrównoważony rozwój Gminy:

 1. Będziemy racjonalnie planować przestrzeń w mieście i na wsiach uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, społeczne i potrzeby gospodarcze.
 2. Przygotujemy tereny inwestycyjne i będziemy wspierać wszelkie racjonalne inicjatywy gospodarcze.
 3. Będziemy pozyskiwać środki unijne wspomagające rozwój gospodarki i infrastruktury, pozyskiwać dostępne środki z rządowych programów powiatowych i krajowych. 
 4. Rozbudujemy sieć wodociągową, sanitarną oraz kanalizację deszczową.
 5. Poprawimy dostępność i spójność komunikacyjną gminy.
 6. Będziemy realizować projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym.
 7. Zadbamy, by promocja gospodarcza i turystyczna Gminy była skuteczna.
 8. Będziemy efektywnie współpracować ze wszystkimi podmiotami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i utrzymania czystości w gminie. 
 9. Wykorzystamy kapitał intelektualny i artystyczny środowisk twórczych do wspólnego kreowania wizerunku Miasta i Gminy.
   

III. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
 

 1. Najlepszy okres dostępu do środków unijnych nie został wykorzystany przez naszą Gminę. Straciliśmy wyjątkową szansę na dofinansowanie, głównie w obszarach inwestycyjnych. Choć nie da się cofnąć minionego czasu, nie będziemy rezygnować ze starań o wsparcie dla programów inwestycyjnych. 
 2. Będziemy zabiegać o wsparcie unijne i rządowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla szkół i dla osób fizycznych, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu.
 3. Zamierzamy sięgać po środki unijne wspólnie z sąsiednimi gminami.


IV. SAMORZĄD DEMOKRATYCZNY I OBYWATELSKI

 1. Aktywność samorządowa mieszkańców nie może ograniczać się tylko do udziału w wyborach władz samorządowych. Będziemy wspierać wszystkie formy aktywności społecznej i opiniotwórczej, wzmacniać pozycję i rolę mieszkańców wobec władz samorządowych. Ważne dla społeczności decyzje będą konsultowane z radnymi i mieszkańcami.
 2. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w ich działaniach, zmierzających do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i gospodarczych oraz do popularyzacji działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gminie.
 3. Zmienimy statut Gminy Mosina między innymi w części ograniczającej możliwość wypowiedzi na sesji przez sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla. Wprowadzimy do stałego porządku obrad sesji Rady Miejskiej punkt przewidujący możliwość zabierania głosu przez mieszkańców (tzw. 15 minut dla mieszkańców).
 4. Na stronie internetowej Gminy zamieścimy nagrania dźwiękowe z obrad sesyjnych oraz imienne wyniki głosowania radnych, by zwiększyć odpowiedzialność radnych za podejmowane decyzje.
   

V. URZĄD PROFESJONALNY, KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SZANUJĄCY MIESZKAŃCA.
 

 1. Zrobimy wszystko, by urząd działał przejrzyście, by informacja publiczna była jawna, dostępna w szerokim zakresie w Biuletynie Informacji Publicznej, a mieszkaniec był traktowany życzliwie i z szacunkiem.
 2. Zmienimy formułę obecnie wydawanego miesięcznika informacyjnego "Merkuriusz Mosiński" poprzez wyeliminowanie treści ewidentnie promujących działania władzy. Zmniejszymy objętość tego periodyku, ograniczając się do informowania na jego łamach o sprawach najważniejszych. Redagowaniem tego miesięcznika zajmie się Gminne Centrum Informacji.
 3. Pracę burmistrza będzie wspierał tylko jeden jego zastępca.
 4. Będziemy promować profesjonalizm i doceniać kompetencje pracowników urzędu. Jednocześnie zapewnimy im stałe podnoszenie kwalifikacji, między innymi dzięki szkoleniom realizowanym ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, planowanych na lata 2015 – 2020.
 5. Będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne do usprawnienia pracy wewnątrz urzędu i w kontaktach z mieszkańcami Gminy.


VI. BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA
 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z podstawowych zadań władz publicznych. Przestępstwa trzeba nie tylko wykrywać i karać, ale przede wszystkim im zapobiegać. Będziemy wspierać działania edukacyjne, profilaktyczne i prewencję.
 2. Unowocześnimy i rozwiniemy system monitoringu miejskiego.
 3. Zdynamizujemy działania Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa i prewencji. Będziemy efektywnie współpracować z Komisariatem Policji w Mosinie, wspierać finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie.
 4. Będziemy systematycznie uzupełniać oświetlenie i o oznakowanie ulic. 
 5. Ograniczymy ilość barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
 6. Będziemy wspierać powszechny dostęp do usług medycznych. Chcemy pozyskać zewnętrzne środki z Unii Europejskiej na profilaktykę z zakresu raka szyjki macicy, stomatologii, raka piersi, gruczołu prostaty.
 7. Będziemy wspomagać osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne oraz takie, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji.
 8. Zintensyfikujemy działalność gospodarczą poprzez ulgi dla firm, doradztwo, szkolenia, poprawę współpracy z urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi. Będziemy podejmować działania na rzecz organizowania prac interwencyjnych dla bezrobotnych.
   

VII. EDUKACJA, KULTURA I SPORT
 

 1. Będziemy dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania i wychowania w naszych szkołach i przedszkolach, do poprawy bazy dydaktycznej i sportowej. Będziemy wspierać organizacyjnie i finansowo wszelką aktywność ruchową, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 2. Będziemy wspierać działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury, Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także funkcjonowanie świetlic wiejskich wspomagających integrację mieszkańców.
 3. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe w ich inicjatywach mających na celu  poprawę komfortu życia mieszkańców.
 4. Zapewnimy poparcie dla inicjatyw zmierzających do utworzenia własnych form rekreacji i rywalizacji sportowej.
   

Program powstał na podstawie analizy słabych i mocnych stron naszej gminy, jest zgodny ze Statutem naszego Stowarzyszenia i Strategią Rozwoju Gminy Mosina na lata 2014-2020+
Został opracowany przez Grupę Programową w składzie: Jerzy Ryś, Małgorzata Kaptur, Marian Jabłoński, Piotr Wilanowski i Wojciech Konieczny i zyskał akceptację członków Stowarzyszenia.


KomentarzeMichał Kleiber
2014-11-01 20:51:56
Ano w prosty sposób. Przez 25 lat zatrudnienie w administracji wzrosło blisko 6-krotnie...... A poważnie, zwykły człowiek obserwujący gminę dochodzi do podobnych wniosków. Cała tajemnica podobieństw. Mam nadzieję, że te grupy w radzie będą wzorowo współpracowały.
Obywatel Kayne
2014-11-01 20:42:03
Szkoda że podobnie myślący są w różnych Komitetach. Czytałem też na stronie Mieczewa program Falbierskiego i Twardowskiej. Wielkie aspiracje a poziom redakcyjny słabiutki oj słabiutki. Zastanawiam się jak Twardowska chce zwiększyć wydajność administracji ? Może zwiększy dawkę nawozową ?
Małgorzata Kaptur
2014-11-01 20:29:39
Przeczytałam wczoraj program KW Razem dla Gminy i również dostrzegłam wiele podobieństw. Ucieszyłam się, bo to znak, że inni też widzą konieczność zmian w tych samych obszarach co my. Podobne cele to możliwość współpracy w radzie.
b
2014-11-01 20:14:53
Kontrola czystosci gminy to byla parodia, chociaz musze przyznac, ze na mojej ulicy widac zwiekszona czestotliwosc wywozu szamb. Dobre i to, jednak kontrola powinna sie odbyc poprzez wywieszenie informacji w ramach obowiazkow soltysa. Koszty poniesione moglyby byc przeznaczone na rzecz rodzin, ktore moglyby przy pomocy srodkow gminnych ( wkladow na material i przydzielonego placu budowy wybudowac male samodzielne mieszkania ( wlkad wlasny praca wlasna na budowie) itd. Cala sprawa do dopracowania.
Obywatel Kayne
2014-11-01 19:50:12
Czytam program Mielocha (www.przemyslawmieloch.pl) i czuję się tak jakbym czytał Wasz program. Skąd to podobieństwo ? A może kradzież intelektualna ?
taboret
2014-10-26 22:49:28
@ Jacek ::: Waligórskiemu najlepiej wychodzi pisanie o opozycji( ostatni kurier mosiński) Bidok tak prostował to krzywe lustro że mu się w rękach rozprysło. Problem już ma napisać coś o sobie w ulotce wyborczej. Jak w niej napisać prawdę żeby nie skłamać?
nauczyciel
2014-10-24 22:52:59
Pani Małgosiu, jak będziecie wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień młodzieży? Obecna władza również "wspiera", zalecając organizowanie projektu edukacyjnego,dodatkowych zajęć,kółek zainteresowań,zajęć wyrównawczych, pracy z uczniem słabym i uzdolnionym, i wspomnianych wcześniej zastępstw doraźnych w ramach dwóch godzin z art.42.Realne? Szkoły nie otrzymują żadnych środków na dodatkowe zajęcia. Podobno nie ma pieniędzy,a przykładów na ich marnotrawstwo jest wiele. Np ile pochłonęło wysłanie listów poleconych do wszystkich mieszkańców gminy z informacją o kontroli czystości i porządku w określonym terminie, do której nie doszło ? A ci, którzy nieczystości pozbywają się w nielegalny sposób,wiedząc o kontroli, zdobyli kilka zaświadczeń potwierdzających wywóz szamba.Jaki cel miały tak przeprowadzone( lub nie) kontrole?
Uhmy
2014-10-24 20:49:07
Nie chciałem urazić.Logicznie to wynikało ze zdania:).Zwyczajne nieporozumienie. Co do Karty Nauczyciela,to proszę pamiętać,że zdecydowana większość ludzi pracuje na zdecydowanie bardziej "bandyckich" zasadach.... Przy okazji omyłkowo odniosłem się do nauczyciela mężczyzny,za co przepraszam.
nauczyciel
2014-10-24 20:40:25
Nie wyraziłam pogardy ani do wf, ani do religii.To był przykład, to samo dotyczy nieobecności każdego nauczyciela, zwalniane do domu dzieciaki siadają od razu przed komputerem.A chyba lepiej, by miały wf z drugim wuefistą, który jest już po zajęciach. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54. Radości z pracy z młodzieżą i wiary w lepsze jutro mi nie brakuje. Pozdrawiam
Uhmy
2014-10-24 19:05:27
Niestety w większości firm również nadgodziny to fikcja:). Co do zaś wf,to daleki jestem od pogardy,bo niestety sprawność oznacza zdrowie,a to przedkłada się na zamożność społeczeństwa i koszt funkcjonowania systemu. Chemikiem nie musi być każdy,zdrowy raczej powinien być i owszem :) Fakt,że kołdra za krótka,bo rodzice muszą finansować pewne braki wyposażenia szkół :) Nauczycielowi życzę więcej pogody ducha.W tym zawodzie to konieczne.
Małgorzata Kaptur
2014-10-24 16:49:39
Cieszę się, że nareszcie ktoś się szczerze wypowiada. 6 listopada o godz. 17.00 w MOK będzie debata na temat mosińskiej edukacji z udziałem kandydatów na burmistrza. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi uwagami, proszę pisać na forum lub na m.kaptur@wp.pl. Zachęcam też do udziału w debacie.
nauczyciel
2014-10-24 16:00:32
O,odnośnie EDUKACJI- może ktoś z tej grupy radnych, zauważy ,że nauczycielom w naszej( chyba TYLKO w naszej) nie płaci się za nadgodziny doraźne.Obecna władza uważa, że lepiej zwalniać młodzież do domu,niż zaoferować dodatkową lekcję chemii czy fizyki zamiast lekcji religii czy wf , gdy n-l jest na L-4)
b
2014-10-24 01:44:19
Na stronach p. Waldemara Krzyzanowskiego samo uwielbienie, podawanie faktow, ktore nie dotycza wykonania i finansowania przez gmine. Jeden z kandydatow jest tak zachwycony, ze uwaza, ze to co na dzien dzisiejszy jest w jego wsi juz mu wystarczy, tylko teraz trzeba tego pilnowac. Potem dodaje, no ze jeszcze ta kanalizacja. Zapomnial o drogach lokalnych. Waligorski na stronie Ii-go zastepcy poszedl w odstawke , chyba, ze poswieci mu ekstra strone. Prawie burmistrz ma wiele zawodow, idei, zdolnosci, ale chyba jeden problem potrafi sie utrzymac tylko z kasy podatnika.
Jacek
2014-10-23 22:47:32
Wśród kandydatów Krzyżanowskiego nie ma notki Waligórskiego ? W ust dobrze poinformowanej osoby wiem że pracownicy Urzędu - jeżeli nie wszyscy to większość - są przeciw osobie WK. Gdyby wygrał wybory skład pozostanie ten sam z Zofia jako zastępcą.
Edward
2014-10-23 21:00:50
Przeczytałem przed chwilą na stronie Waldemara Krzyżanowskiego notki poszczególnych radnych. Niektóre są bardzo skromne, niektóre skromne a niektóre ..... . Polecam notki Waldemara Wiązka, Raźnego i Rogalki. Śmichu warte !
t-t
2014-10-23 10:48:02
Oto grupa doborowa,
Do działania już gotowa.
Warto Im dać wotum zaufania,
Bądź za zmianą stylu zarządzania.
Ci, co są za taką zmianą,
Niech przy urnie razem staną.
A wystarczy na nich zagłosować,
Aby swego głosu nie zmarnować.
Jola
2014-10-23 07:59:13
Otwell ma rację , do ludzi bo dziś plakaty to mało...chociaż naszego lokalnego fircyka w zalotach to chyba nikt nie przebije ;) Wszystkim państwu życzę spełnienia i byle Gmina Mosina w końcu poczuła ,,nowe,,.
Orwell
2014-10-22 22:30:14
Jesteście mocni! Zdjęcia o.k., no i program niczego sobie. Oby tak dalej. Teraz na barykady, ale nie za wcześnie - za sklepowe szyby, na parkany przyjaciół, a przede wszystkim docierać do ludzi. "Kołaczcie a będzie wam otworzone". Kontakty z ludźmi na ulicach, targowiskach. Ofensywę czas z wolna zaczynać ! Nadszedł CZAS MOSINY i GMINY!
taboret
2014-10-22 21:12:18
Sądzę że Program jest ambitny, realny i na miarę potrzeb. Życzę całej ekipie, a w szczególności kandydatowi na burmistrza jego realizacji.
b
2014-10-22 20:40:23
Tak, srodki unijne, ktore mozna bylo uzyskac przez uprzednia " brygade brylujacych na wszelkich imprezach, bezpowrotnie sa stracone. Dzis jest ostatni dzwonek na ich zdobycie. Dobrze i szybko opracowane wnioski moga poprawic wiele w naszej gminie.
Do Marka
2014-10-22 20:36:16
Za pół ceny to może ty cos kupowałeś. Myśmy kupowali od osób prywatnych P. Wawrzyniak. SFM miała zaopatrzenie transportem kolejowym i nie pracowała na III zmiany. Zauważ , ze tylko w Mosinie nie ma ani jednego metra ekranu akustycznego z prawdziwego zdarzenia. Zobacz jak wyglądają takie ekrany na Dolnej Wildzie w Komornikach itp. A prace a Storze Enso za 5.50 to możesz sam się tam zatrudnić. Zapoznaj sie tez z decyzja Rady z lat Burmistrza Kałuzińskiego gdzie przemysł ze środka miasta został przeniesiony do Krosna . Jak nie wierzysz to pytaj Jana Marciniaka. O taniości dzialek wypisywal jakies glupoty pan Ratajczak, który pojawił sie w Mosinie w 2007 r. Ul. Galczynskiego zabudowana jest od roku 1953. Jak widzisz w tym czasie pan Ratajczak i inni mu podobni srali w pieluchy.
marek
2014-10-22 19:57:50
SFM Wam ludzie nie przeszkadzały a teraz robicie hałas o istniejące firmy które dają zatrudnienie mosiniakom. Jak kupowaliście działki za pół ceny wiedzieliście że jest to zabudowa przemysłowa a teraz znowu żale.
ul. Galczynskiego
2014-10-22 15:19:12
Czy my mieszkańcy ul. Gałczyńskiego i przyległych możemy liczyć, ze firmy pracujące na III zmiany zostaną należycie osłonięte przed hałasem. Czy możemy liczyć na to , firma StoraEnso mająca zapis w Raporcie Oddziaływania na Środowisko zapis o zakazie spedycji od godz. 20.00 - 6.00 rano będzie ten zapis respektowała. Na dzień dzisiejszy TIRY obsługujące firmę jeżdżą i parkują cala dobę pomimo istniejących znaków na ul. Sowinieckiej. Czy możemy liczyć, ze Policja i Straż Miejska będą należycie i zgodnie z prawem interweniowały. Czy firma Anton Rohr po 12 latach użytkowania dokończy i osłoni swój plac manewrowy zastawiony Tirami ekranami akustycznymi tak jak to jest np. w Komornikach czy Korniku.