CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2011-05-19 
Drukuj PDF Wyślij link

Zapomniana "Strzelnica"

Autor: Małgorzata Kaptur 

Ta zniszczona przez czas tablica stojąca na skraju lasu przy ul. Strzeleckiej nieśmiało przypomina o tym, że teren ten to nie jakiś tam lasek, tylko park gminny o nazwie "Strzelnica". 8 lat temu postawiono trzy takie tablice i o dziwo dwie z nich stoją do dziś. Oto ta druga:
Napisy zniknęły, dlatego przypominam, że jest:

Uchwała nr XIV/118/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 października 2003 r.

w sprawie
uznania lasu położonego w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej
za park gminny o nazwie "Strzelnica".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. b, art. 34 ust. 1 oraz art. 34a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się teren, pokryty drzewostanem o charakterze parkowym i niepodlegający przepisom o ochronie dóbr kultury, położony w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej, działka o nr ewid. 1827 i powierzchni 6,94 ha, za park gminny o nazwie "STRZELNICA".
§ 2.
Granicą parku jest granica działki o nr ewid. 1827, obręb Mosina.
§ 3.
Podmiotem sprawującym nadzór nad parkiem jest Burmistrz Gminy.
§ 4.
Dla zachowania tego parku dla następnych pokoleń wprowadza się następujący sposób ochrony:
1. Na terenie parku wyznacza się dwa stanowiska dokumentacyjne:
- barwinka pospolitego o powierzchni 60 m2,
- konwalii majowej o powierzchni 70m2.
2. Zaleca się systematyczne wykonywanie cięć sanitarnych jako element poprawy stanu zdrowotnego drzew sosnowych panujących.
3. Zwrócić szczególną uwagę na młode pokolenie drzew liściastych jako element naturalnej odnowy lasu.
4. Sukcesywne usuwanie gatunków drzew obcego pochodzenia, tj. czeremchy amerykańskiej.
5. Dokonywanie podsadzeń i dolesień.
§ 5.
Wprowadza się następujące zakazy i ograniczenia obowiązujące na terenie parku.
Na terenie parku zabrania się:
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
- uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
- zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 7.
Uchwała podlega opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
U Z A S A D N I E N I E
Uznanie tego starodrzewu za park gminny nada mu większą rangę ochronną, pozwoli na jego utrzymanie w dobrej kondycji zdrowotnej. Stopniowe przekształcanie drzewostanu sosnowego w mieszany, jego uporządkowanie, poszerzenie istniejących ścieżek spacerowych, podsadzenia, pozwolą wykorzystać ten teren jeszcze przez długi okres czasu dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców Mosiny.


Niewiele z tych ambitnych planów udało się zrealizować.
Park zarasta, nie ma w nim ani jednej ławki.
Szkoda, ponieważ z jednej strony (od ul. Leszczyńskiej) ścieżka rowerowa, z drugiej strony "nowa" ulica Strzelecka powodują wzrost walorów rekreacyjnych tej okolicy i park mógłby stać się miejscem odpoczynku dla rowerzystów, uprawiających jogging, spacerowiczów, czy miłośników Nordic Walking


Komentarze