CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Plany inwestycyjne na 2014 r.

 Małgorzata Kaptur: 3.12.2013 r.
Trwają prace nad budżetem. 18 listopada radni otrzymali projekt. Komisje zajmują się obecnie jego opiniowaniem. Radni zadają pytania, burmistrz, skarbnik i kierownicy referatów udzielają wyjaśnień. Ponieważ wszyscy mieszkańcy zainteresowani są inwestycjami, proponuję zapoznać się z załącznikiem inwestycyjnym.

 PLANOWANE INWESTYCJERadna Wiesława Mania mówiła coś o słupie w środku i ławeczkach dookoła. Czyli to mogłoby wyglądać np. jak wyżej.
 
6.12.2013 r. inf. z Urzędu:
"Zaplanowana tężnia solankowa to tężnia wolnostojąca, oktagonalna, otwarta o pow. do 25 m2 i wysokości do 4 m, konstrukcja nośna z drewna świerkowego z wypełnieniem z gałęzi tarniny, do tego instalacja rozprowadzająca solankę wraz z automatyką sterującą, zbiorniki na solankę ze stali nierdzewnej, podłoże z kostki brukowej, pokrycie dachu gontem, klepka oraz słomą, oświetlenie obiektu oraz 6 ławek ustawionych wokół słupa."

 

 
To jest przykładowa minirampa. Jak będzie wygladała ta mosińska, jeszcze dokładnie nie wiadomo.

Jedną z zaplanowanych inwestycji jest minirampa - czyli namiastka skateparku. Ma być wykonana ze sklejki pokrytej materiałami wzmacniającymi. Jej koszt to 75 tys. Realizacja jest wielce prawdopodobna, ponieważ projekt znalazł się dość wysoko na liście rankingowej i najprawdopodobniej uzyska dofinansowanie.
Minirampa ma stanąć na klinie między Szosą Poznańską, a ul. Nizinną obok placu zabaw.

 


Planuje się rozpoczęcie prac inwestycyjnych - gdzie, ile mieszkań; kolejny projekt ma dotyczyć lokalizacji budynku-gdzie i ile mieszkań. Czy projekt jednego już wybudowanego budynku socjalnego nie powinien być typowy i zastosowany w innych lokalizacjach, z uwzględnieniem właśnie nowej
lokalizacji.


Posiadamy projekt techniczny z pozwoleniem na budowę budynku dwukondygnacyjnego szeregowego z zaprojektowanymi 19 mieszkaniami. Budynek zlokalizowany jest na przedłużeniu ul. Polnej. Nie jest to projekt typowy „ lecz związany z istniejącą zabudową i indywidualnymi warunkami i wymogami dla tego terenu. Budynek ma mieć mieszkania komunalne i wyznaczone mieszkania socjalne.
Równolegle planujemy wykonać projekt budynku parterowego modułowego powtarzalnego z typowymi rozwiązaniami technicznymi . Budynek ten przeznaczony by był tylko na mieszkania socjalne. Przewidywana zabudowa modułowa umożliwi budowanie mieszkań w zależności od przeznaczonych w danym okresie środków finansowych „ oraz miejsca posadowienia obiektu.

Co konkretnie zamierzamy wykonać w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej z a 50 tys.
Z uwagi na bardzo wyeksploatowany stan kotłowni w budynku wielofunkcyjnym planujemy wymianę kotła i głównej pompy obiegowej z oprzyrządowaniem.
Rozważane jest również alternatywne rozwiązanie poprzez zainstalowanie bezpośrednio na różne potrzeby i poszczególnych użytkowników indywidualnych ogrzewań gazowych. Mogłoby to wyeliminować kotłownię centralną i konieczność zatrudniania palaczy, a jednocześnie skierować koszty do poszczególnych użytkowników.

Dz. Oświata
W jaki sposób zamierza się podzielić 100 tys. na termomodernizację ZS ul. Sowiniecka,przyłącze gazowe i kotłownia ZS Krosno-przedszkole; kotłownia gazowa w przedszkolu nr 4 ul. Kolejowa.


Szczegółowy podział kosztów będzie można dopiero określić po wykonaniu projektów
technicznych uwzględniających zwiększone wymogi związane z posadowieniem kotłownimgazowych.

Wstępnie rozdział środków to:

1)40000,00 na kotłownię dla Przedszkola Krośnie
2)40000,00 na kotłownię w dla Przedszkola nr4 w Mosinie
3) 20 000,00 na projekty techniczne i kosztorysy związane z termomodernizacją
Zespołu Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka


Jaki zakres zrealizujemy za 2 mln —rozbudowa ZS w Krośnie.


Za kwotę 2 mln zł zawartą w projekcie budżetu planujemy wybudować budynek szkolny w stanie zamkniętym z instalacjami. Szczegółowo zakres poszczególnych kosztów związanych z realizacją robót określi dopiero ogłoszony przetarg na budowę szkoły.

Kontynuacja zadania-zagospodarowanie terenu boiska przy SP1- jaki zakres przewiduje się za 45 tys.

W ramach realizacji zadania, zgodnie z opracowanym zagospodarowaniem terenu boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie przewidziane jest utwardzenie części placu wzdłuż sali gimnastycznej.

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu - na czym tak konkretnie zadanie polega, jak gmina będzie je realizowała w praktyce.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Gmina Mosina zawarła umowę o
dofinansowanie w dniu 22.10.2013 r. w związku z czym środki są już zagwarantowane. Celem projektu jest dostarczenie sprzętu komputerowego do 200 gospodarstw domowych
oraz 60 komputerów do 5 szkół:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 
  2. Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43, 62-050 Mosina,
  3. Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19, 62-053 Mosina,
  4. Zespół Szkół w Rogalinku, ul. Poznańska 19 62-022 Mosina,
  5. Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina.

wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do Internetu, a także przeprowadzenie, szkoleń dla grupy 200 osób w podziale na 20 grup z trzech Modułów tematycznych:
Moduł I Podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego.
Moduł II Obsługa programów: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.
Moduł III Podstawy obsługi Internetu, wyszukiwanie informacji, obsługa programów pocztowych.

Grupą docelową projektu są:
1.1. Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
1.2. Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
1.3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniaj ącej do uzyskania stypendiów socjalnych;
1.4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej.
1.5. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to
kwota 834,98 zł),
1.6. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik
ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł).
Kwoty powyższe mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów.
Całkowita wartość projektu: 1 992 000,00- 100 % dofinansowania z Unii Europejskiej.
Gmina zadanie będzie realizowała w oparciu o regulamin, który aktualnie jest tworzony. W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt, oprogramowanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu w oparciu o kryteria założone w projekcie oraz o regulamin rekrutacji następnie zostaną zorganizowane szkolenia oraz zostanie zamontowana infrastruktura do zapewnienia dostępu do Internetu.

Dz. Pozostałe zadania...
Ile punktów świetlnych zafunkcjonuje na Os. Sportowców: jaka długość ścieżki rowerowej w Krośnie zostanie oświetlona.

1) W celu wykonania oświetlenia na Os. Sportowców niezbędne jest zamontowanie 56
słupów oświetleniowych z zamontowanymi 68 oprawami „ oraz szafki S.0..
2) po realizacji całego zadania ścieżka rowerowa i droga pomiędzy Krosnem i Drużyną
zostaną oświetlone na odcinku 1198 mb.

Zakres sieci kanalizacyjne w ul. Nałkowskiej i w rejonie osiedla Budzyń

W ulicy Nałkowskiej planowane jest wybudowania 1348 mb sieci kanalizacyjnej oraz 542 mb sieci wodociągowej.

Budowa świetlicy w Krośnie
Wniosek na budowę świetlicy wiejskiej w Krośnie został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy. Jednocześnie w celu podpisania umowy konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel. Zadanie nie będzie realizowane w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dotacji. 

WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W %
WYBRANYCH GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

w 2012 r.

czerwona pionowa kreska oznacza 50 %. Jak widać 3 z 9 gmin utrzymują wydatki bieżące poniżej 50% całego budżetu


Komentarzet-t
2014-06-27 15:47:22
Centrum inhalacyjne
Ciechocinek z dużych tężni słynie.
Będziemy mieć tężnię i w Mosinie.
Takie mini centrum inhalacyjne,
Zaiste rozwiązanie rewolucyjne.
W Ptasim parku, koło dworca kolejowego
W postaci grzybka drewnianego.
I tu ciśnie się nie jedno pytanie.
Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na nie?
Skąd u burmistrza te pomysły zabłysnęły
Różne słowa będą się tu same cisnęły.
Bo kilka lat temu, z drugiej strony toru,
Nie bacząc na utratę nawet honoru,
Pani burmistrz zafundować nam chciała,
A inwestycja miała być wcale nie mała,
Spalarnię opon, w miasta centrum prawie.
Niech ktoś mi powie łaskawie,
Gdzie tu większy sens i logika ?
To chyba z spod kontroli się wymyka.
pawlok
2013-12-18 14:14:51
Teznia pomysl poroniony. Co stanu wieży - tak jak kiedyś pisalem problem wynika z błędnej realizacji od początku. Gdyby zrobiono ją jako konstrukcje stalową jak czynią Czesi w górach nie byłoby problemu przez wiele alt. A tak kiepsko zaimpregnowane drewno niszczeje... Wykluczenie cyfrowe - szanowni Państwo UE to nie cudowny SEZAM to my dokładamy się do jej budżetu...maszty sprawa dziwna 0 budowa sieci WIFi? Po co ? Taniej było by dla "wykluczonych" nabyć dostęp do sieci od operatorów telekomunikacyjnych... Pawlok
Jacek Fordon
2013-12-10 22:13:02
Proszę pomyśleć ile będzie kosztować wożenie solanki z Ciechocinka? Nie wróżę dalekiej przyszłości tej inwestycji. Znam podobną sytuacje jak w elektrowni Pątnów k Konina wybudowano w latach 70-tych kocioł na mazut, bo tak władza centralna chciała. Problem z tym, ze mazut był dostępny w rafinerii w Płocku. Wożono więc pociągami jeden skład na dobę przez niedługi czas czas, bo odległość była spora. Kocioł stał nie używany i rozkradany przez kolejne 20 lat i w końcu rozebrany. Z naszą tężnią będzie to samo. 180 km w jedną stronę !!!
taboret
2013-12-09 12:54:59
@ YYYY ::: Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wykonania projektu i ustawienia oświetlenia wzdłuż dwóch traktów pieszych przebiegających przez park "Strzelnica" (385) Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF Udzielona odpowiedź.PDF MPZP został uchwalony http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2010-2014/uchwaly/uchwala_nr_xlv-297-13.pdf Można się spodziewa jakiejś realizacji.
YYYY
2013-12-09 11:37:14
A mnie zastanawia fakt dlaczego od tylu lat podobno park "Strzelnica" nie doczekał się jakiegokolwiek oświetlenia, prawda jest taka że spora cześć mieszkańców wybiera krótszą trasę pomimo egipskich ciemności. Wiadomo że jest to potencjalnie miejsce niebezpieczne i kilka lamp mogło by znacznie zwiększyć bezpieczeństwo.
tubylec
2013-12-07 15:53:31
Rozdaje gadżety, bo mieszkancy je widza i dobrze odbieraja. Szkole widza tylko zainteresowani. Celem wladzy jest jej utrzymanie. Potrzeby ludzi sa dla obecnych wlodarzy bez znaczenia . Rozbudowa szkoły przypadkiem rusza w roku wyborczym ....
rodzic
2013-12-07 13:19:28
Czy ja dobrze widzę, że na szkołę na Krasickiego tylko 2 mln zł? Przecież ta budowa się przeciągnie na kolejny rok, a tu już teraz trzeba ratować sytuację. Mam dwoje dzieci - jak jedno idzie na rano, to drugie na południe. Przychodzi dzieciak do domu o 17.00 i już nie ma sił na odrabianie lekcji, a rano niewiele zrobi. To ze władza latami ten stan uważa za normalny to jest mega granda. Pół miliona na świetlicę w Krośnie poszukać to nie problem, zielony rynek za pół miliona wybudować. A dzieciaków w Krosnie ciągle przybywa. Władza nie rozwiązuje najważniejszych problemów, tylko rozdaje gadżety.
taboret
2013-12-05 17:06:46
@ Jacek F ::: Piszesz "Będzie tężnia za 35 000 zł bo nie wytrzymam" w/g podanego wykazu wykazu Jest 40 000 dofinansowania razem 75 ooo @ aga ::: może to będzie wykonane z drzewem w środku ,więc obejdzie się bez wycinki.
aga
2013-12-05 16:51:42
Ta tężnia na obrazku wygląda nieźle, ale w ptasim parku tego nie widzę. Tam jest totalny miszmasz bez ładu i składu. Różne kolory, funkcje, materiały porozstawiane przypadkowo. Na koniec trzeba będzie powycinać drzewa, żeby bylo wiecej miejsca. To nie jest dobrze przemyslane
taboret
2013-12-05 14:57:34
@ Bolek ::: Cał­ko­wita war­tość pro­jektu wynosi 1 992 000. Gmina nie wyda na niego ani zło­tówki, ponie­waż pro­jekt jest w 100 pro­cen­tach finan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. (red.)" Nie zgadza się kwota. Mylisz się.Kwota ta jest wartością budżetową .Po odjęciu vat wynosi 1 533 840 zł, a gmina je wyda bo są ujęte w budżecie na ten cel.
Małgorzata Kaptur
2013-12-04 22:45:56
Celem projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Mosina" jest zapewnienie mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności dostępu do domowego odbioru Internetu, w tym dostarczeniu sprzętu komputerowego, instalacji i serwisowania sprzętu. W ramach programu dostęp do Internetu otrzyma 200 gospodarstw domowych, 60 komputerów trafi do szkół, a 5 do jednostek sektora publicznego. Uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie są: gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym z dochodem uprawniającym do świadczeń społecznych i rodzinnych, osoby niepełnosprawne z niskimi dochodami, osoby 50+ dochód poniżej 799,18, dzieci i młodzież ucząca się z b. dobrymi wynikami w nauce (dochód na osobę poniżej 1226,95). Wykluczone z projektu są rodziny z marginesu społecznego, z problemem alkoholowym oraz ci, którzy mają dostęp do Internetu. Poza tym trzeba mieć meldunek na terenie gminy. Wydatki będą księgowane w różnych działach - w załączniku są tylko wydatki majątkowe, nie ma szkoleń, serwisu, dlatego różnice w kwotach są uzasadnione. Czy maszty są właściwe - na dziś nie mam wiedzy.
Bolek
2013-12-04 21:16:34
taboret :-> Cytat z artykułu: "Cał­ko­wita war­tość pro­jektu wynosi 1 992 000. Gmina nie wyda na niego ani zło­tówki, ponie­waż pro­jekt jest w 100 pro­cen­tach finan­so­wany ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. (red.)" Nie zgadza się kwota i sprzęt i opis, maszty kratowe nie są potrzebne do realizacji tego projektu (chyba że gmina chce stworzyć infrastrukturę do sieci bezprzewodowych, przekazać ją w ramach "współpracy", jakiejś firmie X, za symboliczną kwotę Y, w zamian za stanowisko prezesa dla któregoś z odchodzących urzędników Z). Pani Małgosiu, czy mogę prosić o wyjaśnienie o co chodzi w tym projekcie?
Waldek
2013-12-04 18:51:09
Tężnia - co to za kolejny idiotyczny pomysł ? Zaraz będzie rozpisany konkurs na adaptację piosenki pt. Na deptaku w Ciechocinku (Mosinie).
przeciw
2013-12-04 11:13:40
Wybory za rok, więc znowu wraca tężnia. Mam nadzieję, ze tężnia za 35 tysiecy, przełozy się na równie niski wynik wyborczy.
eye
2013-12-04 10:11:41
w tej cenie to taka mikrotężnia miałaby być chyba: http://www.teznia-solankowa.pl/indexPL.html#1 niezły żart fakt :) to wszystko to dowód, że najlepiej (chyba) sprawdziłby się budżet obywatelski dot. 100% inwestycji gminy. jak jakieś ugrupowanie lokalne zaproponuje taki postulat - ma mój głos.
Wojciech
2013-12-04 10:07:39
Jak już będzie tężnia to konieczna będzie zmiana nazwy miasta na: Mosina-Zdrój. To też generuje koszty(wymiana dokumentów, pieczątek, tablic itd.). Warto wybudować nad kanałem replikę ziejącego ogniem smoka wawelskiego. Tężnie i smok stworzą integralną całość! Gdzie my k.....a mieszkamy, może jeszcze filie gnieźnieńskiej dziekanki otworzymy w "koguciku"!
Małgorzata Kaptur
2013-12-04 08:58:12
Właśnie koszty utrzymania, niewidoczny na pierwszy rzut oka wydatek odłożony w czasie, nie zawsze jest brany pod uwagę. Wieża widokowa stoi półtora roku a już wymaga nakładów na konserwację w wysokości 35 tys. zł. Mała architektura drewniana - zawsze generuje duże koszty. Konserwacja i naprawa placów zabaw to rocznie ponad 100 tys. zł. Jeżeli jakaś inwestycja ma dofinansowanie ze środków unijnych musi być utrzymywana w stanie niepogorszonym przez 5 lat. W przypadku licznych boisk jest to okres nawet 7 lat. Pochłania to m.in. wielkie środki na pielęgnację trawy. W przypadku tężni tak jak w przypadku wieży będzie musiał być ktoś, kto będzie się tym nabytkiem opiekował. Ma tam się sączyć solanka z Ciechocinka. Trzeba będzie ją sprowadzać, uzupełniać, dbać o jej stan, itp.
Jacek Fordon
2013-12-04 00:37:57
Będzie tężnia za 35 000 zł bo nie wytrzymam. Jaki zatem będzie stały koszt utrzymania jej Pani Burmistrz? Przyda się na emeryturze już dawno zasłużonej.
astec
2013-12-03 23:24:25
mankamentem gminy jest dość powszechny brak lub zły stan dróg i chodników, po budźecie widć jednak że mieszkańcy mało o to walczą, a władza nie wykorzystuje ogólnie słabej koniunktury gospodrczej w budnictwie aby zrobić więcej z mniej, kładąc szczególny nacisk na tą dziedzinę, kilk pozycji kosztotwórczych zupełnie niezrozumiałych ze względu na rozwój, wszak raczej niajpierw trzeba zająć się rzeczami podstawowoymi a dopiero potem pozwolić sobie na ciut więcj
taboret
2013-12-03 20:41:04
@ bolek ::: Prawdopodobnie na ; http://www.gazeta-mosina.pl/2013/dwa-miliony-zlotych-na-komputery/
Bolek
2013-12-03 19:54:09
Ciekawią mnie 2 punkty: na co konkretnie gmina wyda kwoty z pozycji 19 (zakup sprzętu teleinformatycznego 100 tyś) i z pozycji 24 (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 1.5 mln).
Małgorzata Kaptur
2013-12-03 13:54:11
Kwota 5,6 mln ulegnie zmniejszeniu, gdyż wpisano tu budowę ul. Gałczyńskiego z dofinansowaniem prawie 3 mln. Tego nie będzie, bo lista rankingowa nie pozostawia złudzeń.
aga
2013-12-03 13:04:01
dość dużo planuje się wydać na drogi
taboret
2013-12-03 10:58:37
Plan inwestycyjny ambitny, jednakże w takim tempie realizacji to co zapisano w rubryce nr 1 zostanie zrealizowane w pełni za 8 lat, żadną z zaplanowanych inwestycji nie skredytowano, a gdzie się podziały te szumne obligacje na inwestycje?
ich
2013-12-03 09:40:20
na drogi rowerowe 50 tys., to chyba z 500m zbudowane będzie... szok!