CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Burmistrz Gminy Mosina - Wójt Komornik 0:1

Małgorzata Kaptur: 24.02.2012

Dlaczego mosińscy radni zadają dużo pytań?
Pani Burmistrz sądzi, że dlatego że chcą zaskoczyć burmistrza i popisać się. Ja natomiast twierdzę, że pytają dlatego, że:
1. Burmistrz nie informuje radnych i mieszkańców właściwie, wiele informacji jest ukrywanych.
2. W gminie jest wiele spraw wymagających wyjaśnienia.

Dzisiaj chciałabym pokazać dwa sposoby informowania mieszkańców:
1. Na żywioł i ustnie  - gmina Mosina - dostępne z dużym opóźnieniem w protokole sesji
2. Systemowo i w formie pisemnej - gmina Komorniki - zamieszczane na BIP-ie.

 Tematem tego artykułu jest sposób informowania a nie tzw. całokształt działalności włodarzy tych dwóch gmin.

Wnioskowałam w październiku o publikowanie na BIP-ie Sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina, ale odpowiedź była negatywna. Poniżej odpowiedź  w tej sprawie.
Urząd nie widzi potrzeby, by doskonalić informowanie mieszkańców. 

odpowiedz.

 

sprawozdanie z sesji w dniu 29 listopada 2011 r.

Komorniki, 31.01.2012r.

 

           INFORMACJA  o działalności Wójta Gminy Komorniki                      
między sesjami Rady Gminy Komorniki w okresie od 8 grudnia 2011 r. do 30 stycznia 2012 r.

Wójt wydał 12 zarządzeń w sprawie:

a) Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu podmiotom nie zależnym od sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2012r.
b) Powołania składu Komisji Odbiorczej I etapu inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach”.
c) Przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Komorniki.
d) Zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki nr 114/2011 z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnej i podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy Komorniki.
e) Zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
f) Wprowadzenia jednolitych zasad pisania projektów uchwał Rady Gminy Komorniki.
g) Wprowadzenie jednolitych zasad pisania projektów zarządzeń Wójta Gminy Komorniki.
h) Powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów na terenie Gminy Komorniki w 2012 roku.
i) Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji w zakresie rozwoju i upowszechnienia sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Komorniki w 2012 roku.
j) Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych.
k) Planu finansowego zadań zleconych gminie na 2012 rok.
l) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Komorniki na 2012r.

 

W Wydziale Inwestycji i Remontów:

a). postępowania przetargowe:
- wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy mebli do Sali sesyjnej w nowym budynku Urzędu – firma PPHU ”Jantom – Mebel” ze Swarzędza cena – 92.980,00zł
b) trwają prace:
- przy budowie budynku Urzędu Gminy Komorniki trwały prace odbiorowe w tym Sanepid, PINB oraz przystąpiono do budowy parkingu ;
- na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komorniki pozostałe etapy
- na budowie szkoły Podstawowej w Chomęcicach
- przy modernizacji stawu w Parku Strażaka w Komornikach
- przy rozbudowie budynku komunalnego w Plewiskach ul. Zielarska 4.

c) zakończone prace:
- nowy budynek urzędu z dniem 11.01.2012r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie
- przy wymianie okien w budynku mieszkalnym w Komornikach przy ul. Pocztowej 30.

Ponadto w grudniu 2011r. podpisane zostały z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 3 umowy pożyczki na dofinansowanie zadań:
1. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Chomęcicach, Głuchowie, Plewiskach, Komornikach, Wirach i Walerianowie” kwota 800.000,00zł
2. „Modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Plewiskach” – kwota 350.000,00 zł
3. „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych i zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Łęczycy w Gminie Komorniki” – kwota 3.000.000,00 zł.

Jednocześnie WFOŚiGW przysłał pisma w odpowiedzi na złożone wnioski o wysokości zaplanowanej pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania:
1. „ Budowa zbiornika retencyjnego przy rowie WA w Gminie Komorniki” –kwota 8000.000,00 zł
2. „Budowa kanalizacji odwodnieniowej w Wirach, w ul. Łęczyckiej, Laskowskiej i Nowej w Gmienie Komorniki” – kwota 3.500.000,00
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kamieni Szlachetnych w Szreniawie w Gminie Komorniki”- kwota 400.000,00

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami:

a) wydano/przygotowano:
- zaświadczenia o przeznaczeniu terenu – 33
- wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –35
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –8
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4
- postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału -7
- decyzje zatwierdzające projekty podziału – 11
- decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej - 8
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia mpzp- 2

b) trwa procedura planistyczna:
-miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 19

W Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) Zakończono budowę ul. Słonecznej i Spokojnej w Komornikach .
b) Zakończono prace na budowie oświetlenia drogowego na ul. ks. Malinowskiego. od ul. Kościelnej do ul. Polnej, wraz z oświetleniem parkingu przy kościele;
c) Zakończono budowę ul. Łąkowej w Łęczycy ;
d) Zakończono budowa dwóch mostków na trasie ścieżki rowerowej w WPN;
e) Rozliczono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dwóch mostków na trasie ścieżki rowerowej w WPN;
f) Uzyskano pozwolenie na przebudowę ul. 1 Maja w Rosnówku (odc. drogi powiatowej);
g) Podpisano umowę z firmą Remondis na zbiórkę i transport odpadów komunalnych na rok 2012.
h) Zrealizowano dostawę 12 szt. wiat przystankowych dla sołectw Rosnówko, Łęczyca, Komorniki, Chomęcice i Szreniawa.
i) Zakupiono 100 ton soli drogowej do mieszanki p. Gołoledziowej i 200 ton piasku.
j) Zlecono opracowanie materiałów do decyzji ZRID na przebudowę ul. Nowej w Wirach;
k) Zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego usunięcia kolizji projektowanej ulicy z siecią telekomunikacyjną i energetyczną dla przebudowy ulicy Słonecznej w Wirach;
l) Zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego na usunięcie kolizji kabla SN w ul. Polnej w Rosnówku;
m) Zlecono opracowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ks. Malinowskiego
i ul. Ks. Wawrzyniaka w Komornikach łącznie z projektem oświetlenia i usunięciem kolizji: telekomunikacyjnej , gazowej i wodociągowej;
n) Opracowana jest aktualizacja oprogramowania do numeracji porządkowej nieruchomości o technologie internetową – udostępnienie danych do serwisów internetowych,
o) Wykonano barierki i słupki przy nowym chodniku w Szreniawie;
p) Wykonano przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej budynkach komunalnych
q) Usunięto awarie pieca c.o w Gimnazjum w Komornikach, i w dwóch mieszkaniach komunalnych w Plewiskach ul. Szkolna 157/1 i 157/3.
r) Wykonano remont pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zielarskiej 17/7 w Plewiskach;
s) Zlecono naprawę uszkodzonej wykładziny w kabinie dźwigu w Ośrodku Zdrowia w Komornikach;
t) Podpisano umowy na usługi konserwacji windy w budynku Ośrodka Zdrowia i w budynku Urzędu Gminy;
u) Wprowadzono do bazy danych ilości i rodzaje surowców wtórnych zebranych od mieszkańców w 2011r. i obliczono przysługujące ulgi do naliczenia opłaty za zbiórkę i transport odpadów komunalnych na 2012 rok. Drukowane są opłaty dla wszystkich miejscowości w Gminie.
v) Opracowana jest dokumentacja techniczna przebudowę
- ul. Dworcowa i ul. Podgórna w Rosnówku;
W trakcie opracowania są następujące projekty:
- ul. 1 Maja na odc. od dr. pow. do skrzyżowania z ul. Rosnowiecką;
- ul. Cienista w Wirach – kanalizacja deszczowa
- ul. Cienista w Wirach – nawierzchnia
- ul. Czarna Droga w Plewiskach,
- ul. Zielarska w Plewiskach
- na kanalizacje deszczową w ulicy Młyńskiej w Komornikach ,
- na budowę nawierzchni ul. Młyńskiej i Żwirowej w Komornikach ,
w) Opracowana jest dokumentacja na oświetlenie drogowe ul. Ogrodowej w Komornikach;
x) ZUK na bieżąco wykonywał naprawę dróg gruntowych prace porządkowe zamiatanie nawierzchni jezdni i sprzątanie poboczy, interwencyjna naprawę niebezpiecznych ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie;
y) Wydawanie decyzji :
- uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym – 3 decyzje
oraz 16 uzgodnień;
- zajęcie pasa drogowego – 18 decyzji
- uzgodnienie zjazdu - 9 uzgodnień
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 13 decyzji
- wprowadzono do ewidencji nowych odbiorców do świadczenia usług o odbiór
śmieci – 23 szt. - osoby fizyczne
- decyzje środowiskowe – 2 decyzje
- o przyznanie dodatku mieszkaniowego - 2 decyzje.
- zgoda na wycinkę drzew – 5decyzji.
- Nadawanie numeracji porządkowej – 2 szt.

W Wydziale Organizacyjnym:

a) Załatwianie bieżących spraw kadrowych:
- dodatki stażowe;
- umowy o pracę
- nagrody jubileuszowe;
- zaświadczenia o zatrudnieniu;
- sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego;
• Z-05- sprawozdanie popytu na pracę za IV kwartał 2011 r.
• Z-06 – sprawozdanie o pracujących wynagrodzeniach i czasie pracy rok 2011
b) Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze:
 w Wydziale Spraw Obywatelskich, zatrudnienie pracownika od 16 stycznia br. na stanowisku referenta ds. obywatelskich.
 w Referacie Podatkowym, zatrudnienie od 1 lutego br. na stanowisku inspektora ds. księgowości i windykacji podatków, opłat oraz należności z umów cywilnoprawnych
c) Zatrudnienie dwóch osób do obsługi urzędu ;
 Pracownik gospodarczy – od 17 stycznia br. na pełen etat
 Konserwator – od 19 stycznia br. na ½ etatu.
d) Szkolenie w ramach służby przygotowawczej nowo zatrudnionego pracownika.
e) Wizytacja trzech lokali zgłoszonych, jako miejsce prowadzenia żłobka.
f) Wydanie trzech zaświadczeń o wpisie do rejestru żłobków działających na terenie Gminy Komorniki ( łącznie 56 dzieci do lat 3).
g) Rozpatrywanie wniosków i ustalenie wielkości refundacji za pobyt dzieci w żłobkach
i przedszkolach spoza Gminy Komorniki.
h) Ustalenie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych praz punktów przedszkolnych w gminie Komorniki.
i) Przeprowadzka do nowego budynku urzędu gminy (wydziału obywatelskiego, biura podawczego i magazynów wraz meblami).
j) Organizacja pracy w nowym budynku (telefony, komputery, dodatkowe wyposażenie).
k) Posiedzenie Komisji Konkursowej, ocena ofert złożonych na realizację zadań publicznych.
l) Przygotowanie umów na obsługę urzędu na 2012 r.: zabezpieczenie bhp i p. pożarowe urzędu i jednostek organizacyjnych, monitoring alarmów, konserwacja sieci telefonicznej dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu i inne.
m) Organizacja badań profilaktycznych dla kobiet (mammografia).
n) Nabór pracownika do świetlicy socjoterapeutycznej w Plewiskach i Wirach.
o) Prowadzenie rozmów motywujących (5) do podjęcia leczenia osób uzależnionych
i współuzależnionych.
p) Sporządzenie wniosku o odebranie władzy rodzicielskiej.
q) Kontrola działalności świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii.

W Wydziale Spraw Obywatelskich:

a) zameldowano 179 osób na pobyt stały, 44 osoby na pobyt czasowy
wymeldowano 21 osób (1 osobę decyzją administracyjną)
zarejestrowano:
- 48 urodzeń
- 9 małżeństw
- 16 zgonów
- 16 rozwodów
b). przyjęto 272 wnioski o wydanie dowodów osobistych; wydano 193 dowody osobiste
c) Wprowadzono 110 wniosków do CEIDG
d) . Wydano 34 zaświadczenia o zameldowaniu

Jan Broda
(-)
Wójt Gminy Komorniki
 


KomentarzeJacek Fordon
2012-02-25 22:42:57
Podczas walki o budowę wodociągu w Drużynie ja wspólnie z sąsiadami pisałem stosy pism do naszego Magistratu. Powód tylko jeden - brak konkretnej informacji. Próbowano nas zbywać wypisując bzdurne ogólniki często nie mające z nami nic wspólnego. Pamiętam skierowaliśmy pismo do v-ce Ratajczaka z z prośbą o odpowiedź TAK lub NIE. W kilku zadanych pytaniach otrzymaliśmy odpowiedź NIE WIEM !!! Nawet ze strony Mosiny została usunięte publiczne forum "Zadaj pytanie Burmistrzowi" To bardzo psuło wizerunek Burmistrza. Prawda Pani Burmistrz?
Mieszkaniec gminy
2012-02-25 18:12:35
Polityka informacyjna w Mosinie - ocena niedostateczna, propaganda w Mosinie - na "szóstkę". Okazuje się, że żądania radnych Koalicji to nie popisywanie się, tylko żądanie informacji, która się radnym i mieszkańcom należy. Inni np. w Komornikach - mogą, a u nas dowiadujemy się z ust Burmistrza, że lepsza informacja wprowadziłaby nas w błąd, co do oceny działania urzędu. Kto tu jest nielogiczny i dlaczego?