CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Małgorzata Kaptur: 21.02.2012

Jutro XXIV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad:
7. Wybór ławnika do Sądu Rej. w Środzie Wlkp– do orzek. w spr. z zakr. prawa pracy(uchwała).
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna (uchwała).
9. Statut Zespołu Szkół: w Rogalinie (uchwała), w Rogalinku (uchwała).
10. Przejęcie od Powiatu Poznańskiego do wykonania w 2012 r. zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P, w zakresie dotyczącym przebudowy włączenia ul. Piaskowej do ul. Głównej w Krośnie (uchwała).
11. Nadanie nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej w Drużynie (uchwała).
12. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 26 stycznia do 23 lutego 2012 r. 13. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
14. Zapytania i wnioski radnych.

W czasie czwartkowej sesji Rada Miejska będzie podejmować uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części miejscowości Pecna.


 

Pecna jest drugą co do wielkości wsią po Krośnie w naszej gminie. Mieszkają tu 1882 osoby. Teren objęty planem - 84,7 ha, w znacznej części jest podmokły, co widać na mapce powyżej.
Wydzielenie działek rezydencjalnych ma na celu stworzenie na nich oczek wodnych, zbiorników zbierających nadmiar wody.
Teren oznaczony numerem 2 przeznaczony jest pod usługi nieuciążliwego kultu religijnego, w tym: obiekty sakralne, kościelne i zamieszkania zbiorowego. Dopuszcza sie tam lokalizację usług kultury, oświaty i zdrowia, usług handlu.
Teren oznaczony numerem 1 -  przeznaczony jest na zagospodarowanie zielenią urządzoną. Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury, plenerowe urządzenia sportowo -rekreacyjne, w tym boiska sportowe, place zabaw, stawy i oczka wodne.

Planowanie przestrzenne jest jednym z najważniejszych zadań gminy, a obowiązywanie na jej obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego świadczy o jej atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Są gminy, które na obszarze objętym planem przygotowują infrastrukturę a później sprzedają działki. U nas jest odwrotnie najpierw sprzedaż działek, potem infrastruktura.
Aby zapewnić na terenie objętym planem własciwą infrastrukturę gmina musiałaby dołozyć około 14 mln zł.
 
Plan miejscowy dla Pecnej to 3 plan uchwalany w tej kadencji.
Ile jest w naszej gminie planów miejscowych i dla jakich terenów, zainteresowany może się dowiedzieć bezpośrednio w urzędzie. Na próżno szukać tej informacji na stronie BIP. Kiedy złożyłam wniosek w tej sprawie otrzymałam następującą odpowiedź:       W tabeli zestawienie aktualnie wywołanych i opracowywanych planów.      

                                  koszt brutto

               


Aby wiedzieć co i jak, trzeba mieć pod ręką:
ustawę-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym
studium-uwarunkowań-i-kierunków-zagospodarowania-przestrzennego-Gminy-Mosina-cz.1
studium-część-2

Znalazłam też takie ciekawe zdanie. Jak jest u nas? Kto wylicza prognozę finansową? Trzeba będzie zapytać...

Prognoza skutków finansowych sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego – stanowiąca obligatoryjny element nowo uchwalanych planów – powinna być opracowana przez osoby uprawnione do określania wartości nieruchomości, czyli przez rzeczoznawców majątkowych lub co najmniej z ich zasadniczym udziałem.


KomentarzeJacek Fordon
2012-02-24 23:00:37
Podoba mi się kilka wpisów w tej prognozie finansowej. "Prognoza dotyczy: − obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to jest działek oznaczonych ewid. nr 148/1 i 148/5, położonych w Radzewie, o łacznej powierzchni ok. 2,20 ha, stanowiących WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ" "Teren objety projektem planu miejscowego zlokalizowany jest w południowej czesci gminy Kórnik, położony jest we wsi Radzewo". "Działki znajdujace sie w zakresie opracowania leża w terenie, jak to wyżej wspomniano, czesciowo zainwestowanym zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Do obiektów zostały doprowadzone PODSTAWOWE MEDIA tzn. WODA i ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, brak kanalizacji, zostały WYKONANE DROGI" - TO TAK JAK W NASZEJ GMINIE. "Zgodnie z przekazanymi informacjami ceny gruntu nieruchomosci przeznaczonych na realizacje funkcji zwiazanej z zabudowa mieszkaniowa kształtuja sie na poziomie 125,00 zł za 1m2 do 225,00 zł za 1m2 przy sredniej cenie 175,00 zł za 1m2" TUTAJ WIDAĆ PRZEWAGĘ ATRAKCYJNOŚCI TYCH DZIAŁEK NAD NASZYMI "ŁYSYMI" GMINNYMI. "Prom" Pana Lechnerowicza płynie na właściwym kursie a my z Panią Springer bujamy się w jakieś zatęchłej, dziurawej szalupie, z której co jakiś czas ktoś wypada za burtę
x
2012-02-24 21:33:08
A może burmistrz wycofała plan dla Pecnej w związku z nieobecnością dwóch radnych W. Mani i A.Karlińskiego?
Małgorzata Kaptur
2012-02-24 20:07:29
Panie Jacku, żeby zadać własciwe pytanie trzeba mieć wiedzę na ten temat. Jeśli się jej nie ma, człowiek zadowala się tym, co mówi mu osoba, która tę wiedzę powinna z racji zajmowanego stanowiska posiadać. Na Komisji Inwestycji i na sesji padła tylko informacja, ze bilans będzie ujemny, że gmina będzie musiała dołożyć 3 mln. Skąd to wyliczenie, kto je zrobił, z jakich elementów się składa o tym urzędnicy nie mówili, a radni nie pytali. Podobnie z planem dla Pecnej - tu podawano, że bilans jest 13-14 mln. Tylko tyle. Znalazłam w sąsiedniej gminie Kórnik takie opracowanie: http://bip.kornik.pl/kornikm/dir/zalacznik/wiadomosc/3152/radzewo-zal.5_progn_finans..pdf. W Mosinie czegoś podobnego nie widziałam.
Jacek Fordon
2012-02-24 19:38:32
Rodzi się zatem pytanie. Czy dla MPZP Czapury została przeprowadzona prognoza finansowa? Jakie informacje są w niej zawarte?
Wątpiący
2012-02-24 09:10:27
Właściciele gruntów objętych ostatnim planem miejscowym w Czapurach powinni wystąpić do sołtysa o upublicznienie tych wyliczeń - sołtys na pewno wie skąd wzięło się 10-15 lat. Tylko może być wstyd, jak trzeba to będzie pokazać ludziom, bo to wielka lipa.
Jacek Fordon
2012-02-24 00:53:45
Gdy pytałem V-ce Burmistrza Ratajczaka o prognozę finansową dla naszego MPZP w Drużynie otrzymałem informację, że nie została sporządzona gdyż Wojewoda odstąpił od tego obowiązku. Już wcześniej pisałem, że każdy plan niesie za sobą koszty dla gminy. Widać, że dla Czapur została taka prognoza przeprowadzona przez Pana Sołtysa z Wiórka "10-15 lat nie liczcie na Gminę"
Jacek Fordon
2012-02-24 00:53:26
Gdy pytałem V-ce Burmistrza Ratajczaka o prognozę finansową dla naszego MPZP w Drużynie otrzymałem informację, że nie została sporządzona gdyż Wojewoda odstąpił od tego obowiązku. Już wcześniej pisałem, że każdy plan niesie za sobą koszty dla gminy. Widać, że dla Czapur została taka prognoza przeprowadzona przez Pana Sołtysa z Wiórka "10-15 lat nie liczcie na Gminę"
Co wynika ze Studium?
2012-02-23 13:46:17
Opracowanie sporządzone przez fachowców, za które Gmina zapłaciła konkretne pieniądze. Więc chyba było zrobione, żeby korzystać z treści w nim zawartych. Czy tak jest? Oto przykładowe wskazania Studium: stopniowa eliminacja działalności gospodarczej z terenów mieszkaniowych, a w praktyce: spalarnia opon i ROHR w mieście, dalej wskazanie Studium – na terenach wiejskich przewaga zabudowy jednorodzinnej, OGRANICZONA ZABUDOWA WZDŁUŻ GŁUSZYNKI (CZAPURY) ze względu na płytkie zwierciadło wody i dalej „w celu uniknięcia przypadkowej zabudowy inwestycje mieszkaniowe powinny odbywać się poprzez mpzp. A co mamy? Np. Czapury - osiedle wielorodzinne z domami na świeżo usypanej skarpie Głuszynki – zwane potocznie „domami na wodzie”, osiedle bez planu miejscowego – wystarczyła decyzja Burmistrza, która stanowi ściśle strzeżoną tajemnicę. Studium nie jest tajemnicą, tylko że z niego niewiele wynika. Konkrety wynikają z „tajemniczych” decyzji Burmistrza.
Małgorzata Kaptur
2012-02-23 13:44:35
Zgadzam sie całkowicie że plany zagospodarowania przestrzennego to chyba najtrudniejszy temat, bo wymaga profesionalnej wiedzy i zdolności przewidywania. Tu prawie każdy zapis ma znaczenie, które może spowodować określone skutki. Przekonaliśmy się przy sprawie spalarni opon, że brak odpowiedniego zapisu otworzył możliwość ubiegania się o lokalizację w centrum miasta ryzykownej działalności gospodarczej. Radni powinni mieć możliwość konsultacji z ekspertami z danej dziedziny. Dobrze byłoby też uczestniczyć w dyskusjach publicznych związanych z wyłożeniem planu.
Uważam, że
2012-02-23 13:12:43
Ze względu na wagę problemu plany zagospodarowania powinny być przedmiotem konsultacji na wsiach, czy osiedlach, których plan dotyczy, bo mieszkańcy danego terenu są najbardziej zainteresowani i zorientowani w temacie. Radni i sołtysi powinni temat przedstawiać mieszkańcom na zebraniu. Radni, kórzy uchwalają plany dla terenów, o których nie mają pojęcia - skąd czerpią wiedzę, czy ją czerpią i jakimi kryteriami sie kierują? Z konsultacji z miezkańcami danego terenu przynajmniej wynikałby punkt widzenia najbardziej zainteresowanych.