CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Drukuj PDF Wyślij link

Nowe tereny inwestycyjne w Krośnie

 Małgorzata Kaptur: 18.02.2014 r.
Plan dla części  Krosna (między torami kolejowymi a lasem - od ulicy Leśnej do ul. Granicznej ) wyznacza ok. 67 ha pod zabudowę produkcyjno – magazynową oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie fragmentu obwodnicy miasta Mosina o parametrach klasy zbiorczej. Zakłada też przeznaczenie ok 16 ha gruntów rolnych pod zalesienie.

Plan został wywołany uchwałą z 29 października 2009 r. Były trzy wyłożenia. Na najbliższej sesji mpzp dla tego terenu zostanie uchwalony.

Tylko trzy uwagi zostały odrzucone przez Burmistrza.

Chciałabym się przyjrzeć z pomocą naszych czytelników jednej z nich.

 Uwaga ta dotyczy działki zaznaczonej na mapce powyżej. 

UWAGA: Postuluję przeznaczenie działki 351/8 w całości pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzasadnienie:

 • Niezrozumiałym jest przyjęcie w przedstawionym projekcie planu przeznaczenia większej części działki pod tereny rolne do zalesień. Należy mieć na względzie, iż w najbliższym sąsiedztwie sukcesywnie powstają kolejne budynki mieszkalne, a grunty wsi Drużyna i Krosno tracą powoli funkcję rolną, co zresztą sankcjonowane jest przez przedmiotowy projekt planu miejscowego. Zastanawiający jest cel wykreowania kolejnych obszarów leśnych na terenie objętym projektem planu. Zwłaszcza, iż przedmiotowa działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kilkusethektarowego kompleksu leśnego.
   
 • Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż działka będąca moją współwłasnością:
  -  posiada płaskie ukształtowanie terenu,
  -  nie występują na niej problemy z zaleganiem wód,
  -  cechuje się korzystnym kształtem - cała nieruchomość posiada kształt wydłużonego prostokąta i przylega dłuższym bokiem do drogi gminnej o szerokości około 7 metrów. 

  Nieruchomość o tak korzystnych cechach winna być w szczególności wykorzystana w przyszłości pod budownictwo mieszkaniowe.
 • Ponadto należy szczególnie zwrócić uwagę, iż w dniu 29 września 2010 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXIV/441/10 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w części wsi Krosno obejmującego część dz. o nr ewid. 353. Obszar ten jest położony 160 metrów na wschód od działki będącej naszą własnością. Dodać należy, iż dz. 353 jest z 4 stron otoczona gruntami leśnym. Dla obszaru tego ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę siedliskową z działalnością agroturystyczną. Takie przeznaczenie jest niczym innym jak przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Taki wyjątek jest szczególnie krzywdzący dla właścicieli działek położonych bliżej wsi, a które to są przeznaczone pod zalesienia. Działka będąca współwłasnością wnioskodawczyni graniczy poprzez drogę gminną z terenami już zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Wobec powyższego zasadnym jest wnioskowanie o uwzględnieni w projekcie planu przeznaczenia w całości dz. 351/7, 351/8 obręb Krosno pod mieszkalnictwo jednorodzinne.
   
 • Ubocznie należy wskazać, iż powszechną praktyką organu wykonawczego Gminy Mosina jest wydawanie decyzji ustalających warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych na działkach o znacznie gorszych parametrach tj. niekorzystnym kształcie, gorszym otoczeniu i dojeździe niż obszar będący przedmiotem niniejszego wniosku. Przykładem powyższej tezy są dz. 205 i 207 obr. Czapury (numeracja obowiązująca przed podziałem), dla których wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków w zabudowie szeregowej. Obszar ww. działek zagrożony jest procesami erozyjnymi i osuwiskowymi co wynika z dużych deniwelacji terenu oraz sąsiedztwa cieku wodnego.

   
 • Podobnie dla dz. 244 i 409 obr. Żabinko (po podziale działki nr 463 - 468) została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych. Obszar wymienionych działek jest notorycznie zalewany przez wody gruntowe. Obsługa komunikacyjna działek w Żabinku odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną zjazdem z drogi gminnej o szerokości 4 metrów na wysokości zjazdu. Obsługa komunikacyjna działki 467 obr. Żabinko odbywać się będzie z drogi gminnej o szerokości około 3 metrów w liniach rozgraniczających od strony wsi Żabinko.
   
 • Polityka planistyczna Gminy Mosina dopuszcza również rozwój zabudowy na obszarach dotąd niezurbanizowanych. Dla dz. 181/6 i 181/7 obr. Mieczewo wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych. Ww. działki w Mieczewie położone są przy drodze gminnej przy, której nie ma ani jednego budynku! Droga ta pełni funkcję jedynie drogi dojazdowej do pól i nie posiada innej funkcji, np. nie stanowi ciągu komunikacyjnego dla istniejących obszarów zabudowy wiejskiej. W drodze nie ma ułożonych żadnych mediów.
   
 • Istotnym podkreślenia jest również fakt, iż uchwalane plany miejscowe nie zawsze są zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina. Dla przykładu uchwala nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 2289) zakłada, że dla części działek o numerach 133/16, 134 i 141 obr. Pecna ustala się przeznaczenie pod terenu zabudowy usługowej (8U na rysunku planu). Tymczasem uchwała nr LVI/386/10 RM w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wskazuje, iż dla opisanego wyżej obszaru wyznacza się przeznaczenie pod mieszkalnictwo (E3_R na załączniku graficznym).
   

 Od siebie dodam, że plan dla wsi Wiórek uchwalony dnia 30.10.2013 r.Uchwała Nr L/341/13 nie zawiera drogi klasy zbiorczej, która jest ujęta w Studium.

Uwaga ta pokazuje jakimi dziwnymi drogami chadza mosińskie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Tam, gdzie droga jest, gdzie jest logiczny ciąg zabudowy mieszkaniowej ma być posadzony las, tam, gdzie las jest wycina się go i buduje sie szeregowce.

Zamiast dążyć do koncentracji zabudowy, co ułatwia za wzgledu na niższe koszty uzbrojenie w media i budowę dróg, akceptuje się budownictwo rozproszone.

 

 


KomentarzePan L.
2014-02-24 21:49:55
Niezrozumiałym jest danie fioletowej strefy w granicach strefy ochronnej. Gmina zmaga się z działkami na Lesmiana, leżącymi w tej strefie. Rozporządzenie RDGW praktycznie żadnemu podmiotowi nie daje mozliwosci budowy i startu gospodarczego. Podobny problem będzie tutaj, zaś dla terenów bliżej Drużyny może być już całkiem atrakcyjny teren pod inwestycję. Wiadomo coś na temat mpzp? Jakiś podział działek, przetargi?
taboret
2014-02-24 10:31:19
Do właściciela działki 351/8 http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/budowa/formalnosci/325094,Odpowiedzialnosc-gminy-za-ksztaltowanie-ladu-przestrzennego.html
Małgorzata Kaptur
2014-02-20 15:53:16
Górna "połowa" tego terenu leży w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Krajkowo-Mosina - tu ograniczenia są znaczne. Zostały one zawarte w Rozporządzeniu Dyrektora RZGW z 9 sierpnia 2012 r. (http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/3556/akt.pdf)
Marcin
2014-02-20 15:07:19
Mosina jak najbardziej powinna się rozwijać. Nie uważam jednak, żeby akurat ta lokalizacja była dobra na działalność przemysłową/magazynową. Jest to ładny teren, położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, relatywnie nie zbyt oddalony od szosy (Drużyna - Mosina). Podejrzewam, że gdyby rozparcelować teren pod budownictwo jednorodzinne popyt by był wśród potencjalnych klientów. Z resztą w ubiegłym roku na cele gospodarcze został przeznaczony teren za dawną obróbką. Po co tej części Mosiny fundować kolejne źródło hałasu i wzmożonego ruchu ciężarówek? Moim zdaniem terenem przeznaczonym na magazyny/hale produkcyjne powinien być obszar obecnie (w bólach) zabudowywany na wylocie z Mosiny na Stęszew. Teren ten do mieszkania jest żaden, z jednej strony kanał bez możliwości przeprawy, z drugiej szosa (źródło hałasu), atrakcyjność równa zero. Gdyby tam powstały magazyny, firmy tam urzędujące miałyby idealne połączenie z drogą, po wybudowaniu obwodnicy nawet by do miasta nie wjeżdżały. No, ale jak to się mówi: "mleko się już rozlało". I jeszcze jedno pytanie: powszechnie wiadomo, jak ciężko w Mosinie z inwestycjami infrastrukturalnymi (budowa dróg, kanalizacja sanitarna i burzowa), bo strefa ochrony ujęcia, teren wodonośny, obostrzenia Aquanetu. Na opisywanym w artykule terenie wodociągi nie będą mieć żadnego "ale"? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że tak bez niczego zgodzą się na inwestowanie na tym terenie. Pozdrawiam
Jacek Fordon
2014-02-20 09:43:42
Koncepcja obwodnicy kosztowała Gminę w poprzednim 300 tyś złotych. Taka konsultacja mam wrażenie była przeprowadzona w tak potężnej kwocie. To było 300 tyś za wizję, którędy by to mogło iść.
taboret
2014-02-19 18:03:27
Sądzę że po tym jak któryś z radnych był zainteresowany 10-cio procentową opłatą adiencką przy pmzp dla Czapuraby stworzyć precedens, to może nie trudno dopatrzeć się powiązań.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2014-02-19 17:05:16
Gdyby poznać strukturę własnościową, tzn. kto jest właścicielem terenów, wiele by się wyjaśniło, dlaczego zaplanowano tak, a nie inaczej. Oczywiście planowanie obwodnic, bez konsultacji ich z odpowiednimi zarządcami dróg, bądź jst, które powinny być zainteresowane ich współbudową( Marszałek, Wojewoda, ministerstwo infrastruktury) jest bez sensu i ma moim zda na celu jedynie zabieg spekulacyjny, czyli sztuczne podniesienie wartości gruntu. w pobliżu wirtualnie wytyczonej obwodnicy. Jestem pewien, że nikt z gminy na odpowiednim szczeblu nie ustalał wiążącego przebiegu obwodnic miasta, których jak wiadomo gmina sama nie wybuduje.
taboret
2014-02-19 16:06:25
Przypuszczam że ta działka została oddana środowisku jako rekompensata za wycinkę lasu pod planowaną obwodnicę( jako zrównoważony rozwój). O ile było odrolnienie, to czy właściciel ma ponieś konsekwencje? Moim zdaniem powinien on drogą zamiany otrzymać inny grunt od gminy, ponieważ właściciel miał inne plany co do tej ziemi niż zalesienie.
roki
2014-02-19 14:44:11
A ja jestem pozytywnie zaskoczony, że będzie tyle nowych działek pod działalność gospodarczą. To bardzo dobry pomysł, bo w gminie takich terenów brak. To działalność nie powinna nikomu przeszkadzać - oczywiście pod warunkiem, że powstanie ta obiecywana obwodnica.
Dorota
2014-02-19 14:27:18
Ciekawe dlaczego taki duży obszar przeznaczono pod zalesienie? Las jako odgrodzenie strefy przemysłowej od mieszkalnej jest potrzebny, ale czy musi to być aż tak szeroki pas? Na oko to będzie to z tym lasem na środku jakieś 300 m? Czy nie szkoda tego tak świetnie położonego terenu? Blisko przyszłej obwodnicy i dworca PKP w Drużynie?
Nie rozumiem
2014-02-19 11:08:15
To,że grupa cwaniaków NRM i spółka przyspawała się do stołka,to rozumiem,natomiast skąd się biorą ludzie broniący takiej postawy i głosujący na takich ludzi już nie.ZAPAMIĘTAJMY,ŻE WALDEMAR KRZYŻANOWSKI TO TA SAMA GRUPA.
z Czapur
2014-02-19 10:31:16
Apogeum koncentracji zabudowy to mamy w Czapurach. Tam Springer pozwoliła wyciąć las i pobudować szeregowce, a teraz chce sadzić las na Pana działce, żeby było Green Mosina. To nie są dziwne drogi planowania przestrzennego w Mosinie, to powinno nazywać się łajdactwem urzędniczym.
odpowiadam
2014-02-19 08:12:28
Szanowny Panie:) jest proste rozwiązanie. Proszę powiedzieć sprawdzam,czyli sprzedać za grosze teren FH,wtedy szybko pojawi się zabudowa:).Z Pana argumentami nie dyskutuję,bo się nie da.Życzę powodzenia,niestety w WALCE z panującą w Mosinie zorganizowaną grupą.