CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

ORŁA cień nad Statutem

 Małgorzata Kaptur: 13.11.2013 r.
Wczorajsza sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej miała tylko jeden punkt - uchwalenie statutu. Cel nie został jednak  zrealizowany. Radni w ciągu 6 godzin przedyskutowali i uchwalili zaledwie 17 z 122 paragrafów. Kto jest winien tej sytuacji?

 W zależności od miejsca siedzenia punkt widzenia będzie się różnił. 

Komisja pracowała 2,5 roku i niestety nie ustrzegła się błędów.
Kancelaria Sowisło błędów nie wychwyciła i statut zaopiniowała pozytywnie -  wzięła więc pieniądze za nic. Co więcej obecna na sesji radca prawny tejże kancelarii zupełnie nie radziła sobie z materią. Brak jasnego i jednoznacznego stanowiska prawnika wydłużał dyskusję.
Za tę sytuację odpowiedzialny jest przede wszystkim Przewodniczący Rady, jednocześnie członek Komisji Statutowej, który przedwcześnie skierował projekt pod obrady Rady. Wiele usterek i błędów można było wychwycić wcześniej, gdyby Przewodniczący ogłosił termin zgłaszania uwag i poprosił o opinie klubów. W ten sposób wiele drugorzędnych spraw zostałoby skorygowanych przed sesją w drodze autopoprawki.

Zaczęło się od dyskusji o tzw. słowniczku w paragrafie drugim.
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
Gminie - należy rozumieć przez to Gminę Mosina, Radzie - należy rozumieć Radę Miejską w Mosinie, itd.

W tekście jednak mimo słowniczka stosowane były pełne nazwy.
Tego typu wady powinny zostać usunięte zanim Statut trafił na sesję.


ORŁA CIEŃ

Dyskusja o symbolach gminy trwała bardzo długo. Zaczęło się od niezgodnych z zasadami heraldyki sformułowań i załączników. Jednym z nich powinna być uchwała opisująca herb Mosiny z 4.05.1985 r. Po odczytaniu tej uchwały - Komisja Statutowa jej wcześniej nie znała - okazało się, że zawiera ona sformułowania, które mogłyby zostać zakwestionowane przez Wojewodę.  Poza tym mowa w niej jest o herbie miasta, a w statucie ten herb jest opisywany jako herb gminy. Radni byli zgodni, że sprawa herbu powinna być opisana przez Komisję Heraldyczną.

Dyskusja zaczęła się toczyć w kierunku co zrobić, żeby Wojewoda nie zakwestionował zapisów w tej części. W końcu przegłosowano, że paragraf o symbolach zostanie w brzmieniu z poprzedniego Statutu.


Kolejnym tematem, który wzbudził burzliwą dyskusję, była kwestia wpisania do Statutu jako honorowego wyróżnienia Medalu Burmistrza Gminy Mosina.
Radni byli podzieleni w kwestii, czy taka nagroda powinna być opisana w stosownym zarządzeniu lub regulaminie, czy też jest to prywatna sprawa burmistrza i nikomu nic do tego.
Nie muszę chyba dodawać jak rozkładały się głosy w tej sprawie.
Radny Piotr Wilanowski pytał panią burmistrz co musiałby zrobić, żeby taki medal otrzymać, wskazywał, że kryteria brane pod uwagę przy nadawaniu Medalu powinny być powszechnie znane.
Fakt istnienia Regulaminu nie umniejsza ani praw burmistrza ani rangi wyróżnienia.
Burmistrz przyznaje Nagrody Burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół i tu funkcjonuje stosowny regulamin.

Przewodniczący Rady użył nietrafionego argumentu, że burmistrz Lubonia sam przyznaje statuetki "Siewca Roku".

regulamin NAGRODY BURMISTRZA gminy Dobczyce

Zastrzeżenia wzbudził zapis zaproponowany przez Komisję Statutową "za szczególne zasługi
w utrwalaniu i budowaniu tradycji kulturowej Gminy Mosina
". Zapis ten wskazuje na jeden określony obszar. Czy przedsiębiorca w dziedzinie piekarnictwa i pszczelarz utrwalają tradycję kulturową? Proponowaliśmy wykreślenie, lub rozszerzenie tego zapisu.
Radny Jan Marciniak proponował, by wobec tych wątpliwości jako jedyne gminne wyróżnienie honorowe pozostawić Medal Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Jacek Rogalka użył argumentu, że Medal Rzeczpospolitej Mosińskiej przyznawany jest też w niejasny sposób i on osobiście nie rozumie dlaczego ten Medal dostali Kasznicowie.
Co oni takiego dla Mosiny zrobili? - pytał.

Spotkało się to z ostrą ripostą Jana Marciniaka, który stwierdził, że stanowisko radnego Rogalki go nie dziwi, gdyż członkowie PZPR, do której należał radny, takie osoby walczące w Narodowych Siłach Zbrojnych nazywali zaplutymi karłami reakcji.


Sprawa udziału sołtysów i przewodniczących osiedli w sesji również dzieliła radnych.

Komisja Statutowa zrobiła tu krok do przodu - zapisała, że w porządku obrad będzie punkt - Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych, a w innych punktach dot. sołectwa lub osiedla sołtys/przewodniczący będzie mógł po cześniejszym zgłoszeniu przewodniczącemu takiego zamiaru zabrać głos. Swoją wypowiedź powinien ograniczyć do minuty.

Niespodziewanie głos zabrała radna Barbara Czaińska, która zaprezentowała pogląd, że sesja jest dla radnych a nie dla sołtysów i przewodniczących. Z jej wypowiedzi można było wywnioskować, że nie będzie akceptacji ze strony klubu NRM dla wydzielenia punktu w porządku obrad dla sołtysów i przewodniczących.


Zaskoczeniem dla wielu osób był wniosek radnego Wiązka, by wpisać do statutu, że oprócz przewodniczącego  powinno być dwóch wiceprzewodniczących (obecnie jest tylko jeden), tak by każdy klub miał wiceprzewodniczącego.

Wniosek zyskał poparcie Nowoczesnych, którzy w poprzedniej kadencji odwołali Małgorzatę Twardowską z funkcji wiceprzewodniczącej, tłumacząc likwidację funkcji m.in. oszczędnościami.

Grupa radnych proburmistrzowskich zmieniła też zdanie w kwestii roli przewodniczącego rady. Kiedy był nim Jacek Szeszuła pani burmistrz zamówiła opinie prawne, z których wynikało, że przewodniczący jedyne co może, to organizować pracę rady i nie może reprezentować rady na zewnątrz. 

Kiedy tę samą funkcję sprawuje "swój człowiek" pogląd w tej kwestii diametralnie się zmienił.


Radni różnili się również w kwestii ilości komisji. Radny Jan Marciniak zgłosił 3 pomysły - każdy z nich zakładał zmniejszenie ilości komisji.

Zdecydowana większość jednak uważa, że dobrze jest jak jest. Obecny stan powoduje, że mamy wśród 21 radnych 8 przewodniczących komisji + 8 zastępców czyli 16 radnych funkcyjnych + przewodniczący i jak będzie po uchwaleniu statutu 2 wice - to daje razem aż 19 funkcyjnych. 

 Jak ta sprawa wygląda w innych gminach? 


Pewno wielu radnych powie, że winny nieuchwalenia statutu na jednej sesji jest radny Jan Marciniak, który zgłosił większość poprawek...

Czy jednak właściwsze byłoby w tak ważnej sprawie zaakceptowanie wszystkich usterek i zachowanie wątpliwości tylko dla siebie?

Jak będzie przebiegało dalsze procedowanie?

Czy na kolejnej sesji wyznaczonej na poniedziałek, 18 listopada, uda się uchwalić Statut?

konsultacje w gminie Mierzęcice


Konsultacje społeczne dotyczące Statutu Gminy Zbrosławice przeprowadzane są w formie internetowej, w okresie od 23 października do 8 listopada 2013 r.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Zbrosławice, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zbrosławice.
Wszelkie uwagi i propozycje zmian należy przesłać w formie elektronicznej na adres ksosada@zbroslawice.pl do 8 listopada 2013 r. do godz. 13:00 włącznie.

Od 23 maja przez 14 dni mieszkańcy gminy Milicz mogą zgłaszać swoje opinie i wnioski w ramach konsultacji społecznych do projektu Statutu Gminy Milicz, opracowanego przez doraźną komisję statutową Rady Miejskiej w Miliczu. Warto podkreślić, że Statut Gminy Milicz jest dokumentem określającym ustrój gminy. Tym bardziej istotne jest, aby mieszkańcy gminy Milicz mieli świadomość, że taki dokument istnieje, i znali jego zapisy jeszcze przed uchwaleniem Statutu. Z projektem Statutu Gminy Milicz można zapoznać się, klikając poniższy link: http://bip.milicz.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMzQ3LDEsMCk=

Łomianki


 

 


KomentarzeMałgorzata Kaptur
2013-11-27 22:52:23
Bez pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej gminy nie mogą posługiwać się legalnie swoimi herbami – uważa ekspert resortu administracji. Wymóg dotyczy także gmin, które przyjęły swoje symbole przed wejściem przepisów ustrojowych z 1998 r. Według ekspertyzy przygotowanej na zlecenie MAC jedynie pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji wydana w oparciu o stanowisko Komisji Heraldycznej, stwierdzająca, że wzór przedstawionej do zaopiniowania flagi (herbu) jest zgodny z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną, daje podstawę organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały o ustanowieniu flagi (herbu). Bez takiej opinii posługiwanie się przez gminę swoim herbem jest nielegalne – twierdzi autor ekspertyzy. Na problem zwróciła uwagę jedna z gmin, w której uchwałę określającą herb i flagę podjęto w 1997 r., a więc przed wejściem w życie przepisów powołujących Komisję Heraldyczną. Gminy, których dotyczy ten problem powinny na nowo opracować wzór herbu i zwrócić się do Komisji Heraldycznej o opinię. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej podpisanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji rada gminy będzie mogła podjąć nową uchwałę. http://www.samorzad.pap.pl/depesza/szablon.depesza/dep/131683/
alex
2013-11-20 07:56:25
Oszczędność to chwalebna cecha. Może to znak, że gmina planuje oszczędny budżet.
Jacek Fordon
2013-11-19 23:14:52
vel Fronczewski wprowadza oszczędności w swoim gospodarstwie w Czapurach? W Selgrosie w niedziele poszukiwał lampy LED. Czyżby czuł kryzys? Coś pewnie jest na rzeczy.
t
2013-11-19 22:39:37
Czy tu chodzi o lody?
xxx
2013-11-19 22:03:52
Ten wspaniały tandem smarował, pielęgnował były samorządowiec ze Swarzędza. Wiernie wspierała go małżonka była dyr. z Urzędu Woj. Z.S. przyjęła mechanika, smarowacza jako zobowiązanie ponieważ zona w/w sprawuje obecnie bardzo ważną funkcje. Tu działa zasada ty mi a ja tobie.
do Agi
2013-11-19 21:52:04
Ambroziewicz i Baraniak to był SPRAWNY TANDEM z którym wszystko szlo załatwić ma sie rozumieć niech każdy sobie dopowie jak. Przykro, ze tak długo można bylo działać bezkarnie w przejrzystej Gminie mimo ustawicznego naruszania prawa . Prokuratura w Sremie miała pełną wiedze na to co sie dzieje w przejrzystej Gminie Natura 2000. Pytanie dlaczego nic nie zrobiła????? Zachęcam do dyskusji.
tubylec
2013-11-19 17:21:59
Może i hydra ale non hercules contra plures :)
taboret
2013-11-19 11:29:45
@ tubylec ::: Masz rację, tylko którą? W obecnej konfiguracji jest to hydra larnejska i kto to zrobi. Pozdrawiam :)
taboret
2013-11-19 10:55:55
W/s herbu Mosiny. Pamiętam będąc w latach pięćdziesiątych w harcerstwie ( drużynowym był p. I. Matusiak ) w mosińskiej harcówce (obecnej izbie muzealnej) wisiało ( 1,5 m )na ścianie godło Mosiny w przedstawiające białego orła na czerwonym tle z niebieską wstęgą układającą się koliście od dzioba do szpona.Jestem ciekaw dlaczego zostało to zmienione, czy nie warto powrócić do tego wizerunku naszego godła.
tubylec
2013-11-19 09:13:34
Więc trzeba odciąć głowę, nie rączki...
aga
2013-11-18 23:46:35
Zaprzyjaźnione gminy zapewniają spokojną przystań tym, którym się noga powinie. Przykładów jest wiele. Desant z Dopiewa w Puszczykowie, desant z Puszczykowa do Dopiewa, wójt Strazyński wyciaga na ciepłej posadzie w Mosinie i w Rokietnicy wiecej niż na poprzednim stanowisku, Baraniak do Czempinia, Lewicki do Mosiny, Ambrożewicz do ... Ty nam pomogłeś, to i my tobie zginąć nie damy. I tak to się kręci i naiwny jest ten, kto myśli, że coś zmieni. Kruk krukowi oka nie wykole.
xxx
2013-11-18 23:11:52
Spalarnie do Mosiny tylnymi drzwiami chciał wprowadzić Baraniak kierownik referatu ochrony środowiska. Wybuchła afera i poniósł podobnie jak Ambroziewicz "karę" awansując na wyższe stanowisko poza gmina. Mozna to nazwać miękkim lądowaniem.
Jacek Fordon
2013-11-18 07:22:45
Pan Krzyżanowski blokuje niewygodnych mieszkańców. Najpierw mnie a potem moją żone wywalił za zadawanie trudnych (?) wg mnie łatwych pytań. Pytanie proste: Czy Gmina kontaktowała się z wykonawcą (AGMA) w sprawie ponownego zamkniecia przejazdu w Drużynie. Przypomnę, że od sierpnia "truje" Burmistrza o trzymanie ręki na pulsie i działąnie w naszej sprawie aby na kolejne 3 tygodnie nas nie odcieli od świata.
tubylec
2013-11-15 12:21:39
Niewiedza??? Wątpię, raczej akceptacja działań i kwestia podobieństw charakterów. Swój pozna swojego. Tutaj moja prosba do mieszkańców. Ponieważ WKrzyżanowski przebiera nóżkami w walce o fotel burmistrza, a wyrachowanie i cynizmem bije na łeb i szyję Zofiję, proszę żeby uzmysławiać każdemu, że Waldemar, to ta sama grupa co Zofija i jesli dorwie się do koryta, to zachowane zostanie status quo. Niech nikt się nie nabierze na mistrza propagandy "Wszędzie jestem, wszystko otwieram " Waldemara.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-11-14 21:52:23
Protest, przepraszam bardzo, był, zmiana decyzji, niekoniecznie. Pomimo, że sprawa się rypła za przyczyną Gazety Wyborczej, to i tak została wydana decyzja. Dopiero SKO uchyliło decyzję. Ciekawe kto szeptał do ucha pani burmistrz w sprawie spalarni? Wie tylko sama pani burmistrz i te osoby już dawno powinny wylecieć.
fikcja
2013-11-14 21:40:55
Tak to się robi w łomiankach. W Mosinie tak się nie robi. Konsultacje społeczne to fikcja. Już wcześniej burmistrz pokazała co dla niej znaczą konsultacje społeczne w sprawie spalarni opon. Nic. Dopiero ostry protest społeczny zmusił do zmiany stanowiska.
Tak to się robi
2013-11-14 21:24:17
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łomianek nr RAG.0050.87.2011 r. z dnia 1 czerwca 2011 br. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Statutu Gminy Łomianki, ogłasza się prowadzenie konsultacji społecznych. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy. Ponieważ głównym celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag, opinii, stanowisk, propozycji itp. od obywateli, liczymy na Państwa aktywny udział i włączenie się, bezpośrednio w prace nad najważniejszym z aktów regulujących sposób działania Gminy Łomianki. Termin konsultacji: 16-22 czerwca 2011 r. Konsultowany projekt dostępny jest poniżej na stronie (zamieszczony w formie załącznika) oraz wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr RAG.0050.87.2011 r. Burmistrza Łomianek z dnia 1 czerwca br., bezpośrednio w Urzędzie lub e-mailem na adres: konsultacje@lomianki.pl
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-11-14 20:59:51
Grupa pani burmistrz jest żądna stanowisk i prestiżu (dość wątpliwego). Nie zdziwię się, gdy Jacek Szeszuła zostanie odwołany. Nowe miejsce wiceprzewodniczącego, które ustanowi nowy statut zajmie któryś radny z tzw. niezrzeszonych, a po Jacku Szeszule, rozsiądzie się ktoś z NRM. Tak dla uspokojenia atmosfery w klubie po tym jak jednym z wice zostanie ktoś z niezrzeszonych. Znam kulisy odwołania Twardowskiej i wiem, kto się bił o fotel po niej. Jeden już siedzi, drugi zasiądzie, a trzeci, jeżeli Jacka odwołają, demokratyczną większością, a jakże, to zasiądzie kolejny z niezrzeszonych i nie będzie to radny Siestrzencewicz.
x
2013-11-14 18:29:33
We wrześniu 2008 r. 10 radnych (NRM i radni niezależni oraz Kordian Kleiber i S. Falbierski), złożyli wniosek o odwołanie Małgorzaty Twardowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Napisali, że "Praca Rady Miejskiej potwierdza potrzebę powołania tylko jednego wiceprzewodniczącego, który zgodnie ze Statutem Gminy wykonuje czynności przewodniczącego w razie jego nieobecności". 8 z nich jest nadal radnymi. Teraz te same osoby uważają, że w Radzie powinno być dwóch wiceprzewodniczących. Chorągiewki na wietrze. Wcale się nie zdziwię, jeśli za pół roku powstanie pomysł, powrotu do jednego wiceprzewodniczącego i wniosek o odwołanie Jacka Szeszuły. Przy takiej plastelinie przejdzie każdy wniosek szefowej.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-11-14 13:23:37
To właśnie Zofia Springer i jej totalitarne zapędy zburzyły naturalny ład społeczny w Mosinie.
uważam, że
2013-11-14 12:49:59
To właśnie jest springeryzm. Kupić pochlebców, oczernić opozycję i zastraszyć pozostałych, żeby nie mieli odwagi powiedzieć, że cokolwiek się nie podoba. Na tych ludzi nie głosować w kolejnych wyborach. W innych gminach demokracja działa znacznie lepiej i u nas też może być znacznie lepiej.
Jola
2013-11-14 12:49:13
@uważam,że dokładnie to chciałam napisać ! Ludzie głosuja jak głosują bo zyja w NIEWIEDZY. Przyznam,że sama nie wiedziałabym jakie układy i układziki funkcjonuja w naszej gminie gdyby niewielkie chęci poznawania;) Nie wiem jak inni ja jednak wybieram sie na wybory juz nie w tzw ,,ciemno,,. Dzięki i tym co mi to ,,ciemno,, rozwiewaja :)
Monika
2013-11-14 11:45:38
A co by musiało się stać, żeby jedni drugich zaczęli słuchać i spróbować chociaż znaleźć jakiś kompromis? Chcę tu mieszkać, pracować i działać, ale czasami mam ochotę usiąść i płakać, jak słyszę, że ze mną ktoś nie chce lub boi się rozmawiać, bo znam osobiście kogoś z opozycji. Co to ma do rzeczy? Chcę współpracować z każdym, komu zależy na dobru wspólnym, na innych ludziach, na tym, żeby żyło się nam lepiej. Nie obchodzi mnie to czy jest z opozycji, czy nie. Szkoda, że mało osób to rozumie.
uważam, że
2013-11-14 11:27:08
Co kieruje człowiekiem głosującym na NRM? NIEWIEDZA. Ludzie nie wiedzieli, co wyczynia burmistrz ze "swoimi" radnymi, póki nie było inf. na tej stronie. Łukasz na blogu był tępiony i krytykowany za ostry język, a zarzuty były przemilczane. Teraz fala nienawiści przelewa się na wszystkich opozycyjnych radnych, bo głośno mówią o patologiach. Dlatego nazywa się ich frustratami i w mediach burmistrzowskich są totalnie krytykowani. Im więcej faktów i inf. o poczynaniach ekipy rządzącej tym większa szansa na obywatelską Mosinę.
taboret
2013-11-14 10:45:58
Przejrzałem komunikaty urzędu, nigdzie nie doczytałem o podobnych rozwiązaniach w sprawie prac nad statutem, czyżby w tej materii była dowolność? http://www.mierzecice.pl/index.php?option=com_content& view=article&id=1507:konsultacje-spoleczne-w-sprawie-uchwalenia-statutu-gminy-mierzecice-kop&catid=19&Itemid=105 http://www.zbroslawice.pl/index.php/komunikaty-ogoszenia-informacje/konsultacje-spoleczne/714-konsultacje-spoeczne-dotyczce-statutu-gminy-zbrosawice Najbardziej kuriozalne stwierdzenie padło z ust p. Czaińskiej : " sesja jest dla radnych a nie dla sołtysów i przewodniczących" to pokazuje podejście do demokracji stosowanej.
do uważam , ze
2013-11-14 10:45:12
"teraz k..... my " i wszystko jasne. KORYTO , ach KORYTO. Niech mi ktos wprost wytłumaczy jak dziecku, co kieruje człowiekiem glosującym na radnych NRM ?
uważam, że
2013-11-14 10:13:22
Jak radni Nowocześni mogą głosować teraz za zwiększeniem liczby wice przew. Ci sami, którzy usunęli Twardowską? Ci sami, którzy na każdej sesji siadają razem z Twardowską? Zero przyzwoitości. Tak działa zasada "teraz k...a my". Wstyd i kompromitacja. Rada w tym składzie już niczego dobrego dla tej gminy nie zdziała. Bo większość patrzy tylko na własny interes. Manipulowani przez Z.S., głosują zawsze jak chce burmistrz, a za to dostają funkcje, komisje, opłaty za posiedzenia, w zależności od zasług. Niepokornych się każe. Dlatego Twardowska i Jabłoński nie są już funkcyjni, a "blask" Waligórskiego poraża.
nazwa
2013-11-14 08:26:25
Nazwa wyróżnienia była słaba, poza tym wyróżniani niechętnie finansowali katering i oprawę uroczystości wręczenia tego laura. Wyróżnienie to skompromitowało się kompletnie..
Iwona
2013-11-13 23:32:08
Medal Burmistrza? A co się stało z takim wyróżnieniem Mosiński Laur Elegancji? Czy tego już nie ma?
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2013-11-13 20:54:36
Nowocześni radni, zasiadający w komisji pobierający sporą kasę, sponsorowani też przez kontrowersyjnego dewelopera, *pracowali* 2,5 roku i pokazali na co ich stać. W swojej ostatniej gazecie porównali mnie do Pinokia, bo się pomyliłem w wysokości diet jakie otrzymują za *pracę* w komisji statutowej. Pomyłka, którą sprostowałem i za którą przeprosiłem, to nic w porównaniu do kompromitacji tej komisji, gdy rada zaczęła ich dzieło analizować. Jestem ciekaw, co nowocześni napiszą w swojej następnej gazetce o Statucie, w którym bardzo istotne było wprowadzenie Medalu Burmistrza. Kompromitacja, to zbyt słabe słowo, aby określić to czym popisali się członkowie komisji statutowej- radni NRM.