CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

WNIOSEK do SKO o uchylenie Decyzji Burmistrza

Radni Koalicji Samorządowej: 8.12.2011 r

Informujemy, że Radni Koalicji Samorządowej skierowali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o uchylenie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na rzecz firmy Dudek &KostekRadni Rady Miejskiej w Mosinie                                                                              Mosina, 7.12.2011 r.
Klub - Koalicja Samorządowa


                                                                                                        Samorządowe Kolegium Odwoławcze
                                                                                                        w Poznaniu
                                                                                                        Al. Niepodległości 16/18
                                                                                                        61-713 Poznań

 
Dotyczy decyzji Burmistrza Gminy Mosina OŚ. 6220.3.2011.BB z 7 listopada 2011 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na rzecz firmy Dudek &Kostek

 Burmistrz Gminy Mosina wydał w 2011 roku trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na rzecz firmy Dudek &Kostek

I decyzja – odmowna – została wydana 27 stycznia 2011 r.
II decyzja – pozytywna – 9 maja 2011 r, uchylona w całości przez SKO Decyzją z dnia 22 lipca 2011 r. – nr sprawy SKO-OŚ-405/127/11
III decyzja – pozytywna – z 7 listopada 2011 OŚ. 6220.3.2011.BB r zaskarżona przez Aquanet i Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA

Wszystkie wymienione decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zostały podjęte przez Burmistrza Gminy Mosina bez wymaganych konsultacji społecznych.
Radni Rady Miejskiej w Mosinie, Przewodniczący Osiedli i mieszkańcy nie zostali poinformowani o prowadzonym postępowaniu. Nie mieli więc możliwości złożenia uwag i wniosków. Mimo to, Burmistrz w swojej decyzji z 7 listopada 2011r. napisała, że „W trakcie prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski”.

23 listopada 2011r społeczeństwo Mosiny dowiedziało się o planowanej inwestycji z artykułu w „Gazecie Wyborczej” autorstwa Joanny Leśniewskiej „Spalarnia opon zatruje poznańską wodę?” Wywołało to protest mieszkańców, którzy w ciągu kilku dni zebrali blisko 2 tysiące podpisów. Protestujący potwierdzili swoim podpisem, że Burmistrz nie poinformował ich o swoich planach oraz o tym, że nie mieli możliwości złożenia w tej sprawie swoich uwag i wniosków.

Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA opisało sposób informowania mieszkańców na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Pokrywa się to całkowicie z naszą wiedzą na ten temat.

„Zgodnie z wpisami w BIP Urzędu Gminy Mosina ( http://bip.mosina.wokiss.pl ) o postępowaniu poinformowano w następujący sposób:

1. Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2011 roku (oś.7625/13/10/11) – zamieszczone na stronach BIP w dniu 25 sierpnia 2011 roku – odmowa Burmistrza Mosiny
2.Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2011 roku (oś.6220.3.2011.BB) - zamieszczone na stronach BIP w dniu 25 sierpnia 2011 roku – wszczęcie postępowania
3. Obwieszczenie z dnia 09 maja 2011 roku (oś.6220.3.2011.BB) - zamieszczone na stronach BIP w dniu 25 sierpnia 2011 roku – wydanie decyzji
4. Obwieszczenie (podwójne) z dnia 07 listopada 2011 roku - (oś.6220.3.2011.BB) - zamieszczone na stronach BIP w dniu 07 listopada 2011 roku – wydanie decyzji oraz treść wydanej decyzji.

Z tych obwieszczeń wynika, że przed 25 sierpnia 2011 roku społeczeństwo nie było poinformowane na stronach BIP organu ani o wszczęciu, ani o wydaniu (pierwszej) decyzji Burmistrza Gminy Mosina. Brak też informacji o ponownym wszczęciu postępowania po uchyleniu decyzji z dnia 09 maja przez SKO w Poznaniu w dniu 22 lipca 2011 roku.
Ponowne wszczęcie postępowania powinno wiązać się, zgodnie z art. 33 ust. 1 uooś, z ponownym udziałem społeczeństwa w postępowaniu w tym z możliwością składania uwag i wniosków. Takiej szansy społeczeństwo nie otrzymało.” (za pismem STE Silesia z 16 listopada 2011 r.)

Niepokoi nas również to, że 6 grudnia 2011r.zostały usunięte ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - zakładka – informacje o środowisku i jego ochronie - informacje, również te związane z wydawaniem decyzji dotyczących tej inwestycji. Było tam 150-200 informacji, w tym wiele decyzji wydanych w ciągu ostatniego miesiąca. Została 1 informacja z 2008r. i jedna z 2 grudnia 2011 r. Nie wynika to z awarii serwera Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Posiadamy informację, że nie prowadzono tam w ostatnim czasie prac serwisowo - konserwatorskich, które utrudniałyby dostęp do informacji zamieszczonych na serwerze.

Gmina Mosina wydaje bezpłatny miesięcznik „Merkuriusz Mosiński”. Nie zamieszczono w nim również żadnej wzmianki na temat toczącej się procedury związanej z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nas radnych oraz protestujących mieszkańców niepokoi fakt, że Burmistrz wydał decyzję nr 0Ś. 6220.3.2011.BB mimo odmowy przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu pozytywnego zaopiniowania przedłożonej dokumentacji w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia – Opinia sanitarna NS2-72-59(2)11 z 11.10.2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu uważa, że:

1. Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym jest zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - § 2 ust.1 punkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Inwestycja zlokalizowana na działkach 2131/23 i 2131/24 obręb Mosina zlokalizowana będzie 1246 m od ujęcia wody Mosina-Krajkowo w strefie pośredniej ujęcia wody. Zgodnie z § 3 punkt 11 Rozporządzenia Nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.12.2001 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody dla m. Poznania w rejonie Mosina-Krajkowo zabrania się lokalizowania magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
Planowany lokalizacja może stanowić zagrożenie dla ujęcia wody i może poprzez bliskie sąsiedztwo Stacji Uzdatniania Wody w którym prowadzone jest napowietrzanie wody powietrzem atmosferycznym spowodować przekroczenie wartości niektórych podstawowych wymagań chemicznych.
3. PPIS wskazuje też, że z zapisu na str.45 i 46 w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym wynika, że „istnieje realne zagrożenie wystąpienia poważnej awarii zdarzenia takiego jak: emisja, pożar lub eksplozja, natomiast zastosowana technologia dla przedmiotowej inwestycji zminimalizuje ryzyko”. To oznacza zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, że „ww. zdarzenia wystąpią rzadziej niż w innych przypadkach, ale mogą wystąpić”.

Mieszkańcy obawiają się, że przedsięwzięcie polegające na innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie gęsto zamieszkałych osiedli mieszkaniowych i dwóch dużych szkół będzie stanowiło zagrożenie dla dużej ilości osób.

Jako odbiorcy wody z Ujęcia wody Mosina-Krajkowo uzdatnianej w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się kilkaset metrów od planowanej inwestycji w pełni podzielamy obawy zgłaszane przez Aquanet w Odwołaniu od przedmiotowej decyzji z 18 listopada 2011 roku.

Z uwagi na powyższe fakty Radni Koalicji Samorządowej wnoszą o uchylenie Decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 listopada 2011r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na rzecz firmy Dudek &Kostek.

                                                                                              
                                                                                                Przewodniczący Klubu Radnych

Do wiadomości:                                                                            
1.Burmistrz Gminy Mosina
2.Rada Miejska w Mosinie
3. a/a

Adres do korespondencji:
Jan Marciniak
ul. Topolowa 11; 62-050 Mosina
 


Komentarzeemeryt
2011-12-14 00:36:29
my juz mamy po same dziurki w nosie pomyslow niszczacych Mosine. Mosina ze wszystkich sasiednich gmin ma najladniejsze polozenia ale za sprawa nieodpowiedzialnej Pani Burmistrz najbardziej podle, haniebne inwestycje. Wstyd. Inne gminy na terenach inwestycyjnych w centrum miasta maja plywalnie, lodowiska, male galerie gdzie mozna wypic kawe, posluchac muzyki. A my w Mosinie mamy PRZEKLETE TIRY, FABRYKE PRACYJACA NA TRZY ZMIANY (STORA ENSO0) bardzo dokuczliwa , Burmistrz stara sie usilnie o lokowanie zakladu utylizacji opon pewnie tez stara sie o ulokowanie elektrowni atomowej, spalarni smieci, zaklady dokonujacego kremacji . Tak wyglada zagospodarowanie centrum Mosiny. Tylko uciekac stad. Byle dalej od pomyslow Pani Burmistrz.
AS wiórecki
2011-12-09 02:23:28
Panie Grzegorzu, ma Pan absolutną rację. A sprawa magazynów Rohra nie wiedzieć czemu nie powoduje ostrych, stanowczych protestów. To jest przedsięwzięcie, które kompletnie zdezorganizuje i zrujnuje komunikację w Mosinie i okolicach. Jak tak dalej pójdzie, to za niewiele czasu, odczujecie Mosiniacy, stojąc w gigantycznych korkach, skutki swojej obecnej nieodpowiedzialności i bezczynności! Trochę po Polsce podróżuję i wszędzie widzę podobne giganty logistyczne umiejscowione w gołym polu ale bliskości drogi krajowej. Pewnie wybudowanie tych centr jest tam dużo droższe i dlatego cwana firma w połączeniu z ignorantką zdrowego rozsądku Springerową tu próbuje się taniochą (gotowa infrastruktura) urządzić. Ten moloch logistyczny kompletnie Mosinę zdominuje i zatruje, ale o tym trudno aby wiedziała zwykła nauczycielka wf-u, jakimś złym losu zrządzeniem i przypadkiem obrana burmistrzem. Ci którzy ją reanimują i tolerują na tej funkcji sami za to zapłatę odbiorą. Będzie nią trujący smród, hałas i zniewolone tirami miasto. Ale stojąc w korkach będzie czas przypomnieć sobie ten wpis i pogratulować sobie lenistwa i nieodpowiedzialności. Bo ktoś jednak odpowiedzialny być musi, na Springerową liczyć nie można. To zły, przebiegły i arogancki człowiek i całkowita klęska w zarządzaniu miastem. Już pisałem że ona sama wyrządziła do tej pory Mosinie więcej krzywdy niż przez wszystkie pozostałe wieki swojej historii. Co będzie dalej? Strach pomyśleć co może napaskudzić jeden obłędnie nieodpowiedzialny człowiek. Zielona Gmino - dostajesz od twórcy tego szyderczego powiedzenia w twarz. Obudż się!!
Grzegorz
2011-12-08 22:22:52
Powinny być wyciągnięte konsekwencje personalne jak i zgłoszenie do Prokuratury o podejrzenie przestępstwa. Sprawa nie może się rozejść się po ‘’ kościach’’ jak gdyby nigdy nic. Przecież jeszcze sprawa Spalarni się nie skończyła ( a mam nadzieję że skończy się pozytywnie tzn. nie dojdzie do jej powstawia ) a tu mamy następny ‘’ kwiatek’’ w postaci budowy czterech hal Centrum Logistycznego . Oczywiście my mieszkańcy dowiadujemy się na samym końcu o tym następnym przedsięwzięciu. Być może było gdzieś umieszczone ogłoszenie , w takim miejscu i w taki sposób żeby nic nie było widać i słychać ?. W dniu 1 marca 2011 r. Anton ROHR wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje tej inwestycji. Decyzja ta została wydana 19 kwietnia 2011 r a na BIP informacja została wprowadzona 24 sierpnia 2011r ? Uważam że jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona do końca ( z wyciągnięciem konsekwencji personalnych , zgłoszeniem do Prokuratury i podaniem do publicznej wiadomości osób odpowiedzialnych za zlokalizowanie ‘’innowacyjnego pomysłu’’ Spalarni w Centrum Mosiny) to może znów tak być że obudzimy się z nowym ‘’ cudownym pomysłem na biznes „ którego już nie uda się powstrzymać.
Marian
2011-12-08 20:31:28
Brawo. Teraz proszę powiadomić prokuraturę i wojewodę.
AS wiórecki
2011-12-08 18:22:13
Brawo Koalicja Samorządowa! Wsparcie od środka - tu z Mosiny - odwołań Aquanetu i inżynierów z Opola jest obowiązkiem trzeżwo myślących mieszkańców. Jak by to było, gdyby w naszej sprawie protesty składały obce miasta - a sami zainteresowani milczą. Teraz należy do Prokuratury złożyć podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, bo terminarz tu upubliczniony wskazuje jednoznacznie, że pani Springer celowo z sobie wiadomych powodów taiła przed opinią publiczną (w tym przed mieszkańcami Mosiny) trzy obwieszczenia! Po czym zeznała w urzędowych pismach, że konsultacje społeczne odbyły się i nie zgłoszono uwag. Wskazuje to jednoznacznie, że celem tej urzędniczej machinacji był świadomy zamiar ominięcia wymaganych prawem konsulacji z lokalnym społeczeństwem. Już samo poświadczenie oczywistej nieprawdy stanowi przestępstwo określone w Kodeksie Karnym i jest zagrożone konkretną za nie karą. Pokrętne tłumaczenia, że obwieszczenia gdzieś tam wisiały nie ostoją się, gdy pod przysięgą zeznania składać będą szeregowi ale prawi urzędnicy. Wyrok skazujący uwolni nas od tego wiarołomnego - chcącego własnych mieszkańców wyautować - burmistrza.
PODATNIK
2011-12-08 16:53:55
To jest działanie, jakiego społeczeństwo oczekuje od radnych, nie samo gadanie, jest działanie skuteczne, bez pyskowania i obrażania, ale twarde stawianie sprawy - w obronie mieszkańców Gminy. Niech SKO jako organ kompetentny rozstrzyga, a nie "pseudo" naukowe opinie i "niezalezne" ekspertyzy na zamówienie.