CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2014-10-27 
Drukuj PDF Wyślij link

Jerzy Ryś - kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie - okręg 17

Urodziłem się w 1954 roku w Janowcu Wielkopolskim, miasteczku leżącym niedaleko Żnina, na granicy Pałuk i Wielkopolski. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, technologiem nowoczesnych materiałów. W 1978 roku ukończyłem studia wyższe magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na kierunku Inżyniera Materiałowa. Do 1995 roku byłem pracownikiem naukowo dydaktycznym tej uczelni.

Przez czternaście lat powadziłem także własną firmę zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem elektronicznych układów pomiarowych oraz usługami w zakresie naprawy sprzętu elektronicznego. Jestem także współzałożycielem firmy szkolącej z obszarów szeroko rozumianej logistyki, doradztwa biznesowego, procesów sprzedażowych i zarządzania projektami.
W ciągu 37 lat mojej pracy zawodowej nabyłem wiele umiejętności w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Rozwinąłem też umiejętności w zakresie zarządzania, planowania, negocjacji biznesowych, podpisywania umów z klientami biznesowymi, zarządzania finansami itd.
W latach 2005 – 2010 brałem również udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz w pracach zespołów zajmujących się pozyskiwaniem oraz wydatkowaniem tych środków.

W ciągu ostatnich trzech lat, przy okazji współpracy z Zarządem Osiedla nr 5 w Mosinie, miałem szansę uzupełnić swoją wiedzę na temat pracy samorządu gminnego. To wyjątkowe doświadczenie pozwoliło mi widzieć relacje zachodzące pomiędzy urzędem a mieszkańcem z całkowicie nowej perspektywy, mało widocznej z pozycji mieszkańca.Moje zainteresowania to nowoczesne materiały i ich zastosowanie, elektronika pomiarowa i automatyka, środowisko i ekologia, technologie informatyczne oraz logistyka i wiele innych. Moja prawdziwa pasja to fotografia. Kiedy pragnę prawdziwego wypoczynku wybieram się na długi spacer po Rogalińskim Parku Krajobrazowym w towarzystwie mojego psa i z aparatem fotograficznym w dłoni.

Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

SPRAWIEDLIWY I PRZEJRZYSTY BUDŻET

• inwestycje wydzielone dla każdego sołectwa i osiedla,
• skuteczne zabieganie o środki unijne i rządowe,
• ustalenie kolejności budowy dróg na podstawie jasnych i powszechnie akceptowanych zasad.

HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY

• racjonalne planowane przestrzenne,
• rozbudowa infrastruktury drogowej, systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
• wspieranie inicjatyw gospodarczych, realizacja projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym,
• ochrona środowiska,
• skuteczna promocja gospodarcza i turystyczna Gminy.

URZĄD PRZEJRZYSTY, KOMPETENTNY, SZANUJĄCY MIESZKAŃCA kierowany przez burmistrza i tylko jednego jego zastępcę.

WZROST BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

• poprawa skuteczności Straży Miejskiej i rozwój monitoringu miejskiego ,
• rozbudowa oświetlenia i oznakowania ulic,
• ograniczanie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych,
• wsparcie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

SAMORZĄD DEMOKRATYCZNY I OBYWATELSKI

• wzmocnienie pozycji mieszkańców wobec władz samorządowych, konsultowanie ważnych decyzji,
• wdrożenie budżetu obywatelskiego.

ROZWÓJ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

• ciągłe podnoszenie poziomu nauczania i wychowania,
• poprawa bazy dydaktycznej i sportowej,
• popieranie wszelkiej aktywność ruchowej, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wspieranie działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury, Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych wspomagających integrację mieszkańców.


Program Wyborczy Jerzego Rysia, kandydata na Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Okręg Wyborczy nr 17

ODWODNIENIA OSIEDLA NR 5 NOWE KROSNO

 • ostateczne wyznaczenie miejsca zrzutu wód opadowych dla istniejacej koncepcji odwodnienia Osiedla nr 5 Nowe Krosno,
 • przekształcenie istniejącej koncepcji odwodnienia w kompleksowy projekt budowy kanalizacji deszczowej,
 • rozpoczęcie budowy głównego kolektora odwodnieniowego łącznie z kolektorem na ulicy Krosińskiej.

BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH

 • wykonanie projektu i budowa ulicy Krosińskiej,
 • wykonanie projektu ulicy Czwartaków,
 • wytłuczniowanie ulicy Wybickiego i Klonowej na odcinku do ulicy Śremskiej,
 • wytłuczniowanie ulicy Podgórnej,
 • wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Szpakowej,
 • wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Ptasiej,
 • wytłuczniowanie ulic Szpakowej i Ptasiej,
 • wytłuczniowanie ulicy Słonecznej,
 • wykonanie projektu pieszo-jezdni na ulicy Kwiatowej.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

 • dokończenie budowy linii oświetleniowej zgodnej z projektem na ulicy Czwartaków,


KOMUNIKACJA SZKOLNA

 • dopracowanie lokalizacji i budowa bezpiecznego przystanku dla autobusu szkolnego w rejonie ulic Jasnej i Śremskiej.

CZYSTOŚĆ OSIEDLA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • montaż koszy na śmieci
 • doprowadzenie do podpisanie umów na wywóz odpadów komunalnych stałych z Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie,
 • zintensyfikowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców


OKRĘG 17 - TO TEREN CAŁEGO OSIEDLA NOWE KROSNO

Ulice:
Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna,Sosnowa, Stanisława Lema, Szpakowa, Sremska (od torów kolejowych do granicmiasta), Wrzosowa,Wybickiego.


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Mosiński Ośrodek Kultury, Dworcowa 4


 

 


Komentarze