CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

O pewnym przetargu - skarga dr. J. Tafelskiej - Stachowiak

Małgorzata Kaptur: 28.12.2012 r.
21 grudnia odbył się przetarg nieograniczony na najem  pomieszczeń dla przychodni lekarza rodzinnego  w Pecnej. Na dzisiejszej sesji pani burmistrz poinformowała, że przetarg jest jeszcze nierozstrzygnięty. Zdziwiło mnie to, ponieważ na BIP-ie było ogłoszenie o wynikach przetargu i 15 minut przed sesją otrzymałam pismo w tej sprawie.
Najskuteczniejszą formą kontroli jest kontrola obywatelska. Każdy z Państwa na podstawie zgromadzonych poniżej informacji może ocenić, czy przetarg został przeprowadzony rzetelnie czy nie. Jeżeli chcemy mieć do władzy zaufanie, sprawdzajmy, po to, by przetargi i konkursy nie były fikcją...

PISMO dr Tafelskiej Stachowiak

BIP informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczenie dla lekarza rodzinnego w Pecnej

 

Druga osoba od lewej - dr Janina Tafelska- Stachowiak

Zdj. ze strony Szpitala w Puszczykowie
 

ZARZĄDZENIE 

nr GG.00501.318.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Mosina

z dnia 19 listopada 2012 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U.z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego, wybudowanego w Pecnej, na działce o nr ewid.: 139/1 i 139/2 (ark. mapy nr 2, obręb Pecna, KW 31270,25477) na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych:

a) z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych): powierzchnia przychodni dla dorosłych - 136,95 m², powierzchnia przychodni dla dzieci- 54,19 m², razem: 191,14 m²;

b) z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną o powierzchni - 56,75 m²;

zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.317.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r.

w składzie:

1.Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
2.Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
3.Barbara Lulka - Członek Komisji.
4.Anna Sobkowiak - Członek Komisji,
 

§ 2.

1. Komisja przetargowa wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem przetargów:

a) sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargów i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargach;

b) podaje liczbę otrzymanych ofert w kolejności wpływu oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;

c) sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty i uczestniczą w otwarciu ofert;

d) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;

e) przyjmuje wyjaśnienia lub zgłoszenia składane przez oferentów;

f) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia przetargu;

g) weryfikuje oferty;

h) składa Burmistrzowi Gminy Mosina propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych) zostanie dokonany w

oparciu o następujące kryteria i przynależne im wagi punktowe:

a) Zaproponowana wysokość czynszu najmu - 65 punktów, przy czym oferta, której cena jest najwyższa, otrzymuje 65 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów wg wzoru:

cena badanej oferty x 65

liczba punktów badanej oferty = --- ----------------------------------

cena najwyższej oferty

Za cenę oferty przyjmuje się oferowany czynsz miesięczny netto za powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu, tj.

cena oferty = a x 191,14 m²

gdzie a - oferowany czynsz netto najmu pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych);

b) Za wprowadzenie dodatkowych świadczeń specjalistycznych, co najmniej raz w miesiącu, wśród, których preferowane są w szczególności: ginekologia, chirurgia, laryngologia, dermatologia, okulistyka, neurologia - 6 punktów za każdy rodzaj świadczeń specjalistycznych, nie więcej, niż 30 punktów łącznie;

c) Za zorganizowanie i wprowadzenie rejestracji pacjentów na określoną godzinę - 5 punktów;

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię stomatologiczną komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę pod warunkiem spełnienia warunków udziału w przetargu. Komisja przetargowa wybiera tę ofertę, w której zaproponowana cena najmu jest najwyższa, pod warunkiem, że oferent spełnienia warunki udziału w przetargu.

4. W przypadku złożenia równorzędnych ofert najwyższych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny nieograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

5. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt 4, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Termin dodatkowego przetargu ustnego ustala się nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia następnego po dniu , w którym dokonano otwarcia ofert.

6. W dodatkowym przetargu ustnym nieograniczonym, oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

7. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonych przetargów.

§ 3.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności komisji przetargowej.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu geodezji i Nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2012 r. 
 

 


Komentarzetubylec
2013-01-07 12:50:16
Jak nie działa. Jest monarchia absolutna oświecona kropka w kropkę.
popieram
2013-01-07 12:24:12
będzie przynajmniej taniej, bez diet dla radnych. I bez stresu. Bez udawania, że działamy zgodnie z prawem, bo nie działamy zgodnie z prawem, bo nie musimy.
kolega
2013-01-07 11:31:25
najlepiej niech Mosina ogłosi, że u nas prawo polskie nie obowiązuje. należy ogłosić monarchie i wtedy będzie bez przetargów i konkursów. burmistrz i tak wie lepiej. po co to męczące wszystkich udawanie i ta cała śmieszna demokracja.
do balbiny
2013-01-07 11:05:29
Balbino, doskonale znasz dane przychodni. Zapisy w kartotekach też? Skąd? Pracujesz w przychodni? Jak wpisy w kartotekach mają się do rozstrzygnięcia przetargu? Nie było oficjalnie punktów w przetargu za wpisy w kartotekach pacjentów i liczbę przyjmowanych pacjentów. Czy nieoficjalnie były inne kryteria na rozstrzygnięcie przetargu? Czy wiesz coś na ten temat?
tubylec
2013-01-07 10:39:22
Po pierwsze dyrektora ma inne sprawy na głowie ( w normalnej firmie dyrektor zajmuje się strategicznymi rzeczami ) Kierownik sklepu mimo, że potrafi zazwyczaj mniej siedzi "na kasie" niż szeregowy sprzedawca. Po drugie, skąd ten upór? zrozum,że mnie jako podatnikowi jest wszystko jedno kto ten przetarg wygrał, byle zgodnie z prawem i byle gmina wyciągnęła z tego tyle środków finansowych ile się da. Moje osobiste sympatie nie mają znaczenia, co akurat mnie odróżnia od wielu osób w naszej gminie.
balbina
2013-01-07 10:34:42
Pacjenci są zarejestrowani na ośrodek zdrowia, którego dyrektorem jest P.Tafelska. 200 osób ufa tej Pani a 3000 dr.Rabizie. To chyba o czymś świadczy. Zresztą wpisy w kartotekach nie kłamią kto więcej pracuje i ma dobry kontakt z pacjentami.
do balbiny
2013-01-06 21:07:53
dr Tafelska ma zarejestrowanych 3200 pacjentów. Ile ma druga lekarka, nie wiem ale wiem, że jest wolny wybór lekarza rodzinnego, więc mieszanie tematu przetargu z "dobrem" pacjentów jest wyjątkowo niefortunne.
balbina
2013-01-06 11:13:06
tubylec - To nie "zwolennicy", bo w ośrod- kach zdrowia to ludzie nieraz bardzo chorzy a ich ilość na dyżurach każdej z Pań świadczy o zaufaniu i zadowoleniu z lecze- nia. Oby Wasza walka o "prawdę" pieniądze i Wasz egoizm nie przesłoniła dobra pacjentów!!!!
Karol
2013-01-04 19:22:15
Ksiądz, nauczyciel i lekarz choćby zawsze będą mieć zwolenników i przeciwników. Tutaj się toczy dyskusja, czy może być ręczne sterowanie obszarami sciśle uregulowanymi przez prawo. Po co w takim razie te konkursy i przetargi jak władza wie lepiej i najlepiej gdyby wygrał ten, kogo władza ma na myśli.
tubylec
2013-01-04 17:45:20
Nikt nie broni dyrektora , ani nie jest przeciwko Pani Rabizie. Wypowiedzi dotyczą jedynie zaistniałej sytuacji i przetargu. Wśród mieszkańców znajdą się i zwolennicy jednej jak i drugiej z Pań.
balbina
2013-01-04 17:30:51
a czy my mieszkańcy coś możemy dodać?????? Lepiej nie pisać nie wiedząc jaka jest praw- da. A prawda jest taka , że wszyscy bronicie "dyrektora" ale nie lekarza. Świadczy o tym pusty ośrodek na jej dyżurach. Potrzebuje- my lekarza!!! jak pani dr. Rabiza!!!!!31
the naturat
2013-01-01 09:50:59
Wszystkim również najlepszego. Chciałem również złożyć życzenia radnym NRM i urzednikom na ich stronach , niestety z przyczyn obiektywnych zrobię to tutaj. Wszystkiego najlepszego.
taboret
2012-12-31 21:39:49
Może to ci wydawać się dziwne jednakże tylko na tych stronach każdy może wyrazić swoją subiektywną opinię na temat otaczającej nas rzeczywistości według swoich możliwości.Niestety strona urzędu działa tylko w jedną stronę jak przysłowiowa tuba. Z okazji zbliżającego się nowego roku 2013 życzę wszystkim odwiedzającym te strony przyjemnego Sylwestra oraz spełnienia wszystkich marzeń.Pozdrawiam:)
Szymko
2012-12-30 22:38:28
Tutaj jeszcze jest w miarę rzeczowa dyskusja. Co innego na blogu Radnego Kasprowicza, z którego krzyczy tytuł: "Korupcja w Mosinie?" a tekst uzupełniony jest sporym logiem CBA i obrazkiem o przetargu z góry znanym zwycięzcą.
do Szymka
2012-12-30 11:23:10
Krzywdę drugiemu oferentowi to nie my robimy, tylko komisja przetargowa, bo stawia lekarkę w dwuznacznej sytuacji. Jeśli ta osoba miała wygrać, to wystarczyło, żeby zaoferowała wyższy czynsz, niż konkurentka. Proste? Proste - nie byłoby tematu, a gmina miałaby większą kasę. Zamiast tego mamy kasę mniejszą i domysły dlaczego.
uważam, że
2012-12-30 09:55:46
Szymko, gdzie tu widzisz "dowalanie Springerowej'? Lekarka, która przegrała, a uważa, że niesłusznie pisze do burmistrza o unieważnienie przetargu i powołanie nowej komisji. Piszesz, że lekarka nie posiada wiedzy, czym kierowała się komisja, a kwestionuje wynik. Ale posiada wiedzę, czy powinna się kierować komisja - zarządzeniem burmistrza. A wynik przetargu jest sprzeczny z regułami zarządzenia. Naturalne, aby w takiej sytuacji stanąć po stronie słabszego, a nie po stronie silniejszego, czyli władzy. Jutro możesz Ty stanąć do przetargu, dowiesz się , że przegrałeś, sprawdzisz, że wynik jest niezgodny z regułami przetargu i co zrobisz? Zgodzisz się z takim wynikiem, bo nie wypada bronić własnego interesu, bo nie wypada krytykować władzy, bo powiedzą, że Tobie chodzi tylko o to, żeby „dowalić Springerowej”? Jutro Ty i każdy z nas może być na miejscu lekarki.
Szymko
2012-12-30 09:43:10
Przepraszam bardzo jeżeli się jak Radny Kasprowicz pyta o znajomości pani Rabizy z członkami komisji to jak to inaczej rozumieć niż atak na drugiego oferenta?
Małgorzata Kaptur
2012-12-29 23:47:57
Nikt nie atakuje drugiego oferenta. Komisja miała wyraźne zasady przeprowadzenia przetargu (patrz zarządzenie burmistrza), ale się do nich nie zastosowała. Dlaczego najpierw się ustala reguły, a potem robi się "po uważaniu"? Czy chciałbyś aby konkurs, czy przetarg, w którym byś startował, był taki jak ten?
Szymko
2012-12-29 22:41:01
Poprzednim wpisem czuje się niejako wywołany do tablicy. Dla mnie to nie jest do końca racjonalne zachowanie jeżeli stawia się zarzuty łamania prawa nie posiadając wiedzy czym się kierowała komisja ustalając wyniki. Powtórzę też tutaj to co napisałem na blogu: "Dowalanie Springerowej swoją drogą. Ale zastanówcie się czy nie traktując tego jak priorytet przy okazji nie wyrządzacie krzywdy niewinnej osobie. Mam tutaj na myśli drugiego oferenta"
uważam, że
2012-12-29 20:12:28
Na blogu Mosiny można przeczytać słowa krytyki pod adresem dr Stachowiak, że zamiast prosić o uzasadnienie robi szum. Czy postąpiła słusznie? Wydaje się, że nie miała wyboru. Znając odpowiedzi burmistrza na zapytania radnych, można sobie wyrobić opinię, co dowiedziałaby się pani doktor z uzasadnienia - nic. Gdyby napisała do Waldemara Waligórskiego skargę, przewodniczący sam by ją rozpatrzył – i po sprawie. Gdyby napisała skargę do radnych – ci większością głosów radnych burmistrza przekazaliby taką skargę do rozpatrzenia burmistrzowi – i po sprawie. Tylko nagłośnienie – jak w przypadku spalarni opon może wywołać skutek, że burmistrz, co prawda nie przyzna się do błędu, ale decyzję zmieni. Wydaje się, że była to jedna racjonalna decyzja, a nie robienie szumu na wyrost.
do nawołującego do roboty!
2012-12-29 19:47:13
Radni - do roboty! Napisz konkretnie komu sie nie chce przychodzić na sesje, kto jest bezradny, który radny jest opozycyjny? W Twoim wpisie same inwektywy i sprzeczności . Po raz kolejny wielkie nic! O co Tobie chodzi? Czy możesz napisać konkretnie i logicznie?
Radni - do roboty!
2012-12-29 18:47:09
Po raz kolejny wielkie nic! KS i PG ma swoich przedstawicieli w radzie a zachowują się jakby ich nie było. Ciągle tylko psioczycie i obrażacie, a jak było tak jest. Co z Was za radni jak Wasze zdanie jest g... warte? Jak nie potraficie przekonać choć jednego opozycyjnego radnego do swoich racji, jak jeden z "Waszych" ma wszystko gdzieś i nawet Mu się nie chce przychodzić na sesje (ale po kasę to pewnie pierwszy). Żal, ale nie takiej władzy a bezradnych radnych!
Orwel
2012-12-29 17:39:48
I jeszcze jedno. Ktoś tu pyta, czy sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Jerzy Sławomir etc.etc. Falbierski i też radny z okręgu IV, a więc i z Pecnej.Tak samo jak Barbara Czaińska. Ciekawe co te orły, co by nie powiedzieć oddani burmistrz Springer radni, z tą sprawą poczną.
Orwell
2012-12-29 17:26:41
Mówi się, że pani doktor nie miała, delikatnie mówiąc, dobrych relacji z nadsołtysem z Pecnej, nijakim Wróblem.
Tubylec
2012-12-29 17:22:09
Oczywiście , że nie można wierzyć w pomyłkę brutto / netto , ale tak będzie linia obrony, do tego wytypują jakiegoś mało istotnego urzędnika, może stażystę ( któremu rzekomo dano do zrobienia prostą pracę ) , później publiczna chłosta , w każdych mediach urzedowych będą powtarzali jak mantrę i pod dywan.
do Waldka
2012-12-29 16:30:24
Definicja: Oczywista pomyłka – to bezsporna, niezamierzona, często drobna, ale istotna pomyłka w dokumencie (np. literówka w nazwisku), która zazwyczaj może być sprostowana na drodze uproszczonej. Wybór gorszej oferty nigdy nie może być potraktowany jako oczywista pomyłka (potwierdzają to wyroki sądów). Chociaż sorry, w Mosinie nie działa powszechnie obowiązujące prawo. Mosina jest "jakaś dziwna"
uważam, że
2012-12-29 16:10:37
Jeżeli ten przetarg to pomyłka, to ile takich pomyłek jest w innych przetargach w Mosinie? Po to jest komisja, a nie jeden człowiek, żeby m.in. takich pomyłek nie było. Cztery osoby w komisji i każda z czterech osób myli brutto z netto? Decyzja, kto ma wygrać była najpierw, a przetarg to formalność. Teraz jak zrobiło się głośno, to dowiemy się, że wszystkiemu jest winna dr Tafelska, która zamiast przyjść do burmistrza napisała pismo i upubliczniła sprawę. Pani doktor będzie winna, a opozycja jest podła, bo to wykorzystała przeciw burmistrzowi. Już to przerabialiśmy ze spalarnią, odprawą i wieloma innymi przypadkami. Teraz "tęgie mosińskie głowy" myślą nad strategią wyjścia cało z tej sytuacji.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2012-12-29 15:31:44
Ciekawe kogo znajomym z komisji przetargowej jest podmiot, który wygrał przetarg uzyskując mniej punktów
Waldek
2012-12-29 15:24:44
W poniedziałek wszystko odkręcą i napiszą że nastąpiła oczywista pomyłka.
Oszukany
2012-12-29 15:20:27
Nie ma mowy o żadnej pomyłce komisji przetargowej. Wyniki przetargu podane są na stronie internetowej, na której stoi jak wół: 13,00 zł netto wygrywająca oferta. To po prostu był ordynarny przekręt zastępcy SR. Ten Pan ma prawo w d. Ciekawe jak będzie śpiewał przed chłopcami z CBA i prokuratorem? Pani Burmistrz, ścigała Pani blogera, który Panią obrażał. Czy takie postępowanie Pani zastępcy nie obraża Pani?
brutto, netto, sretto
2012-12-29 15:18:54
Tubylcu drogi, nie każ nam wierzyć, że komisja myli netto i brutto. W taki scenariusz to tylko może uwierzyć prokurator w Śremie, bo to będzie wygodne dla władzy. Taka sama pomyłka netto z butto jak ta, że burmistrz mówi radnym, że przetarg nierozstrzygnięty, a radni już mają pismo w sprawie rozstrzygnięcia.
Tubylec
2012-12-29 14:22:13
Używając języka z filmów kryminalnych, Waldemar jest cynglem władzy. W sumie organizacja podobna. Wniosek netto = brutto wydaje się logiczny :) Jeśli takich mamy ekspertów w gminie , to i tak cud, że jeszcze jakoś to wszystko działa. Jeśli do tego dodać, że nadzorował to SR ( wicek ), to klękajcie narody. Szanowny Panie Sławku, za darmo Wam zrobię wykład netto a brutto , bo za chwilę dowiemy się , że jeśli do kwoty X dodamy 10 % , a póżniej od otrzymanego wyniku odejmiemy 10 % to otrzymamy kwotę X. Matematyka trudna przedmiot . Najgorsze, że w tym wszystkim na samym końcu jest zdrowie mieszkańców .... Nie chcę powiedzieć, że władza wyceniła zdrowie ludzi, ale taki wniosek nasuwa mi się po lekturze dokumentów. W KM dowiemy się , że opozycja to szkodniki, bo napiętnowali przetarg dot. służby zdrowia, a ich działania doprowadziły, do tego, że mieszkańcy przez pewien okres zostali bez opieki medycznej, czyli w języku władzy , opozycja targnęła się na życie i zdrowie mieszkańców.... itd itd. W związku z tym trzeba nagłaśniać i o tym mówić... do bólu.
Waldek
2012-12-29 13:56:39
Czyli Waldemar jest ekonomem ?
do Waldka
2012-12-29 13:55:13
Nie "ja Waldemar rządzę niepodzielnie", tylko ja Zofia Springer rządzę niepodzielnie. Mam "swoich" radnych i mam Waldemara Waligórskiego. Właśnie po to została wybrana spośród radnych osoba, która ma problemy z poprawnym wysławianiem, nie wspominając o pisaniu. Dla takiej osoby to taki awans społeczny. Za takie wyróżnienie zrobi wszystko co jej każe burmistrz. I robi. Przepisy o deomkrajci i samorządzie, o postępowaniu zgodnie ze ślubowaniem radnego włożcie miedzy bajki. W Mosinie mamy ustrój folwarczny.
Waldek
2012-12-29 13:17:58
Sprawę załatwi Waldemar Waligórski. Po co Komisja Rewizyjna , po co Rada. To ja Waldemar rządzę niepodzielenie !
taboret
2012-12-29 13:16:21
Pomijając ilość specjalistów a analizując ofertę cenową można dojść do wniosku że komisja ma problem z rozróżnieniem ceny netto od ceny brutto.Oferta pani dr. Tafelskiej opiewa na sumę 3738, 7 zł /brutto za 1 m-c a konkurentki 3056.33zł/brutto za 1 m-c .W pełni popieram odwołanie p, dr. a w szczególności .listę adresatów .
przetargi
2012-12-29 13:15:44
„Za cenę oferty przyjmuje się oferowany czynsz miesięczny NETTO za powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu” – nie samo rozstrzygnięcie a ta władza to jedna wielka POMYŁKA, takie wysyłanie listu do wiadomości prokuratury nic nie da – zgłoszenie trzeba zrobić odpowiednie, jedna teczka więcej będzie.
Granda
2012-12-29 13:14:07
To mamy problem nie tylko z przetargiem. Granda to jest to co robi większość radnych. To oni są odpowiedzialni za sprawowanie władzy z naruszeniem prawa, wielkrotnym. Każdy kto nie z Mieciem, tego zmieciem. To jest credo mosińskie. Wróciliśmy do zasad z czasów komuny. To, co może opozycja, to jak najszerzej nagłasniac takie sprawy.
Małgorzata Kaptur
2012-12-29 12:56:47
W komisji rewizyjnej jest radna z Pecnej Barbara Czaińska. Moim zdaniem nie ma to jednak nic do rzeczy. Żeby sprawa trafiła do komisji rewizyjnej musi być wola większości. U nas jest tak, że każda krytyka burmistrza traktowana jest jako podłość ze strony opozycji i wywołuje natychmiast potrzebę zamanifestowania wiernopoddańczości ze strony radnych proburmistrzowskich. Tak że nie spodziewałabym się takiego obrotu sprawy. Przypomnę sprawę Henryka Olkiewicza, który napisał skargę w sprawie nieprawidłowości w przeprowadzeniu naboru na stanowisko asystenta do spraw mediów do SKO. SKO skierowało ją do Rady jako skargę na burmistrza. Okazało się, że skargę na burmistrza jednoosobowo rozpatrzył przewodniczący. Nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdyby nie to, że pan Olkiewicz przesłał do mnie wszystkie pisma w tej sprawie. Nie zainteresowało to jednak radnych, nie usłyszałam ani jednego głosu sprzeciwu. Wiele razy bez trudu udało się skierować skargę mieszkańca na burmistrza nie do komisji rewizyjnej tylko do rozpatrzenia burmistrzowi.
Tubylec
2012-12-29 12:21:03
Nie tyle ten przetarg bo on jest jedynie papierkiem lakmusowym. Można przyjąć, że w Mosinie tak właśnie odbywa się większość przetargów, zbycia mienia i naborów w administracji. Całe szczęście, że tutaj trafiła kosa na kamień. Władza rozpoczęła 2013 rok z przytupem. Przeczytałem, pismo Pani Janiny Tafalskiej-Stachowiak oraz BIP. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to, że urzędnik który dokonywał oceny ofert jest skończonym matołem i pomylił wartość netto z brutto . Przyjął brutto Pani która wygrała : 15,99 PLN i netto Pani Janiny 15,90 . Wyszło 15,99 > 15,90 . A czy brutto , czy netto ? Jeden pies. Mam nadzieję, że instytucje , które Pani Janina powiadomiła, zrobią w naszym magistracie porządek i zajrzą też w inne dokumenty. Oddzielna sprawa, to opieka specjalistów, tutaj zaproponowano :ginekologii, chirurgii, laryngologii, dermatologii, okulistyki, neurologii (6 specjalistów ) ORAZ świadczenie usług badań USG !!!. Cisną się na usta same przekleństwa. Mam nadzieję, że mieszkańcy PECNEJ zostaną poinformowani o tym fakcie, co do jednego. Pewnie pojawi się , że w ofercie brakowało kropki, albo urzędnik źle ...dodał liczby, itd. Pani Janinie życzę powodzenia, a prokuratorowi i innym instytucjom wreszcie odrobiny chęci do posprzątania tego imperium i folwarku naszej władzy.
do pani Kaptur
2012-12-29 12:19:48
Czy Komisja Rewizyjna zajmie się sprawą pani Tafelskiej? Kto jest radnym z Pecnej?
Granda
2012-12-29 11:29:34
Taki przetarg to granda, a nie przetarg. Dobrze, że dr Tafelska nie potraktowała sprawy jako przegranej. Nie może być zgody przekręty. Komisja wybiera gorszą dla Gminy i pacjentów ofertę, a burmistrz informuje na sesji, że przetarg nierozstrzygnięty. Nie pierwszy to raz jesteśmy okłamywani. Życzę Pani Tafelskiej powodzenia w sporze z burmistrzem.
z Pecnej
2012-12-29 11:19:08
Czy Burmistrz zapewni dojazd darmowy do specjalistów, których już nie bedzie w Pecnej?
ciekawy
2012-12-29 00:28:30
A mnie ciekawi, jak do sprawy podejdzie tym razem Z. Springer i prokurator. Ta pani miała przegrać, bo podpadła i ma problem. A my też mamy problem. Do kasy wpłynie mniej za czynsz. Co z tego? Zapłacimy wyższe podatki i kogo to ochodzi poza tymi co płacą?
A ja wiem, że
2012-12-28 23:49:34
Z tego wynika jasno, że wygrał ten, co miał wygrać, a ta pani pewno komuś podpadła. W naszej gminie tak już jest.
ciekawy
2012-12-28 23:24:24
Ciekawe, jakie kryteria decydowały o wyborze oferty w innych przetargach. Warto sprawdzić. P. Małogarzato, pisze Pani, że jeśli chcemy mieć zaufanie do władzy, to sprawdzajmy. No właśnie, my chcemy mieć do władzy zaufanie, ale nie możemy. Zbyt często nas zawiodła. I tym bardziej trzeba sprawdzać, nawet jak to się bardzo nie podoba Z. Springer i "jej" radnym.
podatnik
2012-12-28 23:11:55
cytat: "Komisja prztargowa wybiera tę ofertę, w której zaproponowana cena najmu jest najwyższa". A komisja wybrała gorszą. I kto jest winny? Przecież nie komisja przetargowa. W Mosinie urzędnik ma zawsze rację. Teraz pozostaje lekarza nazwać donosicielem, opisać w Markuriuszu, że to co droższe to tak naprawdę tańsze. I problem z głowy. Czy na pewno? Mam nadzieję, że nie.