CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Instytut Geologii UAM o polu golfowym

Prof. dr hab. Józef Górski i dr Dariusz Kasztelan - wybrane fragmenty
Opinii hydrogeologicznej dotyczącej planowanego w  ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mosina” zagospodarowania terenów w rejonie Sowinek pod pole golfowe.

1. Wstęp
W dniu 25.02.2010 r. przyjęte zostało przez Radę Miejską w Mosinie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” gminy Mosina.
W studium tym przewidziano zagospodarowanie terenów w rejonie wsi Sowinki pod usługi w zakresie sportu i rekreacji, w tym zlokalizowanie pola golfowego oraz związanej z nim zabudowy na obszarze o powierzchni ok. 80 ha.

Teren ten zlokalizowany jest pomiędzy Wartą a barierą studni ujęcia wody Mosina-Krajkowo i w całości położony jest w strefie ochrony pośredniej tego ujęcia. Podjęcie powyższej inwestycji stanowi istotne zagrożenie dla jakości i ilości wód pozyskiwanych z ujęcia. Stanowi również naruszenie utrzymywanego przez wiele lat sposobu zagospodarowania terenów położonych pomiędzy Wartą, a barierą studni zlokalizowaną na tarasie nadzalewowym. Tereny te, położone w szczególności na tarasie zalewowym Warty, stanowią zaś naturalną rezerwę rozwojową ujęcia wody, biorąc pod uwagę nieuchronne procesy starzenia się złoża wodonośnego w rejonie istniejącej bariery studni w warunkach infiltracji brzegowej.

Biorąc pod uwagę powyższe względy Przedsiębiorstwo AQUANET S.A. jako jednostka odpowiedzialna za ilość i jakość wody pozyskiwanej dla potrzeb aglomeracji poznańskiej zgłosiło sprzeciw w sprawie lokalizacji pola golfowego w Sowinkach na etapie konsultacji Projektu „Studium”. Podobny sprzeciw złożony został przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Sprzeciwy te nie zostały jednak uwzględnione i w tej sytuacji przedsiębiorstwo AQUANET zleciło opracowanie niniejszej opinii, której celem jest wykazanie zagrożeń dla ujęcia związanych z planowaną inwestycją. str. 3

Reasumując należy stwierdzić, że tereny wodonośne pomiędzy Mosiną a Krajkowem są unikalne w skali całego regionu, są obecnie i będą w przyszłości podstawą zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej. W tej sytuacji wszelkie działania w obszarze zasobowym istniejącego tu ujęcia wody muszą uwzględniać priorytet ochrony zasobów wód podziemnych. Jest to bowiem dziedzictwo przyrodnicze, które musimy chronić dla obecnego i przyszłych pokoleń. str. 5-6

Ujęcie Mosina-Krajkowo jest i pozostanie w przyszłości głównym źródłem zaopatrzenia w wodę aglomeracji poznańskiej. Jego znaczenie w przyszłości będzie rosło biorąc pod uwagę możliwości jego rozbudowy oraz obserwowane zjawisko zmniejszania się zdolności produkcyjnych ujęcia Dębina w wyniku starzenia się złoża wodonośnego oraz narastającej ciągle presji na ujęcie zabudowy miasta Poznania i Lubonia. str 7

Aktualnie obowiązująca strefa ochronna dla ujęcia wody Mosina – Krajkowo została ustanowiona Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody dla m. Poznania w rejonie Mosina – Krajkowo, nr 51/01 z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. Nr 163, poz. 4502). str 12

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego ustanawiające strefę ochronną ujęcia Mosina – Krajkowo zawiera zakazy, nakazy i ograniczenia dotyczące terenów strefy ochronnej.

 Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania nieczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych Warty, Kanału Mosińskiego, Kanału Szymanowo – Grzybno, Jeziora Baranowskiego i starorzeczy,
2) rolniczego wykorzystania ścieków na gruntach rolnych i leśnych,
3) stosowania środków ochrony roślin wyłączonych przez odrębne przepisy,
4) stosowania na terenach leśnych środków chemicznych wyłączonych przez odrębne przepisy,
5) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
6) budowy i rozbudowy osiedli mieszkaniowych bez skanalizowania bądź budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Do czasu skanalizowania dopuszcza się stosowanie szczelnych szamb ściekowych o pojemności do 10m3,
7) budowy dróg tranzytowych bez infrastruktury zabezpieczającej wody podziemne i grunty przed zanieczyszczeniami spływającymi z jezdni,
8) lokalizowania dużych ferm hodowli zwierząt powyżej 150 DJP,
9) lokalizowania stawów przemysłowej hodowli ryb łososiowatych,
10) lokalizowania hodowli innych ryb na stawach o powierzchni powyżej 10 ha,
11) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych, oraz rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem stacji paliw bezpiecznych ekologicznie o pojemności do 100 tys. dm3,
12) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
13) lokalizowania nowych cmentarzy,
14) urządzania grzebienisk zwierząt i odpadów organicznych,
15) urządzania parkingów powyżej 20 miejsc postojowych i obozowisk poza miejscowościami,
16) lokalizowania nowych ujęć (poza zwykłym korzystaniem z wody),
17) wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęć wody.

Na terenie ochrony pośredniej nakazuje się:

1) prowadzenie monitoringu lokalnego ujęcia zgodnie z projektem,
2) przestrzegania zakazów i ograniczeń wynikających z ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w planach zagospodarowania przestrzennego gmin: Mosina, Brodnica i Puszczykowo - przy zagospodarowaniu i urbanizacji obszarów strefy,
3) umieszczenie tablic informacyjnych o granicy strefy,
4) wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko, uwzględniających w szczególności wpływ na ujęcie wody w przypadku:
a) nowych obiektów budownictwa letniskowego przeznaczonego do zamieszkania i podobnego typu (np. rezydencji),
b) nowych obiektów o charakterze turystyczno – wypoczynkowym poza miastem Mosina,
c) nowych lub rozbudowywanych ferm chowu zwierząt o wielkości od 50 – 150 DJP,
d) rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych,
e) wykonywania robót melioracyjnych,
f) wykonywania odwodnień obiektów i wykopów budowlanych,
g) wydobywania kopalin i wykonywania odwodnień górniczych,
5) stosowanie nawozów zgodnie z obowiązującymi przepisami o nawozach i nawożeniu oraz Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, a w przypadku nawożenia gnojowicą uzgodnienie sposobu stosowania z właściwym organem inspekcji sanitarnej.

Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się ograniczenia:

1) urbanizacji terenów strefy – w planach zagospodarowania przestrzennego gmin,
2) wydobywania żwiru i piasku z rzeki Warty na odcinku ujęcia brzegowego w Krajkowie dla celów innych niż:
            a) sztuczne zasilanie ujęcia wody,
            b) zachowanie żeglowności rzeki Warty.

Przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń przytoczonych wyżej obowiązuje organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne i prawne.

Na terenie strefy ochronnej ujęcia jest prowadzony monitoring wód podziemnych i powierzchniowych. str. 13-15

7.Charakterystyka przyrodnicza i hydrogeologiczna rejonu projektowanego pola golfowego

Projektowane pole golfowe ma zajmować obszar o powierzchni 80 ha położony na gruntach wsi Sowinki i Krajkowo pomiędzy barierą studni tarasowych a rzeką Wartą /Zał.2, Rys.2, Fot.1/. Pole miałoby obejmować w części zachodniej teren tarasu nadzalewowego wykorzystywany dotychczas jako grunty orne oraz w części wschodniej i północno-zachodniej tereny tarasu zalewowego obejmujące łąki i pastwiska z licznymi starorzeczami stale bądź okresowo wypełnionymi wodą i zadrzewieniami. W wyższej partii tarasu położony jest tu również niewielki kompleks leśny. Poza polem golfowym miałby pozostawać tylko północny fragment tarasu zalewowego, często podtapiany i trudno dostępny /Zał.2/.

Na terenie gruntów ornych występują głównie gleby klasy V i VI i w niewielkim stopniu IVa /Zał.3/. Na terenie tarasu zalewowego występują również głównie grunty klasy V i VI oznaczone jako użytki rolne, pastwiska i łąki. W trakcie wizji lokalnej w dniu 21.05.2010 r. stwierdzono, iż prawie cały obszar tarasu zalewowego porośnięty był nieskoszona trawą /Fot.2 i 3/. Tylko niewielkie fragmenty w części północno-zachodniej były obsiane zbożem. W trakcie wizji w dniu 05.06.2010 r. w okresie powodzi cały obszar tarasu zalewowego był zalany, a poziom wody sięgał do rzędnej ok. 60 m n.p.m. /patrz Fot.2 i 3/. Właścicielem większości terenu przyszłego pola golfowego jest Agencja Rolna Skarbu Państwa  str.16

8. Planowane zagospodarowanie pola golfowego oraz innych usług sportu i rekreacji

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina dopuszcza w rejonie Sowinek lokalizację obiektów i urządzeń związanych z turystycznym i rekreacyjnym wykorzystaniem rzeki Warty. Wiodącym obiektem ma być tu pole golfowe o powierzchni 80 ha /Rys.3; Zał.6/.
Wg koncepcji przedstawionej w „Prognozie …” pole ma obejmować teren tarasu nadzalewowego /w tym również obszar działki stanowiącej własność AQUANETU/.
Teren ten oznaczono jako obszar A. Większość pola ma być zlokalizowana na tarasie zalewowym /obszar B/. Poza polem ma się znaleźć jedynie północny fragment tarasu zalewowego – trudno dostępny i często zalewany /obszar C/.

Zabudowa na polu golfowym ma objąć 3000m2 i w całości ma być zlokalizowana w strefie A. Jednocześnie jednak z ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mosina” wynika, że obiekty budowlane nie mogą być położone dalej, jak 100 m od drogi Sowiniec-Krajkowo. Pole ma się składać w 1/3 /27 ha/ z trawiastych torów do gry, 1/3 mają stanowić lasy, zadrzewienie i wody i 1/3 nieużytki. Teren torów do gry ma być zmeliorowany, nawadniany i nawożony. Woda do podlewania ma być pobierana ze starorzecza.
 
Przewiduje się pobór 150000m3 wody rocznie. Przy wykorzystaniu tej wody na powierzchnie trawiaste daje to rocznie 0,55m3 wody na m2, czyli drugie tyle, co średni opad atmosferyczny.
Nawożona ma być powierzchnia trawiasta /27ha/. Nie podano jednak, jaki ma być poziom nawożenia. Przytoczono jedynie niewiarygodne dane o rocznej dawce nawozów mineralnych w Polsce na gruntach ornych /żytnio-ziemniaczanych/, która ma wynosić 168 kg N, 100 kg P2O5 i 140 kg K2O. Równie niewiarygodne są dane dla trawników sportowych ( w tym golfowych), dla których roczna dawka ma wynosić 70 kg N, 130 kg P2O5 oraz 260 kg K2O. Autorzy „Prognozy ...” zakładają, że nie będą wykorzystywane środki ochrony roślin.

Na polu golfowym ma jednocześnie przebywać maksymalnie 20-30 graczy.

W „Prognozie ...” nie przedstawiono, czy teren pola będzie ogrodzony oraz jakie inne obiekty i urządzenia związane z turystycznym i rekreacyjnym wykorzystaniem rzeki Warty w rozpatrywanym rejonie mają być zlokalizowane. Wspomniano tylko, że ma być to związane z penetracją pieszą i rowerową oraz wędkowaniem i turystyką wodną. str. 23

10. Diagnoza zagrożeń dla ujęcia wynikających z lokalizacji pola golfowego w istniejących warunkach przyrodniczych

Jak wynika z danych przedstawionych w poprzednim rozdziale budowa i eksploatacja pola golfowego w rozpatrywanym rejonie tworzyć będzie realne i potencjalne zagrożenia dla istniejącego ujęcia. Zagrożenia te związane są przede wszystkim z możliwością wprowadzania różnego typu zanieczyszczeń do środowiska gruntowego i wód podziemnych. W pewnym stopniu dotyczyć będą również uszczuplania zasobów wód podziemnych.

Największe zagrożenie związane będzie ze stosowaniem wysokiego nawożenia azotowego i potasowego, co jak wykazano w poprzednim rozdziale jest niezbędne dla właściwego utrzymania powierzchni trawiastych, szczególnie w warunkach występowania słabych gleb piaszczystych klasy V i VI zarówno na tarasie nadzalewowym, jak i w większości na zalewowym. Do tego dochodzić może okresowe stosowanie środków ochrony roślin oraz substancji powierzchniowo czynnych.
Powyższe zagrożenia dotyczyć będą nawożonych i nawadnianych powierzchni trawiastych o powierzchni 27 ha i będą one występować nawet przy zastosowaniu systemu melioracyjnego, którego sprawność w zbieraniu wód opadowych i z nawodnień będzie w istniejących warunkach ograniczona nawet przy zastosowaniu bardzo gęstej sieci drenów. W warunkach powodziowych dreny ułatwiać zaś będą migrację zanieczyszczeń. Ponadto na całej powierzchni pola, a szczególnie w miejscach parkowania sprzętu do budowy i pielęgnacji pola oraz w miejscu parkowania pojazdów i na drogach dojazdowych pojawiać się będą specyficzne zagrożenia typowe dla tras komunikacyjnych.

Duże zagrożenie wynikać będzie z możliwości awaryjnego wycieku materiałów pędnych oraz innych substancji chemicznych (glikol, elektrolit).
W miejscu parkowania i ruchu pojazdów pojawiać się będą również zanieczyszczenia systematyczne związane z emisją spalin oraz drobnymi wyciekami różnych substancji z pojazdów. Zanieczyszczenia te powodować mogą pojawienie się w wodach podziemnych węglowodorów, siarczanów, metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Do tego dochodzi również możliwość wprowadzania do wód podziemnych metali ciężkich zawartych w osadach dennych starorzeczy.

Wszystkie zanieczyszczenia, które pojawią się na terenie pola golfowego mogą dopływać do ujęcia wody wraz ze strumieniem wód infiltracyjnych z Warty i starorzeczy /patrz Zał.4/. Ułatwione warunki migracji zanieczyszczeń do ujęcia wynikają przede wszystkim z obecności okna hydrogeologicznego na większej części tarasu zalewowego, gdzie występuje bezpośredni kontakt wód górnej i dolnej ujmowanej przez studnie warstwy wodonośnej. Zanieczyszczenie pojawiające się na tarasie nadzalewowym, gdzie występuje płat gliny zwałowej, będzie również przemieszczać się do studni tylko nieco dłuższą drogą poprzez okna hydrogeologiczne otaczające płat gliny zwałowej /patrz Zał.2 i 4/. Korzystne warunki migracji wynikają również z płytkiego występowania zwierciadła wody w strefie tarasu zalewowego, co ogranicza ochronną rolę strefy aeracji w stosunku do zanieczyszczeń podlegających procesom biodegradacji (węglowodory).

W związku z powyższym ocenia się, że przenikanie zanieczyszczeń konserwatywnych (takich jak azotany i siarczany) ze strefy okna hydrogeologicznego w warunkach poboru wód ze studni 32-35 może zachodzić w okresie ok. 3,5 roku, natomiast od południowo-wschodniej krawędzi, gdzie droga migracji jest najkrótsza, czas ten wyniesie około 1 roku. W efekcie powyższych zagrożeń w istniejących warunkach może w szczególności dojść do podwyższania w ujmowanych wodach azotanów, a po pewnym czasie również potasu. Największy problem wystąpi jednak w przypadku skażenia wód węglowodorami, które nawet w niewielkiej ilości powodują trudną do usunięcia zmianę smaku i zapachu wody.

Należy przy tym podkreślić, że zagrożenia ze strony pola golfowego będą dokładać się do już istniejących źródeł zanieczyszczania związanych z użytkowaniem rolniczym terenów, oddziaływaniem Kanału Szymanowo-Grzybno oraz istniejącej zabudowy, w tym obiektów hodowlanych. Pewien wpływ pola golfowego zaznaczy się również w zakresie ograniczania zasobów w obszarze zasilania ujęcia. Wpływ ten wynikać będzie ze zwiększenia ewapotranspiracji oraz ograniczenie naturalnej infiltracji poprzez usytuowanie zabudowy oraz utwardzonych powierzchni drogowych i parkingowych. str. 27-28

11. Przeciwwskazania proponowanej lokalizacji pola golfowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska

Podjęcie budowy pola golfowego na rozpatrywanym terenie spowoduje przede wszystkim naruszenie niektórych zakazów ustanowionych dla strefy ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 51/01 z dnia 14 grudnia 2001 r. /Dz.Urzęd.Woj.Wielk.Nr163/.

W świetle zakazów ustanowionych dla terenu ochrony pośredniej-zewnętrznej, w której znajduje się projektowane pole golfowe naruszone będą następujące ustępy paragrafu 3 zakazujące:
ust.16 - lokalizowania nowych ujęć poza zwykłym korzystaniem z wód,
ust.17 - wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszać przydatność wody lub wydajność ujęć wody,
ust.15 - urządzania parkingów powyżej 20 miejsc postojowych (skoro z pola ma jednocześnie korzystać do 30 osób), a do tego dochodzi jeszcze obsługa pola.
Ponadto naruszony zostanie najprawdopodobniej ust.5 i 4, który mówi o konieczności stosowania nawożenia zgodnie z Ustawa o nawozach i nawożeniu czyli poniżej 170kgN/ha.

Poza tym budowa pola naruszać będzie zakazy określone dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, a mianowicie;
• zmiany ukształtowania terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
• dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie dotyczą ochrony przyrody lub racjonalnej gospodarki leśnej, wodnej lub rybackiej,
• likwidowanie zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
 str. 29

13. Podsumowanie i wnioski

1. Eksploatowane od 1968 roku i systematycznie rozbudowywane ujęcie wody Mosina-Krajkowo położone jest w rejonie występowania unikalnych w skali regionu, a nawet całego kraju warunków hydrogeologicznych.
W związku z powyższym ujęcie to jest i pozostanie w perspektywie głównym źródłem wody dla aglomeracji poznańskiej. Narzuca to konieczność szczególnego podejścia do ochrony zasobów wodnych tego ujęcia i traktowania ich jako dziedzictwo przyrodnicze, które powinniśmy zachować dla następnych pokoleń.

2. Przez wiele lat tereny wodonośne w rejonie Mosina-Krajkowo, a w szczególności położone pomiędzy barierą studni na tarasie nadzalewowym a Wartą, były skutecznie chronione przed rozwojem zainwestowania niekorzystnego z punktu widzenia ochrony zasobów wodnych, w tym przed rozwojem osadnictwa rekreacyjnego, co nastąpiło np. na dużą skalę w rejonie Radzewic.
Proponowana w „Studium ...” budowa pola golfowego w rejonie zakola Warty w Sowinkach stanowi naruszenie tego długoletniego trudu.

3. Budowa pola golfowego i towarzyszących mu obiektów została zaplanowana
w rejonie stanowiącym naturalne zaplecze rozwojowe ujęcia. Jest to bowiem rejon, który powinien być wykorzystany do realizowania tu perspektywicznych kierunków rozwoju ujęcia polegających na przybliżeniu studni do rzeki oraz zastosowaniu sztucznej infiltracji w miejsce dominującej obecnie infiltracji brzegowej. Taki kierunek rozwoju ujęcia narzuca konieczność ograniczenia postępującego procesu kolmatacji i starzenia się złoża wodonośnego. Pozwoli to jednocześnie na ograniczenie negatywnego wpływu ujęcia na ekosystemy przyrodnicze zależne od wód podziemnych.

4. Pole golfowe ma być wybudowane w rejonie, który pełni ważną funkcję w zasilaniu bariery studni na tarasie nadzalewowym. Jest to jednocześnie rejon, gdzie ze względu na występowanie bezpośrednich kontaktów płytkich wód podziemnych z wodami wgłębnymi ujmowanymi przez studnie występuje szczególna wrażliwość wód podziemnych na oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.

5. Jak wynika z rozpoznania zasad budowy i eksploatacji pól golfowych obiekty te wbrew opiniom zawartym w „Raporcie...” mogą tworzyć istotne zagrożenia dla czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Wynika to przede wszystkim z konieczności zastosowania wysokich dawek nawożenia, w szczególności azotowego i potasowego. Nie można wykluczyć również stosowania środków ochrony roślin oraz innych substancji chemicznych niezbędnych dla utrzymania dobrej kondycji terenów zielonych. Istnieje również wiele potencjalnych i realnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu do budowy i utrzymania pola oraz ruchem i parkowaniem pojazdów.

6. Do zagrożeń związanych z funkcjonowaniem pola zaliczyć należy również możliwość wprowadzania do wód podziemnych metali ciężkich nagromadzonych
w osadach dennych starorzeczy, których wody mają być wykorzystywane do nawodnień. Pobieranie znaczących ilości wód ze starorzecza w okresach suchych może powodować jednocześnie rozwój niekorzystnych procesów hydrogeochemicznych związanych z utlenianiem siarczków i substancji organicznych.

7. Budowa pola ograniczy również zasoby wód podziemnych zasilających ujęcie w wyniku zwiększenia ewapotranspiracji oraz ograniczenia infiltracji na terenach zabudowanych oraz utwardzonych.

8. W efekcie oddziaływania pola golfowego należy liczyć się w szczególności ze wzrostem stężeń azotanów i potasu w wodzie ze studni bariery tarasowej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przewidzianego do budowy pola. Należy również liczyć się z możliwością skażenia wody w szczególności węglowodorami.

9. Przedstawiona w „Studium...” koncepcja lokalizacji pola golfowego nie uwzględnia faktu, że na części terenu przewidzianego pod pole znajdują się urządzenia wodociągowe, a teren ten stanowi własność AQUANETU /działka nr /.

10. Teren proponowany pod pole golfowe położony jest w całości na terenie strefy ochronnej ujęcia wody Mosina-Krajkowo i przylega do terenu ochrony bezpośredniej ujęcia. Wybudowanie pola będzie powodowało naruszenie zakazów obowiązujących
w strefie, a w szczególności dotyczących:
• wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęć wody,
• lokalizowanie nowych ujęć wody poza zwykłym korzystaniem z wód,
• urządzania parkingów powyżej 20 miejsc postojowych.
Istnieją również przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia zasad stosowania nawożenia zgodnych z Ustawą o nawozach i nawożeniu.

11. Budowa pola golfowego naruszy również zakazy obowiązujące na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego dotyczące w szczególności zmian ukształtowania terenu oraz zmian stosunków wodnych. Będzie również stanowiła naruszenie zasad funkcjonowania łącznika ekologicznego w osi doliny Warty.

12. Zagrożenia flory i fauny związane z budową pola powinny być również rozpatrzone w kontekście ochrony obszarów NATURA 2000.

13. Teren przewidziany pod pole golfowe od lat służy do rekreacji dla ludności miejscowej. Wybudowanie tu pola i przeznaczenie go tylko dla dobrze sytuowanych graczy może być przyczyną konfliktów społecznych.

14. Przedstawione w opinii argumenty wskazują jednoznacznie, że teren zakola Warty w rejonie Sowinek, a także inne tereny położone pomiędzy barierą studni ujęcia Mosina-Krajkowo a Wartą, nie powinny być przedmiotem zainwestowania stanowiącego zagrożenie dla zasobów wodnych.
 str 31-33
 


KomentarzePaweł
2013-03-22 23:31:36
Proszę bez podtekstów, jestem spoza Mosiny, choć z okolicy i chciałbym tylko poprzeć pole golfowe, gdyż nie zaślepia mnie żadna strona...
AS wiórecki
2013-03-08 11:59:41
I dobrześ to Pawle wykombinował. Jest dokładnie jak piszesz - rolnicy dobrze opryskują, bo służby Aquanetu nie mają żadnych zastrzeżeń, woda jest na pewno dobra, bo to potwierdzają i gwarantują jej laboratoryjne badania, a istnienia pól rzeczywiście nikt prócz zapewne ciebie i Springerowej ze swoimi urzędasami - nie kwestionuje. A rozmowa była i to nie raz, ale jakby głucha była na nie ta nasza szarogęsząca się urzędowa diva. Piszesz, że powstaje OBIECUJĄCA inicjatywa. To bardzo ważne, bo dokładnie wiemy kto i komu obiecywał. Wiemy nawet gdzie i kiedy to było. Fakt, że nie wiemy co było na obiadek i ile sobie obiecywali. Ale Świtalski z 950 milionami majątku - pewnie smacznymi kąskami Springerową podejmował. Myślę, że ma dobrego kucharza i zaspokoił apetyt, tego bądż co bądż wymagającego, grubego, tłustego gościa. Ważne jednako, i w tym masz absolutną rację, że to ze wszech miar i stron, i jakby na to nie patrzeć - OBIECUJĄCA INICJATYWA. Może obiecywali, tym razem zamiast pływalni TĘŻNIĘ potężną jak ten basen?! Na wszelki więc wypadek - ja proponuję - mów ty Springerowa zalotnym szeptem w milionera uszko - TAKIE POLE GOLFOWE JAKI PŁYWACKI BASEN! A gdyby cię spotkała - nasza ty mosińska matrono - ze strony Świtalskiego - NIEMORALNA PROPOZYCJA - to wiedz, że choć z jednego powodu, będzie udawana. A o TĘŻNI nie zapominaj, kiedyś dałem ci kobito na nią przepis - odszukam i wkleję. To wprawdzie recepta na wiadro solanki, ale to ten rząd wielkości na jaki cię stać! I na zakończenie to co najważniejsze - piszesz, że znajdzie się TŁUM LUDZI ... KTÓRYM TO PRZESZKADZA. No właśnie, i na tym polega demokracja. I wbij sobie jeszcze do tej swojej tępej urzędniczej (kto inny mógł to wydumać?) pały, że to SPRINGEROWA MA NAM - tym tłumom - SŁUŻYĆ, A NIE MY JEJ !!!!! BOŻE CHROŃ MOSINĘ!
do Pawła
2013-03-08 11:41:18
Idź i spróbuj rozmawiać z Z. Springer w sprawie, w której macie odmienne zdania. Potem napisz, do jakiego kompromisu doszliście. Będzie to pierwszy, historyczny kompromis w 3 kadencjach naszego burmistrza. Życzę sukcesu.
Malina
2013-03-08 10:29:16
O jakim kompromisie w tek sprawie myślisz?
Paweł
2013-03-08 10:23:32
No cóż może i pola golfowego tam nie powinno być, choć szkoda bo dalej sądzę, że gmina i jej obywatele, by na tym skorzystali. Jednak, czy powinny tam być pola uprawne? 170 kg N/ha plus opryski na owady, na chwasty i to nie 2-3ha tylko całe pola. Czy aby na pewno pijemy dobrą wodę! Istniejących pól nikt nie kwestionuje, ale gdy tylko powstaje obiecująca inicjatywa, to zawsze znajdzie się tłum ludzi, których to zakłócenie status quo przeszkadza. Wystarczyło porozmawiać i znaleźć kompromis, ale lepiej NIE...
tabore)t
2013-02-18 21:33:11
Dzięki. Przepraszam za kilka literówek .
AS wiórecki
2013-02-18 14:35:11
Taboret - jesteś wielki - dla mnie "Krzesło"!
taboret
2013-02-18 14:29:38
@ Paweł:::Widać jesteś całkowicie zablokowany na argumenty przemawiające za niedopuszczalnością lokalizacji W TYM MIEJSCU pola golfowego.Pytasz dla kogo ta ekspertyza-przeczytaj pierwsze zdanie tego tematu. Jeżeli się z tym nie zgadzasz przedstaw kontr-ekspertyzę uznanych hydrologów wykazującąnieszkodliwość budowy takiego pola w TYM MIEJSCU, a nie wmawiaj tendencyjność przedstawionej.Zapoznaj się także z badaniami struktury geologicznej tego ujęcia wody.Piszesz o podobnych dawkach nawożenia jednakże jak sam zauważasz 2 % obszaru ok.120 ha. tego pola to ok.3 ha. na którym jest w dużym stopniu przedawkowanie i już takie wystarczy do zmiany chemicznego składu wody a ma ona być pitna( można to eliminować oczyszczaniem lecz to podniesie cenę wody pitnej która i tak już nie jest n mała).Też przyjrzałem się info, póla golfowego p. Zapotocznego.Cennik klubu-osoby do lat 12 O zł,osoby 12--10 --600 zł/rok, rodz 2os.plus 2 dzieci -3000 zł/rok .Dla emerytów i rencistów -zniżki brak. Nic nie mówi się o częstotliwości i możliwości gry na głównym polu.Wydzielenie kilku dołków do gry ma zapewnić ogólnodostępność? chyba żart.Chyba jesteś zorientowany iż teren 40 ha. jedyny ogólnodostępny na zakolu Warty miał być sprzedany na cel tego pola golfowego pozbawiając mieszkańców i turystów do tego urokliwego zakątka naszej gminy.To nie są argumenty Nie bo Nie i skoro w Kiekrzu jako argument sprzeciwu wystarczył -"Fruwające"piłezcki oraz spadek wartości działek to w Mosinie są 1000X mocniejsze i.na pewno nie ustąpimy ponieważ idzie yu o dobro społeczne a nie jakiejś wyalienowanej grupki pasjonatów tego bądź co bądź pięknej fanaberii lecz nie dostępnej dla wszystkich jak tu próbujesz usilnie wmówić że jest odwrotnie.Konkludując życzę dlaszego poszukiwania innych miejsc na takie pola i nie wsiskania "kitu "świadomym.Pozdrawiam:)
Paweł
2013-02-11 23:14:57
Przepraszam, że wkładam kij w mrowisko, ale nie zgadzam się z całkowitą jednostronnością tzn. na NIE i już ... Poszukałem trochę ile to się nawozi wg normy na polach uprawnych w obszarach chronionych wg ARIMW http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/kontrole/broszura_internetowa_2011.pdf wynosi do 170kg N/ha, pewnie jest zbliżone na tej jak czytam słabej glebie. Pola golfowe znacznie mniej jedynie na tzw. greenach zajmujących ok. 1-2% powierzchni pola wynosi 190-200kg N/ha. Jak tu nie podważać tendencyjnej opinii UAM ... a dla kogo ten raport. Z innej strony przytaczam dla porównania ciekawy artykuł na łamach Świata Biznesu "W dwa ognie golfowa kwadratura koła": http://swiatbiznesu.com/W_dwa_ognie__Golfowa_kwadratura_kola-ab63-138-176.html. Można tam przeczytać o realiach, kosztach i podatkach nt. pol golfowych w Polsce i dla porównania Niemczech. Poł miliona zł podatku od gruntu rocznie. Czy to mało na działania socjalne dla gminy? Ile gmina dostaje z dzierżawy, co mają z tego mieszkańcy? Działki budowlane na dzierżawionych terenach rolnych (Czas Mosiny, czerwiec 2012).
taboret
2013-02-11 15:22:47
@ Paweł :::Jedyny MPZM dotyczący wsi sowiniec przyjęty na XIV sesji dotyczył działek mieszkaniowych nr,27/6-9/.Przyjęta uchwałą XIX/152/03 STRATEGIA ROZWOJU GMINY na LATA 2003-2013.nie jest prawem miejscowym jedynei określa kierunki rozwoju gminy i jak zpisano w uzasadnieniu uchwały może być konsultowany i zmieniany w miarę zmieniających się uwarunkowań,Zauważ iż nie brała pod uwagę istniejącego ujęcia wody.Istotną też sprawą jbędzie dla ciebie kto współuczestniczył w powstawaniu tej strategii(patrz wykaz osób) i zderz to z naukowcami z UAM.Wydane rozporządzenie RZGW weszło w życie 09 08 2012(nie znam przyczyn dlaczego tak późno ponieważ ujęcie istnieje nie przerwanie od połowy lat sześćdziesiątych a więc strefy też)Rozporządzenie w dużym stopniu wyklucza powstanie takiego pola golfowego w TYM MIEJSCU a więc logiczne jest szukanie innego nawet w naszej gminie.Pani burmistrz mogła zaskarżyć zarządzenie do WSA ,nie zrobiła tego chociaż ustawa o wojewodzie jej to umożliwia.Nie pisz że my Polacy przez swoje malkontenctwo potrafimy tylko psuć dobre inicjatywy .TU się mylisz .W tym wsysykim muszą być rozważane argumenty za i przeciw a co do tego miejsca jest przeważająca ilośćargumentów przeciw.W obecnej sytuacji nie widzę potrzeby dalszrgo udowadniania kuriozalności budowy pola golfowego W TYM MIEJSCU .Pozdeawiam:)
Sąsiad
2013-02-10 18:04:22
Gdzie jest elita naszego narodu? W Katyniu i pod gruzami Warszawy. Władza zachowuje się tak, jak byśmy zaraz mieli wynieść się stąd i zostawić ten bałagan przestrzenny i inwestycyjny jakimś najeźdźcom. A przecież od władzy oczekuje się wizji i odpowiedzialności. I uczciwości.
rolnik z miasta Mosina
2013-02-10 17:47:50
Czym innym jest nawożenie żytka na słabej glebie podczas suchego lata, a czym innym codziennie podlewanego i koszonego trawnika. To samo dotyczy chemii. Poza tym ARiMR pilnuje i jeśli coś się przekroczy, odbiera dopłaty. Takiej, żadnej kontroli na polu golfowym nie będzie.
Małgorzata Kaptur
2013-02-10 17:33:37
Ja również staram się zrozumieć. Rolnicy muszą przedstawiać Agencji wyniki badań gleby. Jeśli nie spełniałaby norm (była przenawożona) jest to podstawa do zerwania umowy dzierżawy.
Paweł
2013-02-10 16:57:10
Nie jestem zaślepiony golfistą, staram się zrozumieć każdą ze stron i wcale nie uważam, że to miejsce jest najlepsze. Była podobna inicjatywa w Kiekrzu - zniweczyli ją niezadowoleni miejscowi, twierdząc, że im piłki na działki wlatywać będą, że im wartość działek spadnie ... cóż za bujda - było by zupełnie odwrotnie. W Mosinie pole golfowe było już w planie zagospodarowania miejscowego w 2003 roku. 10 lat minęło ... jak jeden dzień. Tak sobie myślę, czy to nie za oczywiste ... Skoro rolnicy już tam są, dzierżawią, nawożą i opryskują, to dzięki polu golfowemu może znacznie zmniejszyć się zanieczyszczanie ujęć wód pitnych przez tychże rolników. Czy UAM zrobił analizę dla okolicznych pól rolnych i wpływu na ujęcia wód pitnych? Założę się, że nie! My Polacy umiemy każdą inicjatywę zabić naszym malkontenctwem. Czy ktoś z Państwa dzieli się swoją radością i dokonaniami dla lokalnej społeczności ... ? @the naturat: chętnie skorzystam arvenox at tlen pl
Małgorzata Kaptur
2013-02-10 16:33:39
To są grunty dzierżawione, więc rolnicy nie mogą ich sprzedać. Zgadzam się - decydujące jest Studium, więc trzeba je zmienić. Czy radnym wystarczy determinacji? Wkrótce się okaże.
Graja
2013-02-10 16:29:15
Ależ proszę Państwa, nie chodzi przecież tylko o to, że już tam nie wejdziemy. Nie wejdą żadne zwierzęta, bo są bardziej szkodliwe, niż jakieś dwunogi z Mosiny. Ale zapominamy o zatruciu wody na ujęciu. Co do tych rolników, to nie jestem pewna, czy by tego gruntu zaraz sami nie puścili deweloperom. Dlatego takie ważne jest mądre studium.
taboret
2013-02-10 16:20:59
@Paweł:::Widzę że jesteś pasjonatem golfa i wiem że każdy pasjonat ma zawężone pole widzenia w tym przypadku przyjemności gry.Nie jesteś odosobniony w takim widzeniu problemu dotyczącego pola golfowego.Odrzucasz argumentację opinii naukowców z UAM a jaka ma być dla wyboru takiego miejsca? Tu chodzi o ujęcie wody i w świetle tego możliwośćlokalizacji pola golfowego.Nikt nie jest przeciwny budowy pola LECZ NIE W TYM MIEJSCU.Cz chciałbyś za dwadzieścia lat (kiedy nie będziesz mógł oddać skutecznego uderzenia kijem z braku siły)usłyszeć diagnozę od lekarza iż "pańska niemoc spowodowana jest skutkiem picia wody z poznańskich lub mosińskich kranów",Pozdrawiam:)
Małgorzata Kaptur
2013-02-10 16:13:50
Gdyby Panie Pawle to miało być pole ogólnodostępne - to ten argument byłby w gminie powtarzany jak mantra. Skoro burmistrz go nie używa, to znaczy wie, że będzie to elitarne pole z dostępem tylko dla zaproszonych gości. Gdyby w Mosinie powstał basen, można by się jeszcze łudzić, że zwykły mieszkaniec będzie coś z tego miał. Basen jednak nie powstał w Mosinie, mimo że p. Świtalski prezentował naiwnym radnym jak będzie wyglądał. Nie powstał, bo podobno się nie opłacało. O dziwo opłacało się rolnikowi z Daszewic zbudować pływalnię. Terez nawet strona urzędu ją reklamuje. Wracając do pola golfowego - bądźmy realistami. Nie wszyscy wiedzą, że kiedy ono powstanie i być może kilka osób znajdzie tam pracę, 6 gospodarstw rolnych straci opłacalność. To znaczy, że 6 rodzin utraci swoje źródło utrzymania. Bo problem jest również w gruntach Agencji Nieruchomości Rolnych sąsiadujących z gminnym terenem. Zarówno 40 ha gminną działkę jak i przyległe (leżące bliżej drogi) grunty dzierżawią rolnicy z Sowinek. Pole golfowe to zagrożenie dla ujęcia wody dla miliona ludzi i przyrody (Rogaliński Park Krajobrazowy). Taka jest panie Pawle cena za rozrywki dla nielicznej grupy, najprawdopodobniej spoza gminy.
Graja
2013-02-10 15:53:46
Paweł: te głosy krytyki, to nie krytykanctwo, nie trzeba tego mylić, tylko walka z idiotycznym pomysłem. Bo niby w tym miejscu jest chroniona przyroda, krajobraz, strefa ochronna ujęcia wody, a dla prywaty można to poświęcić, bo ktoś ma kaprys zrobić tam pole golfowe?! To byłby brak konsekwencji i odpowiedzialności. Pozdrawiam serdecznie, Graja
the naturat
2013-02-10 14:46:55
I niech ma to pole, ale w odpowiednim miejscu.
the naturat
2013-02-10 14:45:01
Panie Pawle, zapraszam do Mosiny. Oprowadzę Pana po tym terenie i wtedy może zmieni Pan zdanie. Jeśli wyrazi Pan wolę obejrzenia, to zostawiam maila. Nabijanie portfela władzy...
Paweł
2013-02-10 14:37:31
Dziękuję liczne głosy krytyki, my Polacy jesteśmy w najlepsi w tym i w nic nie robieniu. Jestem golfistą fakt, i czekam od lat na pole golfowe z prawdziwego zdarzenia, które podniosłoby atrakcyjność Mosiny i całego Poznania. Analiza środowiskowa miejsce, zgadzam się, powinno zostać dokładnie zrobiona, chociaż jak czytam tę z UAM, jest od początku nastawiona tylko na negatywną stronę, a nie wierzę że są tylko minusy. Co do grubego portfela golfistów, to jest powszechna, acz zupełnie niesłuszna opinia. Wiele pól udostępnia możliwość gry za darmo szkołom i juniorom, bo potrzeba nam młodych sportowców. Sam gram na najtańszym polu w Polsce Kalinowe Pola/Niesulice koło Świebodzina, a miejscowa okolica wypoczynkowa zyskuje dzięki temu nie tylko w lecie, ale przez większość roku. Młodzi golfiści mogą grać i mieć lekcje za darmo. Sami sobie Państwo przeczycie raz pisząc, że właściciele nabijają sobie portfele, a potem że są nieopłacalne. Budowa i utrzymanie pola są dość drogie, i inwestycja zwraca się przez wiele lat. Jest mi niezmiernie przykro, że Poznań ostoja gospodarności, nie ma mieć nie będzie pola golfowego bliżej niż 100km. Zbierzmy jednak kolejne głosy, i kontemplujmy się nie robiąc NIC.
taboret
2013-02-10 13:15:47
@ Paweł :::Za wizję jaką tu przed nami rozwinąłeś należy ci się pochwała lecz jest jeden mankament,a mianowicie miejsce na którym to piękne pole golfowe miałoby powstać.Zdajesz chyba sobie sprawę iż to teren ujęcia wody (strefy bezpośrednia i pośrednia) dla bez mała miliona mieszkańców.Nie uwierzę abyś miał mocniejsze argumenty niż prof..Górski i naukowcy z UAM.Przy dzisiejszej technologii nożna wybudować takie pole golfowe na księżycu lecz kogo będzie stać na grę na tym polu?Zauważ że nawet aquaparki są nieopłacalne.Konkludując .Pole golfowe -tak lecz na pewno nie w tym miejscu ponieważ koszty jego eksploatacji byłyby tak wysokie że tylko nie licznych byłoby stać na tą rekreację i twój argument o profilaktyce i powszechnej dostępności do tego sportu (w tym miejscu) jest nietrafiony.Pozdrawiam:)
Graja
2013-02-10 10:28:28
Paweł, u nas na polu golfowym zobaczyłbyś (tylko przez dziurę w płocie) żmije, lisy, hieny, sępy i urbany. A do rzeczki nikt by nie doszedł.
Robert
2013-02-10 10:22:29
Mosina polską stolicą golfa! Golf dla każdego! Świtalski z ludem, lud ze Świtalskim! Zofia Springer dożywotnim burmistrzem Mosiny! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zamiast kartek na żywność i opał karnety na kurs golfa. Zamieńmy wędki na kije golfowe. Piłeczka zamiast płoteczki. Hurra, niech żyje nasza ukochana Burmistrzowa!
the naturat
2013-02-10 07:48:38
Albo Ci zapłacili , albo masz dobrego dostawcę. Weź chłopie zobacz ile Mosina wydaje na socjal , zobacz jaka jest mediana wynagrodzeń w kraju ( nie średnia ). I pomyśl. Idąc tym tokiem rozumowania, to może wart zaorać Rogalin, zrobić tor do curlingu, a na Wawelu tor Formuły 1. Nie wiem czy znasz ten teren, ja znam. Kilka razy ochrona Pana Ś bezprawnie przegoniła mnie z linii brzegowej Warty. To ta promocja? Pole golfowe, zgadzam się jest wartością dodaną , ale nie w tym miejscu ! A, że wraca do sportów olimpijskich ... cóż, jest tam również kolarstwo torowe, a jak skończył tor w Piasecznie pewnie wiesz, są też inne sporty, których u Nas bez wsparcia Państwa nie da się utrzymać.
Sławek
2013-02-10 00:49:21
Paweł: piękny tekst marketingowy, długo nad nim myślałeś? Bardzo naiwny w dodatku. "Zyskał by handel i gastronomia" - ha ha ha - jeśli ktoś zyskuje, to właściciel pola - ludzie jadąc na pole nie będą robić po drodze zakupów. Podniesienie wartości nieruchomości? Niby wskutek czego? Pola golfowe nie współgrają z naturą, bo są tworem sztucznym. Udają tylko naturę. Tak samo jak wybetonowane ścieżki w parku narodowym. Golf jest ukierunkowany na ludzi o grubych portfelach, więc nie pisz bzdur o szansach dla gminy, bo to nie pod kątem jej mieszkańców był pomysł.
wielbiciel golfa
2013-02-10 00:41:04
Dziwisz się? To spróbuj pograć w polo. Już jest teren do gry w polo. Pograsz jak jesteś znajomym Switalskiego. Pojedz i zobacz posiadłość w Jaszkowie i pojedź do Sowińca. Jak wrócisz, to będziemy rozmawiać o koniach, zającach i kaczuszkach w Jaszkowie i ochroniarzach w Sowińcu. Albo jesteś niezorientowany albo bardzo zainteresowany.
Paweł
2013-02-09 23:51:03
Dziwię się takim protestom, powstanie takiego pola to szansa dla wszystkich z okolic. Dlaczego? Otóż podniosłaby się wartość nieruchomości, a całe rodziny mogłyby praktykować ten piękny sport. Zyskał by handel i gstronomia w okolicy dzięki wielu odwiedzającym. Również ludzie starsi mogliby korzystać z niego i utrzymywać się zdrowiu podobnie, jak w Danii, gdzie państwo opłaca ludziom na emeryturze wstęp (profilaktyka okazuje się tańsza niż leczenie) - pole dla popisu dla pan radnego Kasprowicza. Pola golfowe doskonale współgrają z naturą, zwierzęta mogą z nich korzystać, ile razy widziałem zające, sarny, węże, czy kaczuszki spacerujące po greenie do stawu, czy rzeczki. Nawożenie jest w niewielkie i powierzchniowe. Pole wcale nie musi być ogrodzone w pełni, zaś wędkarze i tak mieliby dostęp do rzeki na całej długości. W 2016 roku golf powraca do sportów olimpijskich, warto by nasze dzieci i młodzież już się do niej przygotowywali! To wstyd!!, żeby w Poznaniu i okolicach nie było pola golfowego, a zaściankowe opinie blokowały słuszne cele. Jednak czegóż nie robi się dla głosów wyborców.
zenek
2012-08-27 21:44:58
do Orwell - dzięki ok, myślałem otemacie na blogu
Orwell
2012-08-27 21:29:57
"Prawda jest jak dupa, każdy ma swoją" to credo Burmistrza Zofii Springer, Zenku, a nie Łukasza. Coś pomyliłeś.
zenek
2012-08-27 21:25:59
W sprawie opinii szacownych profesorów, stanowiska Aquanetu, Wojewody ( park krajobrazowy) powołam się na Pana Łukasza - prawda jest jest dupa, każdy ma swoją. Chciałbym wiedzieć ile kasy zainwestował Wojewoda w promocję i inwestycje Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w poorównaniu z innymi parkami na terenie województwa, bo poziom inwestycji aquanetu ma sie nijak do obszaru gminy wyłączonego z obszarów inwewstycyjnych.
Uważam, ze
2012-08-17 09:35:56
Uważam, że Stowarzyszenie Mosińskie powinno zainteresować problemem pola golfowego Stowarzyszenie My Poznaniacy. Wspólne działanie mosińskiego i poznańskiego stowarzyszenia na pewno okaże sie pozyteczne.
Karol
2012-08-17 08:40:06
Owszem widać brak dogadania między gminą a Aquanetem. Kto jest temu winien? Trudno orzec, ale podejmowanie ryzykownych przedsięwzięc żeby narażać ujęcie wody to nieodpowiedzialność. Poznań zachowuje się jakby ta woda spadała mu z nieba. Przecież Poznań, kiedy ujęcie jest zagrożone powinien podnosić alarm, ale nic nie robi.
a ja sobie siedzę i myślę...
2012-08-16 21:41:37
Władza i kasa są jak narkotyk, dlatego przyspawanych do fotela nie brakuje. Wystarczy doskonalic tylko jedną dziedzinę socjotechnikę i kolejne wybory z głowy.
Waldek
2012-08-16 21:20:44
Do Podatnika ! Bo to co nas podnieca, to się nazywa kasa ....
a ja sobie siedzę i myślę...
2012-08-16 21:14:57
Zastanawiam się jak to możliwe, że tak nie można się porozumieć Mosina - Aquanet - miasto Poznań. Jeśli u nas jest coś, na czym zależy firmie i Poznaniowi, to powinno być również jakieś działanie w naszym kierunku. A ze strony Burmistrza odpowiedznie lobbowanie w tej sprawie. Jeździmy z rogalami na Stary Rynek w Poznaniu, ale burmistrz nic nie robi, żeby Prezydentowi Grobelnemu uświadomić, że Mosina jest czymś więcej niż zagłębiem piekarnictwa. Bez rogali mieszkańcy Poznania przeżyją, ale bez wody nie. Absolutnie nieudolnie Burmistrz zachowuje się w stosunku do Aquanetu i do Poznania. Zamiast lobbowania i negocjacji procesy i robienie na złość. Wy nam hydranty, my wam zainstalujemy przy ujeciu pole golfowe. Dziecinada i brak skuteczności. I nie ma się co obrażać - nie powinno być tak jak jest.
sztos
2012-08-16 17:06:55
Na stos z nią! na stos!
tubylec
2012-08-16 16:50:39
Aquanet się myli, naukowcy z UAM również ( kim niby są Ci wszyscy naukowcy i ludzie z branży ), rację ma burmistrz i basta. Taką mamy politykę w Mosinie. Szkoda tylko, że te "dobrodziejstwa" która zostawi po sobie obecna władza, będą działały długo po zakończeniu rządów obecnej burki. Mosina ma mnóstwo walorów wynikających z położenia geograficznego i ekonomicznego, koniecznie trzeba to roztrwonić żyjąc chwilą ?
Podatnik
2012-08-16 13:59:58
Instytut UAM widzi zagrożenia dla ujęcia wody w Krajkowie i przedstawia argumenty. Aquanet widzi zagrożenie i też protestuje. Każdy komu zależy na ochronie zdrowia obywateli w kontekście ochrony zasobów wody brałby takie argumenty pod uwagę. Burmistrz Z. Spinger nie widzi zagrożenia. Czy nas to dziwi? Nie, nie dziwi, wywołuje kolejne zażenowanie. Bo co może zdziwić, jeśli burmistrz p. Springer wybudowała szkołę wiejską w mieście, brała dotacje, które trzeba będzie zwrócić, a pozbawiła gminę możliwości uzyskania dotacji unijnej. I zrobiła to tylko żeby postawić na swoim, a teraz udziela wywiadu i oświadcza, że to radni opozycyjni chcą zabrać pieniądze dzieciom. Bo co może zdziwić, jeśli burmistrz p. Springer chciała po cichu zgarnąć przedawnioną odprawę, nie raczyła poinformować radnych, że głosują za wydaniem publicznych pieniędzy na odprawę, która się przedawniła, a nawet nie miała odwagi przyznać, że to są pieniądze dla niej, a teraz udziela wywiadu i oświadcza, że radni chcą ją pozbawić odprawy, która jej się tak samo należy jak radnym diety. Tylko, że radni nie biorą przedawnionych diet, lecz diety bieżące, tak jak burmistrz bierze bieżące wynagrodzenia. Wstyd, zażenowanie, hipokryzja i arogancja. Więc nie liczmy na burmistrza p. Springer, że stanie po stronie interesu mieszkańca Mosiny i Poznania, że burmistrz przejrzy i zobaczy zagrożenie dla ujęcia wody w Krajkowie, bo burmistrz ma nas w nosie, bo burmistrz widzi tylko to co jest korzystne dla biznesu, może to być biznes pola golfowego, może to być deweloper, może to być spalarnia. Liczy się kasa.