CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Cele strategiczne i operacyjne - Mosina 2020+

 Małgorzata Kaptur: 8.01.2014
Wczoraj radni (18 osób z 21) na posiedzeniu połączonych komisji zgłaszali poprawki, uwagi i dzielili się swoimi przemyśleniami w związku z opracowaną Strategią Rozwoju Gminy Mosina na lata 2020+

Sporo czasu (od 17.00 - 21.00) zajęło nanoszenie poprawek zgłaszanych przez radnych. Odnosiły się one głównie do opisu stanu obecnego.  Cele strategiczne nie wywołały dyskusji. Radny Piotr Wilanowski zgłosił wniosek, by dopisać cel horyzontalny o zrównoważonym rozwoju - zachowaniu atutu gminy jakim jest przyroda. 

W treści startegii str.75 napisano:

Bliskość Poznania oraz atrakcyjna oferta mieszkaniowa przyczyniły się do żywiołowej urbanizacji w gminie Mosina i rosnącego chaosu przestrzennego. Niekontrolowana suburbanizacja może doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego, uszczuplenia gruntów użytkowanych rolniczo i tzw. terenów otwartych, utraty atrakcyjności terenów rekreacyjnych oraz inwestycyjnych, czego skutkiem będzie pogorszenie wizerunku i atrakcyjności turystycznej Mosiny.

Czy wyznaczone cele są Państwa zdaniem optymalne?

 

Jutro odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli, dyrektora MOK i kierownika OSiR. 
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Mosina uczestniczyli w tworzeniu Strategii i będą mogli przedyskutować zapisy dotyczące perspektyw rozwoju edukacji, kultury i sportu w kolejnych latach.

 

Poniżej obszerne fragmenty Strategii dotyczące edukacji, kultury i sportu.
 

EDUKACJA

s.68


Diagnoza: Niski poziom kształcenia w stosunku do poziomu aglomeracji (powiatu) -  słaba strona.

Obecne wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Mosina są niższe niż średnia powiatu.
Przyszłość gminy, w której powinny rozwijać się specjalistyczne usługi (specjalistyczne usługi dla biznesu, innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne oparte o technologie prośrodowiskowe) zależy przede wszystkim od jakości zasobów ludzkich, od poziomu wykształcenia mieszkańców gminy. Im będzie on wyższy, w tym większym stopniu gmina będzie mogła skorzystać z położenia w aglomeracji poznańskiej. W związku z tym należy dążyć do wyeliminowania słabych stron w sferze edukacji i skupić wysiłki na poprawie tej sfery.

Fakt, że rozwój szkolnictwa ma bezpośredni wpływ na rozwój gminy w regionie zauważyli również mieszkańcy gminy w badaniach społecznych. Był to jeden z najwyżej ocenianych czynników rozwojowych.
W latach programowania niniejszej  strategii nadal będą postępować procesy suburbanizacyjne powodujące napływ nowych mieszkańców do gminy, głównie na tereny wiejskie lub obrzeża miasta. To również  ważna przesłanka do tego, aby z rozwoju edukacji uczynić jeden z filarów rozwoju Mosiny.

s 73

Diagnoza: Pozaedukacyjna działalność szkół w zakresie kultury i sportu - mocna strona


W działalność kulturalną, a także sportową angażują się szkoły. Szkoły oferują dzieciom możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych zajęciach doskonalących umiejętności językowe (języka angielski i niemiecki), muzyczne (chór, gra na gitarze, flecie i flażolecie), plastyczne, sportowe i teatralne. Pozaedukacyjna działalność szkół to m.in. organizacja różnego rodzaju wycieczek i zielonych szkół,imprez i zawodów sportowych, spotkań ze sztuką w teatrze, operetce, filharmonii czy lekcji muzealnych, wciągających uczniów w różne rodzaje aktywności.

Szkoły uczestniczą w akcjach „Sprzątanie świata”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, obchodach Dni Mosiny, a także innych lokalnych uroczystościach patriotycznych. Szkoły są również miejscem, wokół którego toczy się życie miejscowych społeczności. W szkolnych budynkach odbywają się zebrania wiejskie, uczniowie wraz z nauczycielami organizują festyny, uroczystości środowiskowe czy inne imprezy rodzinne.

s. 71

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
Cel operacyjny: Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji.


Edukacja powinna być jednym z filarów rozwoju gminy Mosina. 

Edukacja ma stać istotnym atutem gminy na poziomie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej i gimnazjum. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od warunków technicznych, w jakich odbywa się proces nauczania. Z uwagi na wysokie koszty utrzymania szkół zawsze odczuwalna jest niewystarczalność środków finansowych na rozwój bazy oświatowej. Obserwowane obecnie zmiany determinują konieczność dostosowania obiektów szkolnych do aktualnych potrzeb.
Gmina odpowiada bezpośrednio za usługi edukacyjne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. I w tym zakresie będzie podejmować starania o zapewnienie jak najlepszej edukacji dla mieszkańców. Przejawem tego będą zarówno inwestycje w rozbudowę obecnej bazy jak i budowa nowych potrzebnych obiektów.

Edukacja przedszkolna

Obecnie gmina dysponuje czternaścioma placówkami przedszkolnymi i zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną rośnie, co wynika ze struktury demograficznej gminy, szczególnie zmieniającej się na obszarach wiejskich, gdzie osiedlają się młodzi ludzie, którzy w wielu przypadkach zawodowo związani są z Poznaniem.

Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Zgodnie z wizją rozwoju gmina Mosina w 2020 roku ma dobrze wyposażone i prowadzone przez profesjonalną kadrę kierowniczą i dydaktyczną placówki oświatowe dbające o wysoki poziom
nauczania. Osiągnięcie zakładanej wizji rozwoju, w której edukacja została szczególnie zauważona będzie wymagało zwiększenia wydatków majątkowych i bieżących.
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych będzie dokończenie budowy kompleksu Zespołu Szkół w Krośnie, który funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie rozwijających się obszarów mieszkalnictwa.

Gmina Mosina jest niezwykle bogata w zasoby przyrody, które mogą być również wykorzystane do edukacji sportowej i przyrodniczej młodzieży szkolnej. W Wielkopolskim Parku Narodowym działa Centrum Edukacji Ekologicznej WPN, które dysponuje salami dydaktycznymi, zostały wyznaczone ścieżki dydaktyczne.

W swoich programach edukacyjnych gmina powinna skupić się na rozwijaniu talentów młodych ludzi, dążeniu do osiągnięcia przez nich jak najlepszych wyników w nauce, które nie tylko będą widoczne bezpośrednio w wynikach sprawdzianu/egzaminu, ale także w postawach młodych ludzi wobec środowiska lokalnego, świata i umiejętności zdobywania kolejnych poziomów edukacji. To oznacza, że program nauczania w mosińskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych będzie wzbogacany o ofertę zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Takie podejście do roli szkoły powinno być nie tylko kontynuowane, ale i rozwijane.

Szczególnie na terenach wiejskich oddalonych fizycznie od ośrodka kultury w Mosinie powinna być rozwijana działalność kulturalna, stanowiąca ważny element edukacji młodzieży w Mosinie. Programy edukacyjne, zarówno w zwykłym trybie nauczania, jak i dodatkowe będą realizowane we współpracy z instytucjami kultury (Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Pałacem w Rogalinie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) oraz innymi ważnymi instytucjami funkcjonującymi na terenie gminy, w tym m.in. Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

Jednocześnie placówki oświatowe powinny być efektywne finansowo, na co wpływ będą mieć zadania związane z obniżeniem kosztów ogrzewania, poprzez termomodernizację budynków
oświatowych.

Kierunki działań:

 • Rozbudowa obiektów szkolnych,
 • Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy obiektach szkolnych,
 • Utrzymanie wysokiego poziomu usług oświatowych, wysokiej jakości kształcenia
 • Rozwój oferty edukacyjnej, dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, ukierunkowanej na rozwój intelektualny, jak i psychofizyczny i kulturalny, również we współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, WPN
 • Dalsze doposażanie placówek oświatowych w nowoczesne sprzęty wysokiej jakości służące edukacji
 • Dokształcanie nauczycieli, szczególnie w kierunkach pozwalających im kształtować interesującą ofertę zajęć dodatkowych.

  s. 86 i 87
   
KULTURA


Diagnoza: Do mocnych stron gminy należy bogata oferta kulturalna Mosińskiego
Ośrodka Kultury, pozaedukacyjna działalność szkół w zakresie kultury i sportu.


Według danych GUS w imprezach organizowanych przez ośrodek kultury, kluby i świetlice corocznie uczestniczy około 10 tys. osób.

Rozwój kulturalny gminy należy w strategii Mosiny uwzględniać zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ponadlokalnych funkcji gminy. Oferta kulturalna Mosińskiego Ośrodka Kultury, który jest główną instytucją kultury w gminie, jest bogata.

W 2012 r. w gminie odbyło się 80 różnego rodzaju imprez (seanse filmowe, wystawy, występy zespołów artystycznych, dyskoteki, prelekcje, spotkania, wykłady, konkursy). Pracownicy ośrodka kultury posiadają, ale i konsekwentnie nabywają doświadczenia w realizacji usług i działań skierowanych zarówno do mieszkańców gminy, jak i do turystów, osób spoza gminy. Oferta kulturalna o zasięgu ponadlokalnym powinna przede wszystkim być skojarzona z produktami turystycznymi i rozwojem turystycznym gminy, a w szczególności powiązana z turystyką weekendową – poza nią oferta kulturalna będzie miała charakter przede wszystkim lokalny. Jej rolą będzie edukacja kulturalna mieszkańców, pobudzanie aktywności kulturalnej, rozrywka kulturalna, ale także integracja społeczna.

 s. 71

Cel operacyjny: Zapewnienie mieszkańcom atrakcji kulturalnych, miejsc integracji i spędzania wolnego czasu, to postulaty wskazywane w badaniach społecznych, głównie przez mieszkańców terenów wiejskich.

Władze gminne powinny wspierać zatem działalność świetlic wiejskich, biblioteki, ośrodka kultury oraz prowadzić działania miękkie przyczyniające się do podnoszenia świadomości społecznej i przynależności do lokalnej społeczności, jak np. organizacja otwartych imprez okolicznościowych, propagowanie działalności lokalnych zespołów i grup muzycznych, folklorystycznych działających w Mosinie. Ważnym działaniem powinno być tworzenie przestrzeni publicznych sprzyjających spotkaniom: placów, traktów pieszych, deptaków, parków, terenów zieleni otwartej z infrastrukturą wypoczynkową, itp.

Ważnym przedsięwzięciem, za pomocą którego będzie realizowany cel, jest rewitalizacja placu starego rynku w Mosinie, który należy do najważniejszej przestrzeni publicznej o funkcjach integracji społecznej, kultury oraz handlu i gastronomii. W ramach celu będą realizowane również obiekty zabytkowe zdegradowane w celu przywrócenia im funkcji lub nadania nowych, szczególnie związanych z kulturą, ale również innymi funkcjami.

Działania te nie tylko przyczynić się mogą do aktywizacji lokalnych społeczności l zwiększenia dostępności różnych inicjatyw kulturalnych ale także zwiększenia atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy.

Kierunki działań:

 • Rozwój zaplecza infrastrukturalnego dla kultury, w szczególności na terenach wiejskich - zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych miejsc integracji i spędzania wolnego czasu, rozwoju kulturalnego i społecznego, poprzez budowę i rozbudowę obiektów pełniących funkcje kulturalne i społeczne (m.in. świetlice wiejskie).
 • Przystosowanie obiektów kulturalnych do aktualnych potrzeb mieszkańców, inwestycje poprawiające stan infrastruktury kultury, bez barier dla osób niepełnosprawnych i starszych.
 • Wzbogacanie form działalności kulturalnej na terenie gminy, usługi kultury aktywnej i biernej np. wyznaczenie miejsc organizacji imprez zbiorowych z odpowiednią infrastrukturą, wspieranie multimedialnych form i niestandardowych działań kulturalnych, innowacyjnych rozwiązań.
  Działania na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego poprzez szeroko rozumianą integrację społeczną.
 • Wspieranie zaangażowania wszystkich mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, pomocą społeczną i aktywną integracją.
 • Rewitalizacja zabytkowych obiektów oraz placu starego rynku w Mosinie.

s. 89 i 90
 

SPORT I REKREACJA

Diagnoza: Mała różnorodność infrastruktury i oferty usług sportowych - słaba strona.

Funkcjonujące obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie to przede wszystkim boiska do piłki nożnej oraz prywatne ośrodki jeździeckie. Tych obiektów jest dużo i są one w dobrym stanie, brakuje jednak infrastruktury pod rozwój innych sportów oraz ścieżek rowerowych. Na terenie gminy znajduje się dużo obiektów zabytkowych i cennych obszarów przyrodniczych, do których dojazd jest możliwy wyłącznie drogami publicznymi lub ścieżkami leśnymi.

Niedostateczną liczbę ścieżek rowerowych i konieczność podjęcia działań w tym zakresie wskazali także mieszkańcy w badaniach społecznych. Jako ważne zadania mające wpływ na wzrost roli Mosiny w regionie respondenci wskazali również powstanie nowych obiektów rekreacyjnych i rozwijanie ośrodków sportowych.

s. 69

 Cel operacyjny: Upowszechnianie sportu i rekreacji

Badania wskazują na pogarszający się poziom wydolności i sprawności fizycznej zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. Do głównych przyczyn takiego stanu należy z pewnością zaliczyć małą aktywność ruchową oraz siedzący tryb życia. Istotnym dla rozwoju sportu dzieci i młodzieży, a następnie osób dorosłych, jest odpowiednie zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności.
Upowszechnienie sportu i rekreacji jest uzależnione od bazy sportowo-rekreacyjnej. Gmina powinna w większym stopniu wykorzystywać naturalne warunki środowiska dla rozwoju oferty
sportowej i rekreacyjnej. Obiekty sportowe w gminie to głównie boiska do piłki nożnej. Brakuje obiektów umożliwiających uprawianie innych dziedzin sportu np. boisk do koszykówki, tenisa, siatkówki, skateparku, siłowni zewnętrznej (poza wyjątkami w Krośnie i zaplanowanej w Mosinie) itd. W szczególności rozbudowy wymaga zaplecze rekreacyjno-sportowe na terenach wiejskich. Gmina powinna rozwijać także usługi sportu i rekreacji związane z istniejącym obiektem stadionu i Kanałem Mosińskim.

Kierunki działań:

 • Popularyzacja sportu i różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, inicjowanie aktywności ruchowej w różnych środowiskach społecznych poprzez organizację akcji społecznych.
 • Zintensyfikowanie działań w zakresie lepszego wykorzystania przez instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe sportowej bazy szkolnej.
 • Doskonalenie systemu wspierania rzeczowego i finansowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (stypendia, nagrody, wsparcie rzeczowe i bazowe).
 • Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu sportu, w szczególności organizowane przez związkI sportowe.
 • Zagospodarowanie rzeki Warty w celu propagowania sportów wodnych (kajakarstwo, wioślarstwo, turystyczne łodzie motorowodne).
 • Modernizacja i rozbudowa bazy żeglarskiej wraz z opracowaniem programu edukacji proekologicznej nad J. Łódzko-Dymaczewskim (współpraca z WPN).
 • Rozwój i budowa sieci ścieżek rowerowych, w tym łączących obiekty turystyczne i rekreacyjne.
 • Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych.
 • Dalszy rozwój terenu Glinianek w celu ich pełnego zagospodarowania.


s. 90-91

 


KomentarzeMałgorzata Kaptur
2014-01-26 10:48:44
Strategii nie ma żadnej - jest lobbing gabinetowy. Projektów jest więcej niż możliwości finansowych. Aby nie wygasło pozwolenie robi się coś na takiej ulicy za kilka tysięcy (przysłowiowe wbicie łopaty) i to powoduje, że pozwolenie przedłużane jest automatycznie na kolejne lata. Jeśli chodzi o proporcje między miastem a resztą gminy, czy w obrębie miasta między poszczególnymi osiedlami - tego nikt nie bierze pod uwagę. Jeśli chodzi o inwestycje burmistrz robi jak uważa.
asss
2014-01-26 10:01:02
Interesuje mnie jak wygląda sytuacja gminy pod względem opracowanych projektów dróg. Czy są jakieś w szufladach. Jak gmina przygotowana jest na ewentualne pozyskanie środków zewnętrznych. Czy jest jakaś strategia porządkowania nieutwardzonych dróg w mieście i gminie. Wg jakiego klucza inwestycje drogowe są planowane 50% gmina - 50% miasto ????
taboret
2014-01-11 11:12:18
As far
Z Czapur
2014-01-10 23:01:41
Jabłoński jest the best.
aga
2014-01-10 16:48:30
Ja liczę, że wystartuje pan Jabłoński - to jest osoba wzbudzająca zaufanie. Ma wiedzę "urzędową" i jest uczciwym, solidnym człowiekiem. Tak sobie wyobrażam burmistrza gminy.
Waldek
2014-01-10 16:13:27
Przemysław Pniewski odszedł w dość tajemniczych okolicznościach przykrywanych chorobą. Nie wiem czy Przemysławowi jest po drodze z kapitanem ?
Jacek Fordon
2014-01-10 16:08:59
Rozbijanie obozu oporu na kilku kandydatów znowu wyjdzie na korzyść NRM. Na co Waldek Wiązek liczy? Na odebranie głosów innym i osłabienie konkurencji. JorgeStefanFalkonetti jest również wystawiany do odstrzału a zarazem do osłabienia. Scenariusz znany. Wystarczy usiąść wspólnie pogadać, ustalić i wystawić JEDNEGO przeciwnika. Przemysław z Krosinka na pewno chętnie wesprze szeregi Krzyżanowskiego.
Waldek
2014-01-09 21:30:37
Takim wyzwaniom może sprostać ktoś na miarę Krzyżanowskiego lub Waligórskiego. Wchodzi też w grę znany mosiński działacz z którym wywiad zamieściły ostatnie FM-P.Popijając gorzałkę u rodziny w Mosinie usłyszałem też o zamiarze powrotu na scenę polityczną przez jednego z najsprawniejszych polityków w historii Mosiny Przemysławie P. W szranki chce też prawdopodobnie stanąć Waldemar ze Żwirowni ale chyba tylko po to aby odnotować ten fakt w życiorysie. Z rozkazu PSL pojawi się też JSF . Twardowska nie ma zaplecza i przypuszczalnie wystartuje sama. Tajemnicą jest owiany kandydat Koalicji ale jak mnie mój kompan od kielicha zapewniał ma to być podobno dobry kandydat. Nie wiem czy to nie wyborcza kaczka. Do wyborów coraz bliżej !
taboret
2014-01-09 19:29:39
Bardo optymistycznie się czyta szczególnie kierunki działań wynikające z potrzeb i wizji mieszkańców naszej gminy. Jednakże trzeba sobie zdawać sprawę, iż może część uda się zrealizować zakładając że przyszli włodarze w swych działaniach będą tą wizję akceptować ( obecnie nie zawsze tak jest ) , uwarunkowani finansami, a te będą trudniej dostępne. Zakładając że ludność gminy będzie się powiększać w takim tempie jak dotychczas ( przewidywany wzrost o ok. 5-6 tys,w tym ok 15% dzieci szkolnych i przedszkolnych) zbraknie przedszkoli i szkoły. Trzeba też zauważyć że rocznie przybywa w gminie w związku z urbanizacją kilkanaście ulic, a przy tempie inwestycyjnym ok.2km rocznie i zaległych z lat ubiegłych trzeba dokładniej określić priorytety warunkujące spełnienie tej strategii.