CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Kwietniowa Sesja Rady Miejskiej - medale, pyt. i odp.

Małgorzata Kaptur: 2.05.2013 r.
Medale Rzeczpospolitej Mosińskiej, sprawozdanie Burmistrza, pytania radnych i odpowiedzi burmistrza.
Dyskusja pod koniec sesji: W. Waligórski umył ręce - nie zrobi nic, by radni byli właściwie informowani przez burmistrza. Przyzwala na wprowadzanie radnych w błąd i jak stwierdził radny Kasprowicz "trzyma się spódnicy burmistrza".

Przyznanie Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej - uchwała

Dziekan Kapituły Medalu Rzeczpospolitej  – Barbara Miczko-Malcher przedstawiła Radzie 5 kandydatów do Medalu.
Są to:
Maciej Nowaczyk – pierwszy po wojnie burmistrz Mosiny
Wiktoria i Kazimierz Myszkierowie – zasłużeni nauczyciele i działaczy h
Teresa i Jerzy Miładowscy – mieszkańcy Baranówka, którzy łączą pasję społecznikowską i działalność samorządowa.

To już 15 edycja Medalu RM.
 

Sprawozdanie     Burmistrza                                                  (wybrane  informacje):

INWESTYCJE
Wyłoniono wykonawców:
Budowa ulicy Piaskowej- Lipowa 6,5 mln) II odcinek  – firma STRABAG.
Remonty cząstkowe ulic asfaltowych - Fajfer TRANS-BAU-PROJECT

SPOTKANIA

 • Odbyły się dwa spotkania w ANR – na temat ujęcia wody, które znajduje się na terenie Majątku Rogalin. Burmistrz powiedziała: Spółce Majątek Rogalin została wypowiedziana umowa dzierżawy, ale ten element gminy nie interesuje.
  Gmina jest zainteresowana przede wszystkim dobrym funkcjonowaniem ujęcia wody, które znajduje się na terenie należącym do ANR. Jeżeli operator, który będzie prowadził to ujęcie,  będzie je rozbudowywał, modernizował, konserwował, nie odmawiał uzgodnień, jeśli chodzi o przyłącza wody, uzgadniał przebiegi różnych arterii wodociągowych czy gazowych, to oczywiście jesteśmy spokojni o funkcjonowanie tego ujęcia. Jeżeli operator, któremu Agencja będzie chciała powierzyć to zadanie nie będzie się z tego wywiązywał, w tej chwili są częściowe kłopoty z realizacją tychże zadań przez obecnego operatora, gmina jest zainteresowana i taką inf. posiada ANR, przejęciem tego ujęcia, by mogła inwestować i rozbudowywać i dbać o właściwą obsługę w zakresie dostarczania wody do mieszkańców w/w 5 wsi.

    
 • Spotkanie gmin zainteresowanych utworzeniem związku ściekowego.

OSP Mosina otrzymała od starosty defibrylator.

Straż Miejska w ubiegłym miesiącu przeprowadziła 162 interwencje porządkowe,  wylegitymowała 164 osoby, udzieliła109 pouczeń, odłowiła 9 dzikich zwierząt, przeprowadziła 87 kontroli na targowisku i w sklepach, 22 kontrole na terenie posesji, przez 109 godz. nadzorowała  skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie gminy, uczestniczyła w 6 patrolach wspólnych z policją w godz. od 18 - 2.00.

Podpisano umowę na środki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim na projekt „Zielony Rynek” na kwotę 808 tys. zł.

Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę dot. realizacji boisk sportowych – Mieczewo, Rogalin, Rogalinek, Nowinki, Dymaczewo Stare i świetlic Krajkowo, Radzewice, Żabinko
Wyniki kontroli były pozytywne i gmina otrzymała 651 tys. refundacji poniesionych kosztów na budowę boisk.

Trzy placówki oświatowe: Rogalin, Rogalinek i Krosno uczestniczą w programie Comenius. W ramach tego programu w Rogalinie przebywali z trzydniowa wizytą uczniowie i nauczyciele z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Łotwy.

RADNI PYTALI m.innymi o:

Ł. Kasprowicz: 

 1. O termin rozpatrzenia skargi p. Janiny Tafelskiej - Stachowiak. Skarga miała być rozpatrzona do 30 kwietnia. Komisja zakończyła już prace...
  S. Falbierski: Komisja do 23 kwietnia odbyła 4 spotkania, podjęła już decyzję. W tej chwili protokół jeszcze nie jest gotowy.
 2. Po co gminie przejecie ujęcia wody w Rogalinie?
  Burmistrz Z. Springer: Gmina nie jest zainteresowana prowadzeniem, tylko zależy jej, by ujęcie sprawnie działało, by operator, który będzie obsługiwał tych 5 wsi wywiązywał się z modernizacji konserwacji, rozbudowy sieci, nie odmawiał uzgodnień co do dostarczania wody. Są z tym problemy. Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę, dlatego burmistrz jest żywo zainteresowany, aby to właściwie działało.
  Jeżeli Agencja nie będzie w stanie powierzyć tego operatorowi, który się z tego wywiąże, gmina będzie zmuszona zająć sie tym zadaniem sama.
   
 3. Kiedy powstanie ścieżka rowerowa łącząca Dymaczewo Stare i Nowe?
  Inwestycja zostanie rozpoczęta w tym roku.
 4. Czy ZUK przygotowuje się do budowy nowej hali z przeznaczeniem na stacje diagnostyczną? Jeśli tak, to na jakim etapie jest planowanie tej inwestycji.
  Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Zapadł wyrok po procesie kilkunastoletnim (to nie były sprawy proste) przyznający byłym właścicielom część nieruchomości, na której funkcjonuje obecnie ZUK. Gdyby były użytkownik samoistny, właściciel samoistny zadbał o ujawnienie swojej własności w księdze wieczystej, to w ogóle nie byłoby tematu, nie byłoby procesu. Niestety Swarzędzkie FM nie zadbały o to.
  W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że w zależności od efektów rozmów z tymi właścicielami, których jest kilku, mają swojego reprezentanta, który nie jest wyposażony we wszystkie upoważnienia ZUK podejmie decyzję. Jeżeli będzie chciał utrzymać w zakresie swojej działalności stację diagnostyczną, jest przygotowany do budowy, jest teren, z którego będzie mógł skorzystać.
  Ale w tej chwili nie odpowiadam ani tak, ani nie czy będzie budował , ale jeżeli zaistnieje taka sytuacja, jest taka możliwość.

  Czy gmina będzie przekazywała środki na ten cel?
  Z tego co mi wiadomo prezes jest przygotowany na budowę stacji. Być moze tego unikniemy, ale takie rozwiązanie jest tez brane pod uwagę, nie jako jedyne, powtarzam.

  W tym czasie, kiedy padały te słowa na BIP -ie było ogłoszenie o przetargu na budowę hali na stację diagnostyczną.

J. Marciniak:
wniosek w sprawie miejsc parkingowych na Placu 20 Października
Tak, są miejsca nieoznaczone, ale objęte strefą. Po usunięciu gazonów powstały możliwości parkowania w tych miejscach.
wniosek w sprawie parkingu na ul. Garbarskiej
wniosek o zapraszanie radnych na zebrania osiedli - ten wniosek wywołał ożywioną dyskusję, z której wynika wiele wniosków.

Moim zdaniem jeden wniosek jest bezdyskusyjny - komunikowanie mieszkańcom istotnych informacji przy pomocy tablic ogłoszeń jest anachroniczne. Pokazuje to tabela. W osiedlach 3 i 4 odbyły się zebrania na temat nowej ustawy śmieciowej. Zaproszono przedstawicieli urzędu, którzy licznie stawili się.
Różnica polegała na ilości zgromadzonych mieszkańców: 

osiedle przewodniczący sposób informowania ilość mieszkańców obecnych na zebraniu ilość mieszkańców ogółem
nr 3 S. Falbierski informacje dostarczane do skrzynek pocztowych

70

 2 600
nr 4 J. Rogalka informacje na tablicach osiedlowych

4

3 700


M. Kaptur:

Czy Straż prowadzi kontrole planowe, wynikające z planu pracy, czy tylko doraźne, interwencyjne? Jeżeli Straż prowadziła kontrole planowe, to jakiego obszaru dotyczyły?

Odpowiedź burmistrz Z.Springer:  Kontrole jak sądzę wynikają z planu, bo po to robimy plany roczne, ale część kontroli była na pewno doraźna , na wnioski mieszkańców.

MK. Czy moglibyśmy się zapoznać z takim rocznym planem?
Odpowiedź zastępcy burmistrza W. Krzyżanowskiego:
W ubiegłym roku funkcjonowały plany, które zamieszczaliśmy na stronach internetowych dot. kontroli radarowych, ale z tego zrezygnowaliśmy. To samo jeśli chodzi o inne plany.
Planu rocznego funkcjonowania straży nie ma, są plany miesięczne. Są one tworzone w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez kierowników referatów, komendant Straży Miejskiej decyduje, że największa ilość interwencji jest potrzebna w tym, a nie innym obszarze.
Plan jest planem, a życie życiem.

WNIOSEK: Straż Miejska działa jak Straż Pożarna lub Policja - na zasadzie: zgłoszenie -> interwencja -> pouczenie lub mandat. Moim zdaniem Straż Miejska powinna mieć w rocznym planie zadania wynikające z regulaminu utrzymania porządku i czystości i  po kolei porządkować takie sprawy, jak: odprowadzanie wód deszczowych, właściwa numeracja posesji, itp.

K. Kleiber:

Wniosek o przegląd, uzupełnienie i wymianę naklejek informujacych o zakazie naklejania plakatów i ogłoszeń na słupach latarnianych na ul. Dworcowej.
Krzyżanowski: Sprawdzę, uzupełnimy
Wniosek o rzetelne wykonanie inwestycji na ul. Skrytej - budowa chodnika.
Od 26.08.2010 jest pozwolenie na budowę ul. Skrytej. W tym roku ma być rozpoczęta inwestycja polegającej na budowie chodnika, a nie podjęto do tej pory żadnych kroków.
Odpowiedź będzie udzielona na piśmie.

 Pod koniec sesji doszło do dyskusji na temat funkcjonowania Rady:

W marcu zwróciłam się do przewodniczącego z apelem, by wyjaśnił sprawę udzielenia radnemu nieprawdziwej informacji.
Moje pytanie, co  zrobił w tej sprawie, wywołało u niego wielkie zdziwienie. Sprawiał wrażenie, że nie rozumie, o co chodzi. Widocznie okłamywanie radnych przez burmistrza Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie traktuje jako coś normalnego.

Uwaga radnego M. Jabłońskiego skierowana pod adresem przewodniczącego: "Pan dzisiaj przeszedł samego siebie, to ucinanie dyskusji..."  wyprowadziła Waldemara Waligórskiego z równowagi. 
Uznał, że jeśli komuś brakuje kultury, to na pewno nie jemu. Odparował: "Szanowny Panie radny, są dwa typy kultury: kultura wrodzona i nabyta, Pan tej pierwszej nie ma, a drugiej musi się pan uczyć."

Po kilku minutach przewodniczący stwierdził, że radny Kasprowicz nic nie zyskał siedząc obok takiego autorytetu samorządowego, jakim jest Jan Marciniak i zaproponował mu: "Panie radny, nie wiem jak mam panu odpowiedzieć, ale może by pan usiadł teraz z drugiej strony, przy panu Jabłońskim. To jest też pan, który jest wykształcony, ma dużą wiedzę, może coś na pana przejdzie, bo pan Jabłoński jednak rozumie, mimo że jest, jak powiedział pan Marciniak, wielka przepaść między nami."

"Panie przewodniczący, niech pan wskaże inną osobę, obok której mógłby pan Kasprowicz zasiąść, dlatego że mimo wiedzy jaką posiadam, mam elementarne braki w wychowaniu" - ripostował M. Jabłoński.

Przewodniczącemu Rady nie spodobało się pytanie radnego Kasprowicza, który przypomniał, że na początku kadencji  zasiadanie obok burmistrza i mecenasa uzasadniał brakiem doświadczenia. Radny zapytał, kiedy przewodniczący przestanie się kurczowo trzymać spódnicy burmistrza.

Radna Maria Krause wyraziła swoje oburzenie tym pytaniem radnego Łukasza Kasprowicza, co nikogo z kolei nie zdziwiło, ponieważ w/w radna zawsze jest oburzona jego wypowiedziami.
 
Pytanie o kurczowe trzymanie się spódnicy burmistrza  - jest jednak moim zdaniem fundamentalne, ponieważ dotyka niezwykle ważnej sprawy, jaką dla prawidłowego funkcjonowania samorządu jest  relacja między organem stanowiącym a organem wykonawczym.


KomentarzeRoman
2013-05-09 15:05:19
Straż nie planuje za dużo, bo potem byłoby, że czegoś nie zrealizowali a po co to komu. Jak ktoś zadzwoni to albo jadą, albo spławią i mają trochę czasu dla siebie. A ilu jest teraz strażników?
Waldek
2013-05-08 16:10:02
Robotnicy do fabryk, pisarze do piór !
życzliwy
2013-05-08 12:10:07
Szanowny Panie Waligórski, kompleksy najlepiej leczyć usuwając ich przyczynę. Zamiast prostackiego zachowania wobec ludzi z wyższym od Pana wykształceniem i kulturą, lepiej wykształcenie uzupełnić i kultury się nauczyć. Na razie mamy prowadzenie sesji na poziomie dyskusji pod „budką z piwem”, a to wstyd nie tylko dla Pana, ale dla nas wszystkich.
taboret
2013-05-07 21:18:23
Pan Waligórski mimo że zna typy kultur to powinien wiedzieć ze w pierwszym przypadku trzeba mieć po kim ją przejąć , w drugim trzeba mieć dobrych nauczycieli tejże oraz dobrą wolę chęci jej przyjęcia.Jemu tego wszystkiego brak
pilnie poszukuję
2013-05-07 13:44:03
Istnieje pilna potrzeba zdefiniowania kultury Pana Przewodniczącego, zwanej kulturą wali-górską.
obciachowo
2013-05-07 13:38:34
Kurczowe trzymanie się spódnicy to obciach dla faceta. Jeśli tym facetem jest przew. RM, kobieta zaś burmistrzem, to mamy katastrofę.
Sołtysowa
2013-05-07 13:21:00
Radna Krause pewnie boi się, że Łukasz otworzy sklep w Dymaczewie lub Rogalinku.