CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

KROSINKO - uwagi do planu

 MK: 26.06.2013 r.
Każdy z nas ma  duże możliwości udziału w procedurze planistycznej, ale nieświadomość praw, brak wiedzy o tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, a także niewiara w sens własnego działania powoduje, że pozwalamy innym decydować o sprawach, które nas dotyczą. Otrzymałam uwagi, jakie mają mieszkańcy do planu w Krosinku. Oto one:

szczegóły planu TUTAJ     Pełna wersja do pobrania

Dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku. 

Zapisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym definiują „ład przestrzenny”, jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Projekt mpzp dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku przedstawiony do publicznego wglądu nie uwzględnia wszystkich zależności, a w załączonej „Prognozie oddziaływania na środowisko” uwzględniono wyłącznie uciążliwości i oddziaływania na terenie planu, nie odnosząc się do otoczenia.

Maksymalna powierzchni zabudowy – 10% działki budowlanej. Daje to możliwość zabudowania około 2,5 ha terenu i wpłynie negatywnie na kompozycję przestrzeni. Taka zabudowa będzie generowała uciążliwości związane głównie ze zwiększeniem ruchu komunikacyjnego, negatywnie wpływając na układ komunikacyjny i infrastrukturę. Możliwość zabudowania powierzchni 2,5 ha pod działalność usługową, która w planie nie została szczegółowo określona, stwarza problemy dla otoczenia w skali takiego miasta, jakim jest Poznań. W Mosinie taki procent zabudowy dla usługi zlokalizowanej w zieleni jest błędny.


Dopuszczalna wysokości budynków 15 i 17 m. Lokalizacja usług o takiej wysokości w niewielkiej Mosinie zupełnie nie wpisuje się w skalę wysokościową miasta i wsi Krosinko, oraz terenów przy samym kanale. Dla lokalizacji obiektów usługowych powinny zostać przeprowadzone analizy w skali miasta. Jednoczesne dopuszczenie około 5-6 kondygnacji dla obiektów o powierzchni zabudowy około 2, 5 ha, daje w tej lokalizacji zabudowę skali niewielkiego miasteczka skupionego na niewielkim obszarze w centrum wioski, jaką jest Krosinko. Lokalizacja budynków o tej wysokości wraz z ich głębokim fundamentowaniem, na byłych terenach zalewowych, które każdego roku borykają się z zalewaniem znacznej części obszarów, doprowadzi do dodatkowego zakłócenia gospodarki wód powierzchniowych i gruntowych w ich naturalnej zlewni, jaką jest kanał.

UWAGA 1: Ograniczenie wysokości obiektów do 3 kondygnacji i sprecyzowanie gabarytów obiektu poprzez podanie szerokości elewacji frontowej oraz kształtów dachu.

Brak wydzielenia kwartałów zabudowy i szczegółowej lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz szczegółowych zasad obsługi komunikacyjnej. Rodzi to ryzyko, że przyszły inwestor dla całego terenu inwestycji zabuduje dopuszczone planem 10% w jednej zwartej lokalizacji, a następnie podzieli grunty i sprzeda część niezabudowaną. Dla tego terenu również będzie, w zgodzie z zapisami obowiązującego planu możliwość zabudowy kolejnych 10 % terenu.
UWAGA 2: Uszczegółowienie definicji pola inwestycyjnego oraz wyznaczenie kwartałów zabudowy i sposobu obsługi komunikacyjnej w załączniku graficznym. Zapisy dotyczące obsługi komunikacyjnej winny uwzględniać również interesy właścicieli gruntów wg numeracji działek – 268, 269, 270.

Ochrona powierzchni ziemi, powietrza i wód, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Dla inwestycji o takiej powierzchni, przy zapisanych w planie współczynnikach ilości miejsc parkingowych powierzchnia naziemnych parkingów wyniesie minimum 1,0 ha. Dla tak dużego obszaru obligatoryjne jest podczyszczanie wód opadowych zbieranych z parkingu przed odprowadzeniem ich do rowów lub dreno-kolektorów. Zabudowanie i utwardzenie dodatkowych powierzchni w takiej ilości, jaką dopuszcza projekt planu, spowoduje zmianę układu wód gruntowych, niebezpieczną dla terenów sąsiednich mieszkaniowych i już istniejącej zabudowy.

UWAGA 3: Uszczegółowienie sposobu gospodarowania wodami opadowymi, roztopowymi i gruntowymi.

Lokalizacja szpalerów lub rzędów drzew i zieleni izolacyjnej.

UWAGA 4: Wprowadzenie zapisu, który nie tylko będzie dopuszczał, ale doprowadzi do wykonania nasadzeń zieleni izolacyjnej będącej buforem na styku z obszarami o innej funkcji, głównie mieszkaniowej niskiej.

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej.
UWAGA 5: Określenie w planie nie tylko procentu powierzchni biologicznie czynnej, ale również procentu zieleni, aby zapis ze studium o lokalizacji „usługi w zieleni” nie był czystą fikcją.

Kształtowanie przestrzeni publicznej.

UWAGA 5: Wprowadzenie zapisu o konieczności uzyskania akceptacji UM dla koncepcji projektowanej zabudowy.

Linie zabudowy.

UWAGA 6: Zwiększenie odległości linii zabudowy od granicy działek mieszkalnych.

Funkcja terenu.

Aktualny zapis umożliwia np. postawienie zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, jako apartamentów hotelowych z możliwością wykupu na własność. Drobny ”formalny wybieg” pozwala na realizację funkcji niezgodnych ze studium.

UWAGA 6: Uszczegółowienie sposobu realizacji funkcji hotelowej i usługowej.

                                                                               skrót na podstawie uwag   mieszkańca     kkha

 


W Mosinie udział mieszkańców w procedurze planistycznej jest niewielki. Wiąże się to z niedoskonałym informowaniem.

1. Na BIP-ie nie ma widocznej zakładki poświęconej planowaniu.
2. Nie są dostępne plany obowiązujące i informacja na temat opracowywanych planów.
3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu, wyłożeniu, dyskusji publicznej i możliwości składania uwag są umieszczone na BIP-e w schowku (Biuletyn Informacji Publicznej » Organy gminy » Burmistrz » Obwieszczenia planistyczne » Plany miejscowe), do którego trudno dotrzeć zwykłemu mieszkańcowi, co powoduje że większość zainteresowanych dowiaduje się o planach po fakcie i przypadkiem. Zazwyczaj znajdziemy tam jedno ogłoszenie. 

Większość gmin lepiej niż Mosina informuje swoich mieszkańców.
Nasza gmina największą wagę przykłada do informowania o imprezach kulturalnych i sportowych.
Poznań dobrze informuje o prawie do konsultacji - informacja ta jest widoczna już po wpisaniu

          www.poznan.pl

Proszę o przeprowadzenie prostego testu i wpisanie 

          www.mosina.pl

   W I D Z I S Z    R Ó Ż N I C Ę ?

      Mam nadzieję, że tak.

 

 
 

 

 

Ostatnie moje pismo w sprawie informowania mieszkańców o mpzp i odpowiedź, którą otrzymałam.


protokół z dyskusji publicznej

 


Komentarzetaboret
2013-07-05 10:56:25
Też tak sądzę że sprawie powinien przyjrzeć się pan w czerwonym żabocie i chociaż osobiście nie byłem i nie słyszałem, to jestem przekonany że tak było. Pozdrawiam :)
Do the naturat
2013-07-05 10:24:54
to zawiadom o swoich wątpliwościach prokuraturę. Jezeli Ty tego nie zrobisz to sprawa przyschnie. Wystarczy napisać podać świadków i dalej niech prokuratura działa. Wyślij lepiej do prokuratury w Poznaniu bo ze Sremem jest rożnie.
the naturat
2013-07-05 09:59:02
W związku z tym ZS powinna, a wręcz musi wytoczyć proces inwestorowi o szkalowanie i zarzucanie urzędnikom, że nie mówią prawdy. Na własne uszy słyszałem, szkoda słów. A jeśli pieniędzy nie było, to moje pytanie jest inne. Skąd gmina , która nie śmierdzi groszem i tnie po inwestycjach i wydatkach , np. na drogi i oświatę miała kasę i POMYSŁ, żeby za swoje pieniądze zlecać wykonanie planu prywatnej osobie.... Śmierdzi na kilometr. Co więcej inwestor powiedział też, że ma gwarancję ( wie na 100 % ) , że plan będzie przyjęty....
kkaha
2013-07-05 08:41:03
Równiez byłam i słyszałam. Za pieniądze można uchwalić wszystko i wszystkich mieć w nosie.
Roman
2013-07-04 22:23:09
Byłem na dyskusji publicznej i słyszałem na własne uszy jak p. Styła z p. Wiązkiem mówili, że inwestor zapłacił za ten plan, że pieniądze zostały wpłacone na konto urzędu, a teraz czytam, że Burmistrz Gminy Mosina informuje, że żadna osoba nie wpłacała do budżetu Gminy Mosina żadnych środków na opracowanie projektu przedmiotowego planu miejscowego. O co tutaj chodzi? Jeżeli nie do budżetu, to gdzie wpłacił? http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2010-2014/Odpowiedzi/odp620.pdf