CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Straż Miejska w Mosinie

Małgorzata Kaptur: 17.02.2012

Wiele osób twierdzi, że Straż Miejska jest niepotrzebna i dużo kosztuje. Czym się zajmuje Straż, ile kosztuje jej utrzymanie i jakie są dochody gminy z tytułu nakładanych przez strażników mandatów?

 STRAŻ   MIEJSKA  W  MOSINIE    bip.mosina.wokiss.pl/bip.php
                                    
W wielu gminach w Polsce zamierza się zlikwidować Straż Miejską.
artykuły na ten temat:

to-juz-koniec-strazy-miejskich-w-polsce.                                                    
radni-zastanawiaja-sie-nad-likwidacja-strazy-miejskiej  
referendum-w-sprawie-likwidacji-straży-miejskiej                                    
straz-miejska-do-likwidacji 


U nas takich zamiarów nie ma.  Warto jednak się zastanowić nad tym jak mosińska Straż działa.

rok wydatki ogółem wynagrodzenia osobowe
pracowników
dodatkowe
wynagrodzenie roczne
  grzywny, mandaty
i inne kary
pieniężne
2010 619 687 447 586 30 860   312 000
2011 630 660 406 500 32 060   160 000
2012 plan 660 300 428 000 37 000   180 000

Na podstawie Art. 27. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych do obowiązków strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

Poniżej sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Mosinie w roku 2011 zamieszczone
2012-01-26   na: www.mosina.pl/

Straż Miejska w Mosinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu straży miejskiej w Mosinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/310/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2001 r. w strukturze Urzędu Miejskiego w Mosinie na prawach referatu.
W 2011 roku stan osobowy Straży Miejskiej nie uległ zmianie. Pracowała ona w składzie komendant + 8 strażników miejskich. Siedziba mieści się przy ul. Krotowskiego 16 (dawna siedziba z Zakładu Usług Komunalnych).

Straż Miejska na przestrzeni 2011 roku przeprowadziła następujące działania:

Kontrolno – interwencyjne.

Działania te, prowadzone były w ramach codziennych planowych służb przez patrole piesze i zmotoryzowane, jak również w trakcie doraźnych interwencji, podejmowanych
w następstwie zgłoszeń.

  • Przeprowadzono 1571 interwencji w tym 98 w stosunku do zwierząt, odłowiono 99 (w tym psy, lisy, dziki, kuna, jenot, bocian)\
  • mandatami karnymi ukarano1064
  • pouczono 1167 osób
  • przesłuchano i skierowano do sądu 56 przeciwko sprawcom wykroczeń
  • Wylegitymowano 2237 osób
  • Zabezpieczano awarie i innych zdarzenia losowe

Na przestrzeni 2011 roku funkcjonariusze SM zabezpieczali na terenie miasta i gminy 41 imprez o charakterze politycznym, patriotycznym, religijnym, sportowym i rekreacyjnym.

Ponadto 347 posesji poddano kontroli pod kątem posiadanych umów z koncesjonowanymi wywozicielami nieczystości stałych i płynnych, oznakowaniem i porządkiem w obrębie posesji.

W 2011 roku Straż Miejska podejmowała działania w zakresie ochrony środowiska mających na celu lokalizację i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, interwencje w stosunku do osób dokonujących spalania odpadów, wypalania traw, palenia ognisk.

Dokonywała kontroli sklepów i targowiska miejskiego. Dbając o bezpieczeństwo dzieci, w dniach nauki szkolnej prowadzono akcje bezpieczna droga do szkoły, prowadzono działania profilaktyczne polegające na nadzorze dojścia dzieci do szkół, wspólnie z Policją prowadzono zajęcia z młodzieżą w szkołach podstawowych w zakresie jazdy rowerem, bezpieczeństwa na drogach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, strażnicy uczestniczyli w spotkaniach, w przedszkolach, w świetlicach wiejskich prowadząc zajęcia z młodzieżą, uczestniczyli w zebraniach wiejskich i konferencjach nauczycieli, współpracowali z dyrekcjami szkół z terenu gminy, ze strażami miejskimi: z Poznania, Kórnika, Lubonia, Komornik i Puszczykowa z Zawodową i Ochotniczą Strażą Pożarną w Mosinie.

Straż Miejska nadzorowała prace skazanych. ukaranych przez Sąd Rejonowy w Śremie, którzy wypracowali na rzecz Gminy Mosina 4942 godziny na łączną kwotę 27.181 zł przyjmując najniższa stawkę 5,50 zł za godzinę pracy.

W dalszym ciągu tak jak i Państwo uważamy, że ogólne statystyki jakie przedstawiliśmy są niesatysfakcjonujące. Każdy chciałby strażnika widzieć każdego dnia na swojej ulicy. Niestety przy tej ilości strażników nie jest to możliwe. W roku 2012 podjęliśmy współpracę z policją w Mosinie. Już w lutym na ulicach pojawią się pierwsze wspólne partole.

Szanowni Państwo w 2012 na pewno będzie jeszcze bezpieczniej.

Tak kończy swoje sprawozdanie SM.

A to informacja z Merkuriusza z 2003 roku.
 


Wiele dodatkowych informacji mozna było znaleźć na stronie www.­straz.­miejska.­mosina.­pl
Jednak od kilku dni jest ona niedostępna. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe trudności.

Celem tego artykułu jest skłonić mieszkańców do wypowiedzi na temat mosińskiej Straży. Każdemu potrzebna jest informacja zwrotna, by móc się doskonalić. Sadzę, że ewentualne uwagi pomogą strażakom w ich dalszej pracy.


Komentarze