CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-05-15 
Drukuj PDF Wyślij link

Plan ochrony WPN na lata 2013 - 2032 - i jego skutki dla mieszkańców

Autor: Małgorzata Kaptur 

Rada Miejska ma zaopiniować projekt planu ochrony dla WPN.

Dokument - Rozporządzenie Ministra Środowiska ma 138 stron. Jego zapisy będą miały wpływ na zagospodarowanie terenów znajdujących się w granicach WPN i otulinie Parku oraz na terenie istniejących korytarzy ekologicznych.

Rozporządzenie - TUTAJ

Wybrane informacje:

Proponuje się podjęcie m.in. następujących działań:

 • Wykup gruntów wystawionych na sprzedaż w obrębie Parku.
 • Ograniczenie zabudowy letniskowej, mieszkaniowej i usługowej w otulinie Parku.
 • Zwalczanie nielegalnej zabudowy nad jeziorami Łódzko-Dymaczewskim i Witobelskim.
 • Ochrona przed zabudową istniejących korytarzy ekologicznych łączących Park z terenami sąsiednimi.
 • Przy granicy Parku dopuszczenie tylko zabudowy mieszkaniowej z zakazem zabudowy przemysłowej i wielkokubaturowych obiektów handlowych i magazynowych.
 • Zakaz budowy nowych obiektów w pasie szerokości minimum 30 metrów od granicy WPN.
 • Ograniczanie lokalizowania nowej zabudowy w pasie 100 m od brzegów jezior oraz w odległości mniejszej niż 20 m od cieków naturalnych i kanałów na terenach wolnych od zabudowy i 5 m na terenach zabudowanych.
 • Wykorzystanie dostępnych środków prawnych i finansowych na rzecz budowy przejść dla zwierząt.
 • Kontrolne odłowy inwazyjnych gatunków zwierząt - jenot, norka amerykańska.
 • Zakaz lokalizowania ferm zwierząt futerkowych na terenie otuliny WPN.

Określanie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu WPN oraz terenów sąsiadujących z Parkiem powinno być prowadzone wyłącznie w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania terenu.

Wprowadza się następujące ustalenia do nowotworzonych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Parku:

 • należy ograniczać rozwój zabudowy do granic istniejących jednostek osadniczych,
 • należy wprowadzić zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych czyli nośników informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami z wyłączeniem tablic informacyjnych rozumianych jako element systemu informacji w tym tablic informujących o numerze posesji, tablic informujących turystów oraz tablic z ogłoszeniami,
 • na obszarach graniczących z brzegami jezior należy wprowadzić zakaz realizacji zabudowy zwartej, co maks. cztery działki budowlane należy wprowadzać ścieżki umożliwiające swobodny dostęp do brzegu akwenu, należy wprowadzić zakaz jakiejkolwiek nowej zabudowy w pasie 100 m od brzegów jezior (dla terenu położonego pomiędzy działkami o nr ewid. 38 i 315 obręb Dymaczewo Nowe wprowadza się zakaz zabudowy w pasie 50 m od brzegu jeziora Łódzko-Dymaczewskiego).
 • należy wprowadzić zakaz wprowadzania nowej zabudowy w odległości mniejszej niż 20 m od linii brzegów cieków naturalnych i kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne na terenach wolnych od zabudowy i 5 m na terenach zabudowanych,
  należy wprowadzić zakaz budowy ogrodzeń w odległości mniejszej niż 6m od linii brzegów cieków i zbiorników wodnych,
 • nakazuje się budowę ogrodzeń ażurowych rozumiane jako takie, w którym cześć ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia,
 • należy wprowadzić zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych, betonowych modułów,
 • należy wyłączyć z urbanizacji korytarze ekologiczne,
 • w przypadku kolizji infrastruktury transportowej z korytarzami ekologicznymi zastosować odpowiednie urządzenia ochrony środowiska zapewniające właściwe funkcjonowanie korytarza,
 • należy zachować i chronić istniejące obszary leśne i zadrzewienia oraz dążyć do zwiększenia ich powierzchni i przestrzennej ciągłości,
 • należy wprowadzić zakaz lokalizowania zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy WPN,
 • należy wprowadzić zakaz lokalizowania bram i furtek z posesji graniczących z WPN bezpośrednio na tereny lasów WPN,
 • należy wprowadzić zakaz lokalizowania zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od ewidencyjnej granicy lasu,
 • należy wprowadzić zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • należy wprowadzić zakaz budowy dominant wysokościowych,
 • nowo projektowane działki budowlane bezpośrednio przylegające do granic WPN realizować jako nie mniejsze niż 3000 m2, przy czym na jednej działce może być zrealizowany jeden budynek mieszkalny. Zachować powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni działki, zachować istniejącą zieleń wysoką z możliwością wycinki drzew tylko na powierzchni przeznaczonej pod zabudowę i niezbędne utwardzenie terenu,
 • należy wprowadzić zakaz wyznaczania dróg jezdnych wzdłuż granicy Parku, należy wprowadzić zakaz zabudowy i zadrzewienia wyznaczonych przedpól ekspozycji i gęstego zadrzewiania i zakrzaczenia wyznaczonych ciągów widokowych.
   

Wprowadza się następujące ustalenia do sporządzenia MPZP w granicach Wielkoposkiego Parku Narodowego:

dla gminy Mosina:

 • Pożegowo Glinianki – należy kontynuować rekultywację obszaru po eksploatacji gliny w kierunku turystyczno – rekreacyjno – sportowym (w obszarze tym dopuszcza się realizację obiektu hotelarsko – gastronomicznego), niezabudowany teren zlokalizowany w południowo zachodniej części obszaru wskazanego do sporządzenia MPZP należy zabezpieczyć przed zainwestowaniem.

Wprowadza się następujące ustalenia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego:

dla gminy Mosina:

 • „Pożegowo” – rozwój tej dzielnicy miasta Mosina oraz sposób zainwestowania winien uwzględniać możliwość dogęszczenia zabudowy zgodnie z ustaleniami SUiKZP oraz z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym operacie,
 • „Budzyń” – wprowadzić zakaz zabudowy łącznika ekologicznego WPN z korytarzem ekologicznym Kanału Mosińskiego,
 • „Krosinko” – wprowadzić zakaz zabudowy łącznika ekologicznego WPN z korytarzem ekologicznym Kanału Mosińskiego,
 • „Dymaczewo Stare” – nie dopuścić do powstania zabudowy obszaru położonego przy ujściu rzeki Samicy Stęszewskiej z Jeziora Łódzko – Dymaczewskiego oraz do podziału gruntów rolnych na obszarach poza istniejącą zabudową wsi na działki budowlane lub rekreacyjne.


Należy dążyć do uporządkowania kwestii samowoli budowlanych nad brzegiem Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego w Mosinie i nad brzegiem Jeziora Witobelskiego w Stęszewie.

Wprowadza się zakaz zabudowy na obszarze istniejących korytarzy ekologicznych.

Poniżej na mapie obszary znajdujace się w otulinie WPN i korytarze ekologiczne:Celem ochrony wartości kulturowych jest m.in. zabezpieczenie i odsłonięcie ze względów widokowych ruin zamku na Wyspie Zamkowej na Jeziorze Góreckim; 


Na obszarze Parku stwierdzono występowanie około 2 850 gatunków roślin w tym:

1) rośliny naczyniowe (Pteridophyta i Spermatophyta) - 1192 gatunki;
2) mszaki (Bryophyta) – 234 gatunki;
3) porosty (Lichenes) – 26 gatunków.

69 gatunków roslin jest prawnie chronionych, 27 gatunków jest zagrożonych.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 4 621 gatunków zwierząt, w tym:
1) kręgowce (Vertebrata) – 327 gatunków;
a) ssaki (Mammalia) - 51 gatunków;
b) ptaki (Aves) - 224 gatunki; 
c) gady (Reptilia) - 5 gatunków;
d) płazy (Amphibia) - 13 gatunków;
e) ryby (Pisces) - 34 gatunki;
2) bezkręgowce (Invertebrata) - 4294 gatunki
a) pierwotniaki (Protozoa) – 58 gatunków;
b) brzuchorzęski (Gastrotricha) - 27 gatunków;
c) pierścienice (Annelida) - 76 gatunków;
d) stawonogi (Arthropoda) - 4001 gatunków;
e) niesporczaki (Tardigrada) – 21 gatunków;
f) mięczaki (Mollusca) - 111 gatunków.

Gatunki prawnie chronione, łącznie 297 gatunków, w tym w poszczególnych
gromadach zwierząt:

a) ssaki (Mammalia) – 27 gatunków;
b) ptaki (Aves) – 213 gatunków;
c) gady (Reptilia) – 6 gatunków;
d) płazy (Amphibia) – 13 gatunków;
e) ryby (Pisces) – 4 gatunki;
f) owady (Insecta) – 32 gatunki;
g) mięczaki – 2 gatunki;
 

Wielkopolski Park Narodowy wraz z otuliną położony jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i administracyjnie wchodzi w skład pięciu gmin: Dopiewo, Komorniki, Luboń, Puszczykowo, Mosina oraz Stęszew. Powierzchnia Parku wynosi 7597,2025 ha. Powierzchnia otuliny wynosi 15003 ha.

Rozporządzenie - plan ochrony WPN - TUTAJ


Komentarzepawlok
2014-05-20 21:44:24
Tak zapisy te mówią o terenie WPNu nie nakladaja natomiast żadnych norm mierzalnych dla stref przyparkowych, otulin....stan idealny wobec marazmu lokalnych władz wymagałby narzucenia dostępności transportu publicznego w oparciu o o kryteria ilości/mieszkańców.
ZADOWOLONY
2014-05-20 14:34:02
Super z jednej strony Aquanet z drugiej WPN i wreszcie mamy zieloną Gminę :) Koniec z robieniem Lubonia w Mosinie!!!
Małgorzata Kaptur
2014-05-19 23:47:20
O transporcie też tam jest - str.26 -Ograniczenie ruchu samochodowego na obszarze WPN, w tym samochodów ciężarowych (oprócz autokarów wycieczkowych i samochodów obsługujących Park).
pawlok
2014-05-19 23:26:53
No tak jak zwykle pani burmistrz WPN przeszkadza...zamiast byc powodem do dumy... Szkoda że ten dokument nie nakazuje gminom podjęcia dzialan ograniczajacych ruch samochodowy na rzecz transportu publicznego... Pawlok
Karol
2014-05-19 12:21:37
Dzisiaj o godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Puszczykowa, na którym radni zapoznają się z projektem planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.
taboret
2014-05-18 15:24:08
Projekt planu ochrony WPN zapewne wprowadzi ograniczenia dla mieszkańców ( wykazane powyżej) niektóre od wprowadzenia rozporządzenia ( reklamy ) inne dla nowopowstających SU -KZP i MPZP . Jest niewątpliwie potrzebny zważywszy na zachowanie walorów i ograniczenie degradacji WPN ,jednakże nie zostały wskazane środki na realizację wprowadzenia takiej ochrony( jak np podczyszczanie wod opadowych - http://www.pkd.org.pl/koscielisko200608/koscielisko12_wsladkowski.pdf ) Powiększy to koszty inwestycji i chyba znów potraktowane jako zadania własne gmin. Pozostają też do wyjaśnienia pewne mankamenty wykazane w uzasadnieniu uchwały Rady.
taboret
2014-05-16 23:54:33
Dziękuję .Dobranoc.
Małgorzata Kaptur
2014-05-16 23:50:59
Wstawiłam jeszcze do tabelki z informacją o sesji - wystarczy kliknąć na obrazek i do treści artykułu (na początku i na końcu).
taboret
2014-05-16 23:44:08
@ MK ::: Coś te skróty podane nie wpisują się , a mój dokonany na tiny pl wpisuje się http://tiny.pl/q296m
Małgorzata Kaptur
2014-05-16 23:16:14
Rzeczywiście, nie zauważyłam. Wstawiłam na ISSUU - http://tnij.org/4hqefqu. Warto też zapoznac się z uwagami zawartymi w uzasadnieniu do uchwały - http://tnij.org/gau7czi
taboret
2014-05-16 22:54:34
Trudno coś analizować kiedy na BIP-e brak tego projektu planu ochrony dla WPN mimo ( Będziecie się mogli Państwo zapoznać z całym dokumentem już jutro, kiedy pojawi się w BIP -ie.) Jest projekt uchwały o doprecyzowanie.
Łukasz Kasprowicz-radny gminy
2014-05-15 22:45:20
Dziś na komisji OŚ zajmowaliśmy się sprawą. Przez burmistrz zsostała przygotowana uchwała wzywająca WPN do sprecyzowania i określenia pewnych zapisów zawartych w PO WPN.