CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Kolejna decyzja burmistrza za plecami mieszkańców

Decyzja na rzecz firmy Dudek&Kostek wydana z pominięciem mieszkańców i radnych nie jest jedyną sprawą załatwioną z naruszeniem zasad. 19 kwietnia Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla  firmy Anton Rohr Sp. z. o.o. dotyczącą rozbudowy Centrum Logistycznego. Kolejny raz społeczeństwo zostało pominięte.
 

Tu też pojawił się zapis: 
W trakcie prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski.

Na uciążliwe sąsiedztwo firmy Anton Rohr skarżą się od dawna mieszkańcy ul. Gałczyńskiego i przyległych. Nikt nie liczy się z ich zdaniem. Ulica Gałczyńskiego zbudowana z betonowych płyt nie może doczekać się realizacji.

Mieszkańcy gdyby mogli się wypowiedzieć, postawiliby zapewne warunek: budowa  ekranów akustycznych z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem burmistrz zdecydował za nich i zażyczył sobie tylko wału ziemnego. O tej decyzji również nie informowano radnych. DLACZEGO?

DLACZEGO  w Mosinie informacje o spotkaniu z emerytami i wędkarzami, z całym szacunkiem dla tych grup, są na tyle ważne by infromować o tym radnych i mieszkańców na sesjach, na stronie www.mosina.pl i w "Merkuriuszu" a sprawy mające istotny wpływ na jakość życia ogromnych grup są pomijane?

Pani Burmistrz, DLACZEGO tak jest? Jak mogło do tego dojść?

To lekceważenie potrzeb mieszkańców. Pomijanie ich w procesie podejmowania decyzji jest działaniem  na ich szkodę.


0Ś.6220.4.2011.BB                                                                          Mosina,19 kwietnia 2011r. 

                                                                       D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Zajdy działającego z upoważnienia „Anton RÖHR” Sp. z o.o. Transport Międzynarodowy Poznań, ul. Gnieźnieńska 6, 61-015 Poznań dotyczącego rozbudowy Centrum Logistycznego o hale magazynowe nr 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 wraz z infrastrukturą techniczno drogową, parkingami, zbiornikiem retencyjnym oraz budowę portierni – obiekt nr 5 w Mosinie ul. Gałczyńskiego 7 zlokalizowanego w miejscowości Mosina na działkach o nr ewid. 2112/5, 2113/1, 2114/1, 2115/1, 2131/14 oraz 2167/7 obręb Mosina

 o r z e k a m

 1. Uzgodnić realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego o hale magazynowe nr 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 wraz z infrastrukturą techniczno drogową, parkingami, zbiornikiem retencyjnym oraz budowę portierni – obiekt nr 5 w Mosinie ul. Gałczyńskiego 7 zlokalizowanego w miejscowości Mosina na działkach o nr ewid. 2112/5, 2113/1, 2114/1, 2115/1, 2131/14 oraz 2167/7 obręb Mosina.

2. Planowana inwestycja nie może stwarzać uciążliwości dla otoczenia. W przypadku stwierdzenia uciążliwości, obowiązkiem wnioskodawcy będzie uciążliwość tę wyeliminować.

3. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zabezpieczyć przed wnikaniem zanieczyszczeń z odpadów do gruntu.

4. Odpady winny być segregowane i magazynowane w szczelnych pojemnikach a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa.

5. Działalność zakładu może być prowadzona wyłącznie w porze dziennej (między godz. 6.00 a 22.00).

6. Wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych na teren zakładu winien następować wyłącznie od ulicy Śremskiej.

7. Ruch pojazdów osobowych na teren zakładu następować będzie od ul. Gałczyńskiego.

8. Wzdłuż ulicy Gałczyńskiego należy dokończyć budowę wału ziemnego (ekranu akustycznego) o docelowej wysokości 2,5m npt.

9. Inwestor winien wykonać analizę porealizacyjną trzy miesiące po oddaniu inwestycji do użytku w zakresie oddziaływania akustycznego.

 

Decyzja ważna jest cztery lata licząc od dnia jej uprawomocnienia się.

 

 U Z A S A D N I E N I E

 Pan Krzysztof Zajda działający z upoważnienia „Anton RÖHR” Sp. z o.o. Transport Międzynarodowy Poznań, ul. Gnieźnieńska 6, 61-015 Poznań wystąpił w dniu 1 marca 2011r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie Centrum Logistycznego o hale magazynowe nr 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 wraz z infrastrukturą techniczno drogową, parkingami, zbiornikiem retencyjnym oraz budowę portierni – obiekt nr 5 w Mosinie ul. Gałczyńskiego 7 zlokalizowanego w miejscowości Mosina na działkach o nr ewid. 2112/5, 2113/1, 2114/1, 2115/1, 2131/14 oraz 2167/7 obręb Mosina.

 Wymienione wyżej przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Jak wynika z wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacji o inwestycji sporządzonej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie Centrum Logistycznego o hale magazynowe nr 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 wraz z infrastrukturą techniczno drogową, parkingami, zbiornikiem retencyjnym oraz budowę portierni – obiekt nr 5 w Mosinie ul. Gałczyńskiego 7 zlokalizowanego w miejscowości Mosina na działkach o nr ewid. 2112/5, 2113/1, 2114/1, 2115/1, 2131/14 oraz 2167/7 obręb Mosina.

Planuje się rozbudowę istniejącego centrum logistycznego o 4 magazyny wysokiego składowania z zapleczem socjalnym w każdym z nich oraz pomieszczeniem dla kierowców w module 4/5, portiernię, parkingi dla samochodów osobowych (37 miejsc parkingowych) i parkingi dla samochodów ciężarowych (21 miejsc parkingowych). Obecnie na terenie zainwestowania zlokalizowana jest hala niskiego składowania z częścią biurową i zapleczem socjalnym, hala wysokiego składowania z łącznikiem, portiernia, parkingi dla samochodów osobowych (63 miejsca parkingowe) i infrastruktura towarzysząca. Powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi ok. 11ha, powierzchnia zabudowy obiektów istniejących i infrastruktury towarzyszącej wynosi około 5,5ha, natomiast po planowanej rozbudowie powierzchnia zabudowy i infrastruktury towarzyszącej zakładu wynosić będzie około 9,6ha.

W zakładzie przyjmowane i czasowo magazynowane są meble skrzyniowe, tapicerowane i szkieletowe z krajowych fabryk mebli. Rozładunek i załadunek mebli odbywa się za pomocą wózków widłowych. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 90 pracowników magazynowych, natomiast po rozbudowie przewiduje się zatrudnienie na poziomie 150 pracowników magazynowych. Praca wykonywana będzie w systemie dwuzmianowym, wyłącznie w porze dziennej.

Zakład zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje powstawania ścieków przemysłowych. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym odprowadzane będą do istniejącego zbiornika retencyjnego o objętości 1920m3. Inwestor przewiduje również budowę nowego zbiornika retencyjnego o pojemności ca 1580m3, do którego odprowadzane będą ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów.

Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Sąsiedztwo inwestycji stanowi od północy zabudowa przemysłowa, od południa teren tartaku i tereny upraw rolnych, od zachodu zabudowa magazynowa i bocznica kolejowa, a od wschodu ul. Gałczyńskiego zabudowa jednorodzinna.

Dla wnioskowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina obejmujący obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań –Wrocław zatwierdzony uchwałą Nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.10.2006 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu analizowany obszar przeznaczony jest pod tereny produkcyjne i produkcyjno – usługowe (funkcja podstawowa) oraz pod bazy, magazyny i skład (funkcja uzupełniająca).

W celu ochrony przed hałasem zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Gałczyńskiego wyjazd i wjazd pojazdów ciężkich na teren zainwestowania odbywał się będzie wyłącznie od strony południowej, tj. od ulicy Śremskiej, natomiast ruch pojazdów osobowych odbywać się będzie od ulicy Gałczyńskiego.

Źródłami hałasu na terenie zainwestowania będą głównie manewry samochodów ciężarowych, osobowych i wyrzutnie kotłowni gazowych. Nowoprojektowanym źródłem emisji hałasu będą cztery kotły gazowe o łącznej mocy 142kW. Dobowe natężenie ruchu komunikacyjnego będzie się kształtowało na poziomie 100 samochodów osobowych i 200 pojazdów ciężarowych. Na granicy terenu chronionego maksymalny poziom hałasu będzie się kształtował na poziomie 51,8dB w porze dziennej i na poziomie 35,7dB w porze nocnej.

W celu ograniczenia emisji hałasu wzdłuż wschodniej strony nieruchomości Inwestor dokończy budowę wału ziemnego (ekranu akustycznego) o docelowej wysokości 2,5 m npt.

Biorąc pod uwagę rozwiązania jakie Inwestor zamierza zastosować w celu ochrony przed hałasem terenów objętych ochroną akustyczną oraz skalę, charakter i usytuowanie inwestycji, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się znacząco poziom hałasu w środowisku.

Źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie funkcjonującego Centrum Logistycznego jest proces spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów i trzy kotły gazowe. Ruch komunikacyjny na terenie zakładu generowany będzie przez samochody osobowe, pojazdy dostawcze i 36 wózków widłowych z napędem gazowym i elektrycznym; ww. wózki będą poruszały się poruszały wyłącznie wewnątrz hal. Ponadto nowoprojektowanym stacjonarnym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego na etapie funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia będą cztery kotły gazowe. Z uwagi na fakt, że kotłownie opalane będą paliwem charakteryzującym się niskimi wskaźnikami emisji, a ruch pojazdów nie będzie znaczący należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla stanu powietrza w rejonie zainwestowania.

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) w odległości kilku kilometrów od Wielkopolskiego Parku Narodowego, oraz ok. 700m od obszarów NATURA 2000: specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH300012 „Rogalińska Dolina Warty” oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB300017 „Ostoja Rogalińska”.

Uwzględniając fakt, że inwestycja będzie realizowana na terenie przekształconym antropogenicznie, poza obszarami cennymi przyrodniczo nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na środowisko, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 1.04.2011 r. znak: WOO.III.4240.59.2011.NB wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego o hale magazynowe nr 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 wraz z infrastrukturą techniczno drogową, parkingami, zbiornikiem retencyjnym oraz budowę Portierni – obiekt nr 5 w Mosinie ul. Gałczyńskiego 7 zlokalizowanego w miejscowości Mosina na działkach o nr ewid. 2112/5, 2113/1, 2114/1, 2115/1, 2131/14 oraz 2167/7 obręb Mosina nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią sanitarną NS2-72-52/11

z dnia 17.03.2011 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500(otrzymuje inwestor)

 Otrzymują:

 1. Pan Krzysztof Zajda „SKANSKA S.A.” Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

2. „Anton RÖHR” Sp. z o.o. Transport Międzynarodowy Poznań ul. Gnieźnieńska 6

61-015 Poznań

3. „STORA ENSO POLAND” S.A. ul. Wojska Polskiego 21,07-401 Ostrołęka

4. Pani Elżbieta Jackowiak 62-050 Mosina, ul. Modrzewiowa 2

5. Pan Mieczysław Jackowiak 62-050Mosina, ul. Modrzewiowa 2

6. „Gumiko Gummi Recycling Grześkowiak” Sp. jawna ul. Jagodowa 12, 62-050 Mosina

7. Ref. PP wm

8. Ref. IK wm

9. aa.

 

 

Załącznik nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia

 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie Centrum Logistycznego o hale magazynowe nr 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 wraz z infrastrukturą techniczno drogową, parkingami, zbiornikiem retencyjnym oraz budowę portierni – obiekt nr 5 w Mosinie ul. Gałczyńskiego 7 zlokalizowanego w miejscowości Mosina na działkach o nr ewid. 2112/5, 2113/1, 2114/1, 2115/1, 2131/14 oraz 2167/7 obręb Mosina.

Planuje się rozbudowę istniejącego centrum logistycznego o 4 magazyny wysokiego składowania z zapleczem socjalnym w każdym z nich oraz pomieszczeniem dla kierowców w module 4/5, portiernię, parkingi dla samochodów osobowych (37 miejsc parkingowych) i parkingi dla samochodów ciężarowych (21 miejsc parkingowych). Obecnie na terenie zainwestowania zlokalizowana jest hala niskiego składowania z częścią biurową i zapleczem socjalnym, hala wysokiego składowania z łącznikiem, portiernia, parkingi dla samochodów osobowych (63 miejsca parkingowe) i infrastruktura towarzysząca. Powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi ok. 11ha, powierzchnia zabudowy obiektów istniejących i infrastruktury towarzyszącej wynosi około 5,5ha, natomiast po planowanej rozbudowie powierzchnia zabudowy i infrastruktury towarzyszącej zakładu wynosić będzie około 9,6ha.

W zakładzie przyjmowane i czasowo magazynowane są meble skrzyniowe, tapicerowane i szkieletowe z krajowych fabryk mebli. Rozładunek i załadunek mebli odbywa się za pomocą wózków widłowych. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 90 pracowników magazynowych, natomiast po rozbudowie przewiduje się zatrudnienie na poziomie 150 pracowników magazynowych. Praca wykonywana będzie w systemie dwuzmianowym, wyłącznie w porze dziennej.

W czasie budowy nowych obiektów kubaturowych i dróg, prace budowlane będą prowadzone tylko w ciągu dnia. Prace maszyn budowlanych nie będą powodować powstanie większego oddziaływania hałasu na granicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niż 55 dB dla pory dnia.

Głównym czynnikiem kształtującym oddziaływanie akustyczne na środowisko jest emisja hałasu związana z przejazdem i manewrowaniem samochodów ciężarowych.

Ścieki socjalno-bytowe będą wprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych a następnie ewakuowane na oczyszczalnię ścieków transportem specjalistycznym przez uprawnioną firmę.

Wody opadowe i roztopowe, po podczyszczeniu z zawiesin i ropopochodnych w zintegrowanym separatorze koalescencyjnym są wprowadzane do istniejącego zbiornika retencyjnego o objętości 1920m3 . Planuje się budowę nowego zbiornika retencyjnego o poj. ca 1580m3 z ewentualnym separatorem, który zostanie dobrany po zakończeniu szczegółowych obliczeń.

Odpady będą tymczasowo magazynowane w ustawionych przewoźnych pojemnikach na odpady na halach – blisko miejsca ich wytwarzania (uszkodzone w transporcie opakowania). Zużyte świetlówki mogą być magazynowane w pomieszczeniu elektryka. Odpowiedzialność za większość odpadów ponosić będą firmy specjalistyczne świadczące usługi w zakresie: budowy jak i eksploatacji a w szczególności transportu, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.

Produkowane odpady są typowymi odpadami o niskiej toksyczności, których nie można by zagospodarować metodami konwencjonalnymi.

W zasięgu znaczącego oddziaływania Centrum Logistycznego brak jest obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Wielkopolski Park Narodowy, obszary Natura 2000: Ostoja Wielkopolska PLH 300010 z lasami łęgowymi łąkami trzęś licowymi, Rogalińska Dolina Warty PLH 300012 z łęgami wierzbowymi i topolowymi, grądami na starorzeczach i meandrach z grupą ponad tysiąca okazałych dębów, Ostoja Rogalińska z obszarem ochrony ptaków PLB 300017, m.in. zimorodkiem, żurawiem, bocianami: białym i czarnym, rybitwami: czarną i rzeczną, bąkiem i bączkiem, orłem bielikiem, licznymi dzięciołami oraz kilkunastoma gatunkami nietoperzy znajdują się w minimum w kilkukilometrowych lub większych odległościach od obszaru planowanego do rozbudowy Centrum.

Uciążliwość Centrum Logistycznego, dzięki zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych oraz metod substytucji technicznej celem minimalizacji zewnętrznych efektów środowiskowych, nie wykroczy poza granice posiadania Wnioskodawcy.

 

 


Komentarzetaboret
2012-01-08 22:13:29
Do Romualda przepraszam przeskoczyłem początek wpisu .
taboret
2012-01-07 17:37:10
Do Romualda.. ta decyzja została podpisana 19 .04.2011r,a więc nie tą decyzję zaskarżyłeś do SKO.Należałoby ponowić odwołanie do SKO.
Romuald
2011-12-18 20:48:19
Odwolalem sie od tej decyzji i od decyzji z roku 2007 w ktorej tez poswiadczono nieprawd do SKO. Zachecam wszystkich mieszkancow Mosiny a szczegolnie mieszkancow okolicy ul. Galczynskiego do skladania odwolan i skarg na zewnatrz. Tylko sprawa pisana ma racje bytu. Piszcie skargi na postepowanie burmistrza do SOK, Prokuratury Rejonowej w Sremie do Rzecznika Spraw Obywatelskich albo do Sadu Rejonowego. Tylko skargi na pismie sa skuteczne.
gość
2011-12-02 06:29:29
Skoro było poświadczenie nieprawdy to może radni powinni wziąć pod uwagę zgłoszenie tego faktu, ile jeszcze razy się burmistrz pomyli (Springer i Ratajczak to jedno ciało- nie jest to istotne, który z nich podpisał bo i tak robił to z upoważnienia i za zgodą burmistrza)
Kasprowicz Łukasz
2011-11-30 18:43:03
Kpina. System BIP rejestruje zmiany. Niech no tylko powiedzą, że ogłoszenia były updatowane. To jej się zaśmieję w twarz
gość
2011-11-30 15:14:50
kolejna decyzja z poświadczeniem nieprawdy, że były konsultacje, mimo, że ich nie było, to "zasługa" radnych "Nowoczesnych" - bierni, mierni ale wierni, odwrotnie jak z konsultacjami, są a jakby ich nie było
KTO PODPISAŁ
2011-11-30 10:59:10
kto podpisał decyzję, ratajczak, czy Springer?