CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Dlaczego mieszkańcy się nie angażują?

Małgorzata Kaptur: 24.10.2011

W gminie Mosina jest 28 jednostek pomocniczych. W 2011 roku odbyły się wybory w 19 sołectwach i w 3 osiedlach. Zaledwie 11% uprawnionych do głosowania skorzystało z możliwości wyboru sołtysa lub przewodniczącego osiedla.
 

Są miejscowości, gdzie zainteresowanie było wyższe. Rekordową frekwencję zanotowano w sołectwie Baranówko-Bogulin - 48,6%. Bardzo wysoka frekwencja była też w Dymaczewie Nowym, Radzewicach i na Osiedlu nr 5 w Mosinie. W jednostkach pomocniczych (Sołectwo Rogalinek i Osiedle nr 5) emocje związane z wyborami były tak silne, że niezadowoleni z wyniku złożyli protest wyborczy. 
Osiedle nr 5     Sołectwo Rogalinek    
Wybory na Osiedlu nr 5 uchwałą Rady Miejskiej zostały unieważnione. W wyniku powtórzonych wyborów mieszkańcy wybrali... ponownie tę samą osobę.

Najniższa frekwencja była w Krośnie, które jest obecnie największą wsią w  naszej gminie - zaledwie 3,9%. Na największych osiedlach w Mosinie - nr 3 i nr 4 trudno było w poprzednich latach zebrać wymagane statutem quorum, by można dokonać wyboru. W ostatnich wyborach na Osiedlu nr 3 frekwencja wyniosła 4%, teraz wzrosła raptem do 5,9%. Na  wybory na Osiedlu nr 4 w 2009 r. przyszło zaledwie 2% uprawnionych mieszkańców.

11% frekwencja,  na wyborach sołeckich lub osiedlowych, choć i tak  niesatysfakcjonująca,  jest wynikiem jednorazowej mobilizacji, na zwykłe zebrania przychodzi zdecydowanie mniej osób.


 

Wyraźnie widać, że mniejsze sołectwa są bardziej zintegrowane, gorzej jest w największych społecznościach. W Krośnie, Daszewicach i Czapurach w ostatnich latach, na skutek urbanizacji wsi, odnotowano znaczący wzrost liczby mieszkańców. Jest to ludność miejska, która w ogromnej większości zachowuje odrębność i nie integruje się z dotychczasowymi mieszkańcami tych wsi. Jest to poważne zjawisko społeczne.

  

89 % społeczeństwa czuje, że możliwości sołtysa i przewodniczącego osiedla są niewielkie, a że nikt nie lubi tracić czasu na działania pozorne, frekwencja zatem nie powinna dziwić.
Jaki jest zakres działania sołectwa?  Mówi o tym statut sołectwa.

Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla danej społeczności, ale nie są one  wiążące dla burmistrza. Przykładem może być chociażby sprawa sprzedaży ziemi sołeckiej w Rogalinie. Burmistrz woli Zebrania Wiejskiego nie wzięła pod uwagę. Został ogłoszony przetarg. Kiedy nie udało się zbyć tej ziemi w I terminie, burmistrz ogłosiła II przetarg.


    

Mimo, że zaangażowanie mieszkańców jest ciągle niewielkie, należy odnotować wzrost aktywności w ostatnich latach. Ma to związek z funduszem sołeckim. Zebranie wiejskie może zdecydować o jego przeznaczeniu. W tym roku już po raz trzeci mieszkańcy sołectw mogli podjąć decyzję o tym, co zakupią za przysługujące im środki.
Najmniejsze sołectwo Baranówko-Bogulin dysponuje kwotą 6 tys. zł, największe takie jak: Krosno, Pecna, Daszewice, Czapury kwotą 22 tys. zł. Fundusz sołecki jest czynnikiem integrującym lokalne społeczności. Mieszkańcy planując jego wykorzystanie czują się gospodarzem swojej miejscowości. W niektórych sołectwach toczą się burzliwe dyskusje na ten temat: forum.mieczewo-fundusz-sołecki.html.

Potrzeba jednak więcej takich działań, by związek między własną aktywnością a rozwojem wsi czy osiedla był zauważalny.

Sołtys i przewodniczący osiedla znajdują się często między młotem a kowadłem. Społeczność domaga się załatwienia ważnych spraw, ale nie zawsze głos sołtysa jest wysłuchany. Sołtysowi trudno zabrać głos na sesji, Statut Gminy Mosina nie daje mu też prawa składania interpelacji i zapytań, które obligowałyby burmistrza do odpowiedzi w określonym czasie. Być może w tym właśnie należy upatrywać dążenie sołtysów i przewodniczących do zdobycia mandatu radnego. W obecnej Radzie jest  aż 6 radnych, którzy  jednocześnie sprawują funkcję sołtysa bądź przewodniczącego osiedla!
W Radzie zasiadają sołtysi Czapur, Wiórka, Krosna, Dymaczewa Nowego oraz przewodniczący osiedli nr 3 i 4.


Czy niezadowalająca aktywność w samorządzie gminy to tylko problem Mosiny?

Na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP zostało przeprowadzone w tym roku przez OBOP badanie: "Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz propozycji wzmocnienia udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu"

Ogólne wyniki badania są następujące:

Polacy chcą uczestniczyć w funkcjonowaniu swojej społeczności lokalnej ale potrzebują zmian w prawie i nowych instrumentów, które zwiększą ich udział w działaniach samorządu.

• 54% Polaków przyznaje, że nie ma wpływu na sprawy swojej społeczności lokalnej. Przeciwnego zdania jest 40% badanych.

• 48% badanych stwierdza, że po wyborach władze lokalne nie spełniają ich oczekiwań. 33% respondentów dobrze ocenia swoje władze.

75% badanych jest zdania, że dla funkcjonowania i rozwoju miejscowości, w której mieszkają ważna jest działalność radnych.

• 79% badanych wskazuje na potrzebę wprowadzenia prawnej formuły obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

• 81% respondentów przekonanych jest o potrzebie wprowadzenia zmian w prawie określających sposób prowadzenia konsultacji społecznych.

• 82% badanych pozytywnie wypowiada się na temat nowego instrumentu prawnego, jakim jest interpelacja obywatelska.
prezentacja-wynikow-badan-polacy-o-samorzadzie.html

Opracowany został projekt ustawy, który  ma stworzyć nowe możliwości dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
inicjatywa-ustawodawcza-prezydenta-rp.html

Są to:

1. Wysłuchanie obywatelskie -  sposób uzyskania opinii mieszkańców i innych zainteresowanych osób i podmiotów o projekcie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
W ramach wysłuchania obywatelskiego:
1) umożliwia się zainteresowanym zapoznanie się z projektem uchwały oraz złożenie opinii o projekcie, które w szczególności mogą zawierać propozycje zmian projektu;
2) przeprowadza się przynajmniej jedną dyskusję publiczną.

Dyskusja publiczna, jest przeprowadzana na sesji organu stanowiącego albo na posiedzeniu właściwej merytorycznie komisji organu stanowiącego, w obecności organu wykonawczego tej jednostki lub upoważnionego przedstawiciela tego organu wykonawczego.
Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie uchwały, której projekt był przedmiotem wysłuchania publicznego, radni są informowani przez przewodniczącego organu stanowiącego o opiniach złożonych w trakcie wysłuchania obywatelskiego oraz o stanowisku organu wykonawczego wobec tych opinii.
Obowiązkowemu wysłuchaniu obywatelskiemu, z zastrzeżeniem ust. 3, miałyby podlegać:
1) projekt statutu jednostki samorządu terytorialnego i zmian w statucie;
2) projekt uchwały budżetowej wraz z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniego planu finansowego;
3) projekty uchwał w sprawie planowania rozwoju;
4) projekt uchwały rady gminy w sprawie tworzenia, zmiany granic, likwidacji oraz statutów jednostek pomocniczych;
5) projekty uchwał w sprawach udziału mieszkańców w planowaniu i realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

2. Zapytanie obywatelskie - to żądanie przeprowadzenia dyskusji publicznej podczas sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego albo na posiedzeniu właściwej merytorycznie komisji organu stanowiącego w obecności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ważnej dla wspólnoty samorządowej lub jej części. Elementem zapytania obywatelskiego może być żądanie udzielenie odpowiedzi przez organ wykonawczy lub radnych na pytania związane ze wskazaną sprawą.

3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

 

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest zainteresowanie sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro.

Istnienie strony internetowej w jednostce pomocniczej znacząco wpływa na kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych. Kilka wsi posiada własne strony. Wzorcowo prowadzoną stroną jest www.mieczewo.com/ Z uwagą obserwuję jej pozytywny wpływ na rozwój tej miejscowości.


Komentarze