CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2015-01-06 
Drukuj PDF Wyślij link

O co pytali radni na IV sesji RM?

Autor: Małgorzata Kaptur 

W czasie IV sesji Rady Miejskiej  14 radnych zadawało pytania. Niestety na większość z nich nie padły odpowiedzi. Radni otrzymają je na piśmie. 

Radna Wiesława Mania zapytała, czy w obecnych władzach wybranych do Selektu, Mosina ma swojego przedstawiciela w zarządzie. Burmistrz Jerzy Ryś oświadczył, że nie ma.

Radny Waldemar Wiązek w związku z raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina zapytał, co dalej ze Strażą Miejską.
Straż Miejska – wszyscy wiemy, jaka jest. Ten raport pokazał, że coś się dzieje nie tak ze Strażą Miejską. "Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z posesji mieszkańców, opis realizacji zadania - kontrola ad hoc, interwencja na zgłoszenie oraz na losowo wybranych nieruchomościach".
Każdy z mieszkańców musi mieć numer na posesji, tablicę porządkową i skrzynkę na listy i musi się okazywać odpowiednimi dokumentami takimi jak: wywóz nieczystości stałych, nieczystości płynnych. W telewizji się bardzo dużo na temat straży mówi, jedni chcą, żeby były rozwiązane, inni nie chcą.Taka struktura, jak straż miejska powinna być, bo to są służby, które pomagają burmistrzowi w jego pracy i nie tylko, ale muszą być rozliczone.
Radny apelował do burmistrza, aby przyjrzał się, w jaki sposób strażnicy miejscy dokonują kontroli, w jaki sposób pracują. Mówił, że: przez 8 lat ani razu nie usłyszałem od komendanta lub jego zastępcy, dokonaliśmy na przykład pięćdziesięciu kontroli, po dwóch miesiącach pojechaliśmy następnym razem, skontrolowaliśmy znowu pozostałe budynki, potem znowu itd Takiego skutku nigdy nie było. Mam nadzieję, że to się zmieni.

Drugi wniosek radnego W. Wiązka dotyczył  zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę szkoły w Krosinku (projekt).
Trzeci wniosek: W okresie przedwyborczym, kiedy chodził  od domu do domu i rozmawiał z różnymi ludźmi okazało się, iż jest w Krosinku kilka posesji, gdzie ludzie mieszkają od kilku lat, a nie ma tam przyłączy wodociągowych, w czasie, gdy nitka wodociągowa przebiega 200 m od ich posesji. 

Radna Małgorzata Rajkowska zadała pytanie związane ze stanem technicznym chodników w Czapurach po ostatnich robotach, jakie  miały tam miejsce.
Kilka tygodni temu spółka INEA kładła światłowody - rozbierane były chodniki, robiono wykopy. Potem była ponownie kładziona ta sama kostka brukowa. Mieszkańcy zgłosili  problem dotyczący sposobu ponownego położenia tej kostki – ich zdaniem niezgodnego ze sztuką budowlaną. Proszę o wyjaśnienie, czy jest jakaś procedura odbioru chodników po takich robotach, po takich inwestycjach. Jeżeli tak, to czy zostało skontrolowane wykonanie położenia tej kostki, przywrócenie do stanu pierwotnego – sprzed inwestycji  chodników, czy już zostały odebrane te chodniki i kto dokonuje takiego odbioru.
Zapytała też, czy można zapoznać się z takim protokołem.
Jeżeli nie ma takiej procedury, to w jaki sposób to będzie wyglądało: kto zainteresuje się stanem technicznym chodników po tych rozkopach w Czapurach, kto jest za to odpowiedzialny. Mieszkańcy wyrazili zaniepokojenie, że jeżeli chodniki nie zostaną prawidłowo położone, to narazi Gminę na koszty. Padły też takie opinie, że może się okazać, iż np. pieniądze z funduszu sołeckiego, zamiast na inne cele, będą przekazywane na naprawę chodników.

Radna Wiesława Mania złożyła wniosek, aby przeprowadzić kontrolę wykonania ul. Leśnej, odcinka od ul. Głównej do torów, ponieważ droga ta została niedawno wykonana i niestety woda stoi na tym asfalcie. Nie tylko po bokach, przy krawężnikach, ale prawie na połowie jezdni – z jednej i z drugiej strony. Wynika z tego, że nie zostały odpowiednie spady zachowane. Na pewno jest tam gwarancja na wykonanie robót i należałoby to sprawdzić.

Radny Zdzisław Gierek powiadomił, że 3 miesiące temu w Pecnej od ul. Łąkowej do przejazdu został rozebrany chodnik przy okazji remontów, które były robione na torach i do dziś dnia nie został odtworzony. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, kiedy ten temat będzie zrealizowany.

Radny Arkadiusz Cebulski stwierdził, że ma zapytanie, wniosek dotyczący pytań mieszkańców naszej dzielnicy odnoszących się do „Zielonego Rynku”, który stał się czołową dyskoteką. (ostatnio po Pasterce). Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy burmistrz może wpłynąć jakoś na pracę policji lub Straży Miejskiej, ponieważ w trakcie trwania Pasterki, odbywała się tam impreza, było mnóstwo pitego alkoholu. Była wzywana policja – raz przyjechała, na drugi raz objechała i pojechała w siną dal, a młodzież bawiła się tam do białego rana i wiadomo stuprocentowo, że bawi się tam też młodzież nieletnia pijąca alkohol. Czy to można zmienić? Mieszkańcy są też zaniepokojeni, nie tylko mieszkańcy, że np. regulamin tego „Zielonego Rynku” wygląda w ten sposób, iż jest to kartka A-4 powieszona w jakiejś tam gablotce, której nie można odczytać. Cwana młodzież na pytanie policji potrafi odpowiedzieć, że nie ma regulaminu, który przewiduje jakiekolwiek zachowanie, ponieważ tego regulaminu nie widać.

Radna Jolanta Szymczak stwierdziła, że wracając jeszcze do Straży Miejskiej – w ubiegłych latach Straż Miejska miała patrole, czy ewentualnie takie półgodzinne czuwania nad miejscem, w którym przechodzą dzieci do szkoły. Chodzi o skrzyżowanie ul. Piotra Mocka i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. Teraz, jak jest ciemniutko, to rano te dzieciaszki nie mogą przejść z uwagi na duże natężenie ruchu. Tak więc chciałabym wrócić do takiego momentu, kiedy ta Straż Miejska będzie tam od powiedzmy: za piętnaście ósma do godziny ósmej rano.

Radna Maria Witkowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy są podjęte rozmowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące budowy parkingu w Rogalinie vis a vis wejścia do pałacu, bo się obawiamy, że jak przejmie to konserwator zabytków, to już właściwie nigdy się tego parkingu nie doczekamy i nadal nie będzie możliwy dojazd do naszych posesji w niedziele i w święta. Chciałabym też prosić o zabezpieczenie środków na chociażby kawałek ścieżki rowerowej prowadzącej od wjazdu na ul. Nową w kierunku ul. Mosińskiej, gdyż nie ma tam bezpiecznego pobocza, nie ma chodnika i dzieci, które tam mieszkają, a chodzą do szkoły, zmuszone są w bardzo niebezpiecznych warunkach uczęszczać tą drogą wojewódzką 431.

Radny Michał Kleiber stwierdził, że pierwsze jego pytanie dotyczy również policji i Straży Miejskiej.
W szkole przy ul. Krasickiego odbywają się przeróżnego rodzaju pozaprogramowe imprezy, podobnie jak na „Zielonym Rynku”. Policja pojawia się częściej niż wcześniej, natomiast panowie nie raczą wyjść nigdy z samochodu, Szkoła ma tak specyficznie zbudowaną bryłę, że ludzie, którzy tam przebywają nie są widoczni z ulicy, w związku z powyższym przejazd patrolu na niewiele się zdaje. Tutaj jest również jego prośba, żeby spróbować na to wpłynąć i żeby po prostu panowie przeszli się kilka razy.
Druga sprawa dotyczy również szkoły. Tuż przy ul. Krasickiego, w kierunku „Orlika”, od długiego już czasu odkryta jest studzienka kanalizacyjna. Jest odkryta, zakryta – na zmianę. Generalnie tam jest dosyć głęboko, jest mnóstwo dzieci. Nie wiadomo, do kogo należy pas tej ziemi, natomiast prosiłbym 
o podjęcie jakichś działań w celu zabezpieczenia tego na stałe, bo mieszkańcy jakoś sobie radzą – odgrodzą, wbiją jakieś paliki itd., ale to są działania doraźne.

Trzeci wniosek radnego Michała Kleibra dotyczył zlecenia w urzędzie  opracowania dotyczącego wszystkich ulic na Osiedlu nr 3, czyli pomiędzy ul. Torową a ul. Strzelecką, wszystkich tych mniejszych ulic oraz „osiedla królewskiego”. Chciałbym, aby w tym opracowaniu były zawarte informacje dotyczące infrastruktury na każdej z tych ulic, czyli co jest, czego nie ma, informacje dotyczące ewentualnych projektów utwardzenia, jeśli istnieją, jeśli zostały zlecone. Jeśli są jakieś związane z tym daty, które obostrzają pewne działania, czyli wydane były jakieś pozwolenia na budowę, to też poprosiłbym o takie informacje, bo takie są pytania mieszkańców, a zarówno ja, czy ludzie, którzy tam mieszkają, nie mają żadnego rozeznania dotyczącego technicznych możliwości wykonania pewnych działań, bo pewnie nie wszędzie tam da się cokolwiek zrobić szybko.

Radny Dominik Michalak stwierdził, że pierwsze jego zapytanie dotyczy biurowca po Zakładzie Usług Komunalnych na ul. Krotowskiego.
Obecnie prowadzona tam jest inwestycja firmy JAKON i stąd to pytanie: jak będzie odbywał się dojazd do tego biurowca i czy burmistrz planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na wybrukowaniu kawałka tego terenu parkingu, ponieważ ludzie, którzy przyjeżdżają nie tylko do tej Straży Miejskiej, ale też do nas – do zarządu osiedla, do Automobilklubu, czy też do przytuliska naszego – grzęzną w błocie.
Razem z panią przewodniczącą Ireną Rybarczyk zastanawialiśmy się, czy otrzymamy odpowiedź na złożone wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na przyszły rok – takiej odpowiedzi nie dostaliśmy.
W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy burmistrz zamierza zapoznać się z wnioskami wszystkich jednostek pomocniczych.

Radny Zbigniew Grygier zapytał, czy jest możliwość zainstalowania przynajmniej dwóch lamp na ul. Kostrzewskiego w Rogalinku, na wysokości szkoły.
Dzieci kończą zajęcia często o godz. 16.00, 17.00  a wtedy jest naprawdę bardzo ciemno. Teren jest nieutwardzony – czy jest taka możliwość, żeby to można było zrealizować?

Radny Roman Kolankiewicz zapytał, czy w Związku Międzygminnym Selekt istnieje możliwość zróżnicowania cen za wywóz odpadów niesegregowanych w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących posesje – chodzi o członków rodziny.

Radny Marian Jabłoński stwierdził, że jest burmistrz i zastępca, a jego pytanie dotyczy podziału zadań, czy już zostały te zadania rozdzielone. Jestem ciekaw, kto z panów jaki dział nadzoruje.
Zapytał też, czy pan burmistrz jest autorem tego obszernego sprawozdania, czy ma do pomocy asystenta. Byłoby dobrze, żeby w przyszłości takie sprawozdania były  przedkładane radnym w formie pisemnej. Moglibyśmy się zapoznać i ewentualnie dopytać – chodzi o zaoszczędzenie czasu.
W połowie stycznia w Daszewicach będzie odbiór prac drogowych po budowie kanalizacji sanitarnej. Zaniepokojenie wielu mieszkańców budzi stan nawierzchni ul. Poznańskiej – tej drogi gminnej, która była 3 lata temu remontowana i nawierzchnia była wręcz idealna, tymczasem po położeniu, odtworzeniu nawierzchni – pozostawia wiele do życzenia.
Powiadomił, że rozmawiał z AQUANET-em. W tej sprawie już były sygnały od mieszkańców i w związku z tym ma prośbę, żeby w czasie odbioru, a będzie tam niewątpliwie poproszony przedstawiciel urzędu, bacznie przyjrzeć się jakości wykonanych prac.

Przed chwilą radny Zbigniew Grygier pytał o lampy:
Niedawno w tej sprawie występowałem, składałem wniosek. Odpowiedź ze strony urzędu jest taka, że w 2015 r. i planowane jest równanie tej ulicy i zamontowanie dodatkowych lamp.

Małgorzata Kaptur - zapytałam o pas drogowy wzdłuż ul. Leszczyńskiej. Kto pobiera opłaty z tytułu zajęcia tego pasa drogowego: Starostwo, czy Gmina.
Drugie moje pytanie dotyczyło dębów w Nowinkach. Na pomnikowych dębach rosnących w pobliżu leśniczówki pojawiły się oznaczenia. Na jednym jest wielki numer 3, a na drugim duża kropka, co mieszkańcy znający się na rzeczy interpretują jako drzewo przeznaczone do wycinki lub do zdecydowanego przycięcia. W związku z tym poprosiłam o informację, czy dęby w Nowinkach mają status pomnika przyrody i czy są jakieś plany w stosunku do tych drzew. 

Radni poprzedniej kadencji, a także radni obecnej kadencji zostali poinformowani przez właściciela nieruchomości położonej przy ul. Bukowej w Mosinie o problemach, jakich doświadczył w związku z planowaną budową domu. 
Kilka miesięcy po podjęciu przez Radę uchwały z 20.06.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leszczyńskiej, ul. Jarzynowej oraz parku gminnego „Strzelnica”, właściciel nieruchomości położonej na tym terenie złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Po 3 miesiącach takie warunki uzyskał. Po jakimś czasie złożył wniosek o korektę w tych warunkach.
W czasie tych wszystkich formalności żaden urzędnik nie poinformował wnioskodawcy o tym, że dla tego terenu opracowywany jest plan miejscowy. 
Problem polega na tym, że WZ nakazywały wybudowanie domu ze skośnym dachem, a w planie, który został później uchwalony jest wymóg dachu płaskiego.
O tym, że dla tego terenu został uchwalony w maju 2013 r plan inwestor dowiedział się dopiero w październiku 2014 roku!

Zwróciłam się  z wnioskiem, żeby burmistrz ten problem rozwiązał. Właściciel nieruchomości, który opracował koncepcję i projekt został narażony na koszty na skutek niespójności w zagospodarowaniu przestrzennym i braku istotnej informacji ze strony urzędników.

W związku z opisaną sytuacją złożyłam także wniosek o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu planów uchwalonych i planów będących w opracowaniu, po to, żeby osoby zainteresowane miały szansę pozyskać wiedzę na temat tego, co się dzieje na terenie, na którym położona jest nieruchomość.

Radny Łukasz Kasprowicz poinformował, że docierają do niego informacje od mieszkańców, że linia Dymaczewo Nowe – Mosina zostanie zlikwidowana od stycznia przyszłego roku. Chciałby dowiedzieć się, czy to jest faktycznie prawda. 


Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś oświadczył, że odniesie się tylko do pytania dotyczącego Straży Miejskiej.
Jeśli chodzi o Straż Miejską, oczywistym jest, że jest potrzebna i wykorzysta się ją z pewnością do zadań w bardzo szerokim zakresie tutaj w Gminie. Przewiduję, że do 15 stycznia będą prowadzone pierwsze rozmowy porządkujące zadania i przyznanie zadań Straży Miejskiej, jak również będzie omówiony zakres tych zadań oraz procedury, sposób sprawozdawczości i kontroli wykonywania przydzielonych zadań.
Będziemy musieli dokładnie sprawdzić  w przeciągu następnych kilku miesięcy, czy rzeczywiście dokonaliśmy właściwych wyborów i wtedy nastąpi korekta nie później jak w ciągu pół roku od momentu podjęcia tej decyzji.
Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone. W tej chwili zamykając stary rok, mamy bardzo dużo zadań i nie możemy wygospodarować czasu na szerszą dyskusję na t
en temat.

Straż Miejska jest potrzebna – jest to nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dzieci, jest to kontrola wykonywania zadań przez inne służby, między innymi służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w Gminie, jest to kontrola również w zakresie bezpańskich psów, które się pojawiają na ulicach – kontroli tego zjawiska i próby jego usystematyzowania i wygaszenia, Musimy te zadania doprecyzować i egzekwować. 
 


Komentarzemarek
2015-01-13 09:42:27
Z innej beczki Waldemar Krzyżanowski świetnie się bawi za nasze składki płacone do ZUS-u http://www.kopalnia.pl/foto-ksiega/show/6beba1817f0ab5d7533014626d17f5833c42b6e5ca7c0af3ec7b1d4aa197f1aea29288f5f23d8b5964520d544391e4cb4d5f69495513bcac25ec8d7e5b256b9a Chyba jeszcze myśli że jest burmistrzem, cały czas promocja gminnych wydarzeń na jego ulubionym facebooku, skąd posiada zdjęcia z biegu, oraz inne informacje ??? Pewnie od jego tajnych informatorów którzy cały czas myślą że Waldek wróci za 4 lata.
rdzenny mieszkaniec Mosiny
2015-01-12 11:19:04
Jeśli jesteście tego pewni na 100%, to piszcie Kto,Co,Gdzie i Kiedy?,tu i teraz! Może to wasze nieczystości są wywożone do lasu i na pola ? Nie oczerniajmy innych mieszkańców ,gdy sami nie jesteśmy 100% uczciwi i pewni że tak robią.
Ten obcy
2015-01-10 14:17:55
Nielegalny wywóz szamba od mieszkańców i wylewanie go na pola, do lasu i wszędzie gdzie popadnie.
mdm
2015-01-09 17:05:30
"Ten incydent trwa już kilka lat" tzn co
Ten obcy
2015-01-09 16:12:42
Ten incydent trwa już kilka lat, zgłoszenia oczywiście były nie tylko z mojej strony również innych mieszkańców na policje i SM, wszyscy załamują ręce bo nie wiedzą jak go złapać na gorącym uczynku, albo nie chcą... i co tu czynić....?
x
2015-01-08 22:44:03
Gmina powinna mieć wiedzę, kto jest podłączony do sieci - tu kontrola jest zbędna, bo Aquanet się o swoje sam upomni. Straż Miejska jako referat Urzędu Miejskiego powinna ściśle współpracować z innymi urzędnikami, bo szkoda czasu na takie kontrole jak pisze mdm
mdm
2015-01-08 22:33:46
Tak jak piszesz P.W straż miejska powinna zająć się tym co ma w zadaniach, od karania kierowców jest policja, inspekcja transportu. Miałem również kontrolę wywozu nieczystości płynnych tylko dlaczego kontrolowane są również osoby które posiadają kanalizację --- takie jak ja ???
P.W
2015-01-08 19:00:13
Straż miejska powinna być jednak z określonymi zadaniami na rzecz miasta,gminy,mieszkańców.Wspólne patrole piesze z policją i nie tylko w godzinach porannych, ale i również popołudniowych, nocnych.Od karania kierowców za prędkość powinna być tylko policja ewentualnie fotoradar stacjonarny oznakowany takie jak to jest w Puszczykowie. Co do wywozu śmieci, nieczystości sprawdzać umowy, rachunki a jeżeli ktoś widzi tego typu łamanie prawa zgłaszać straży miejskiej tak żeby nikt nie czuł się bezkarny. Ten Obcy – jeżeli posiadasz takie informacje, widzisz takie incydenty to, dlaczego tego nigdzie nie zgłosisz ? Zgłosić można zawsze anonimowo telefonicznie a tym samym dawać przykład innym a łamiącym przepisy, prawo sygnał, że nie są bezkarni . Jeżeli natomiast było zgłoszone to wymagaj od służb, władz miasta działania masz takie prawo a wielu mieszkańców naszej gminy będzie tobie gratulować podejścia do sprawy.
mdm
2015-01-08 16:25:12
qwerty - następny mądrala który coś wie że gdzieś dzwoni ale nie wie w którym kościele, ludzie naoglądali się głupkowatego emila z fotoradru i poczytali trochę na różnych forach i myślą że nie muszą płacić, nie płać qwerty za gaz wodę prąd a za kilka miesięcy zapuka komornik
taboret
2015-01-08 15:49:40
qwerty ::: Na temat zasadności istnienia straży miejskiej i monitoringu masz prawo mieć takie zdanie jakie masz. Natomiast w temacie niepłacenia mandatów to raczej nie opowiadaj tych bajek bo jeszcze ktoś w nie uwierzy i niepotrzebnie narobi sobie kosztów.
http://superauto24.se.pl/auto-porady/zdjecie-z-fotoradaru-jak-uniknac-punktow-karnych-czy-jest-sposob-unikniecia-mandatu_301264.html
Mosinianin
2015-01-08 15:03:41
Panie Wiązek pan sie pomylil do kogo sie zwracac to ze ludzie nie mją przyłącza wody to wina burmistrza???? a moze pana jako radnego???/ ludzie chyba wiedzą gdzie jest firma pod nazwą Aquanet a moze pan wystąpi w ich imieniu do Aquanetu a może oni nie chca przyłącza prosze zbadac temat a dopiero potem zadawac pytania a pan ma do swoich wszystkich parceli przylacza wody, ks, gazu , energi jest pan radnym 3 kadencje co pan zrobil aby pomoc tym ludzią, nie wiedział pan ze nie mają przyłączy tozto dla radnego rzecz ciekawa, moze w tej kadencji bedzie pan robil cos dla innych nie tylko dla siebie zycze powodzenia w załatwianiu
qwerty
2015-01-08 09:53:23
Polemika z burmistrzem na poziomie jego wypowiedzi: "Jeśli chodzi o Straż Miejską, oczywistym jest, że NIE jest potrzebna". Jeśli SM, to Pana zdaniem "nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dzieci" to nie czuję się zbyt bezpiecznie w Mosinie;))) No chyba, że chodzi tylko o Pana dzieci, to ok. Otóż SM to krótko mówiąc stanie w krzakach z fotoradarem, z którego mandatów na dodatek NIE TRZEBA płacić (wystarczy podać jako kierującego pojazdem obcokrajowca). I tyle, czyli niewiele. Pozostałe czynności może wykonywać policja lub można je zlecać firmom z zewnątrz, będzie tanie. Warto by przy okazji zlikwidować kosztowny i absurdalny monitoring.
P.W
2015-01-07 21:53:48
Niezależnie, jakie kryteria znajdą się na liście w Mosinie powstanie w końcu ranking wszystkich dróg do zrobienia w Mosinie z przybliżonym terminem realizacji , kosztów itp. Owszem jak wszędzie będzie zawsze decydował budżet miejski czasami przesunięcie na liście z różnych powodów wynikających z przyczyn niezależnych od władz w danych latach. Wiele miejscowości pozyskuje na takie cele wszelkiego rodzaju środki unijne a ile Mosina pozyskała takich środków w poprzednich latach ? Dla mieszkańców mimo wszystko będzie to czytelne, dlaczego dana droga jest na 70 pozycji a nie na 10 tej itp.
taboret
2015-01-07 17:52:17
Tak jak proponowałem w : 2012-03-18 18:55:02
"Do zapropowanych kryteriów dodałbym 10. Rola ulicy w systemie komunikacyjnym miasta."
Propozycja partycypacji w kosztach jak w Puszczykowie (nie rozważana) chyba z powodu dużych jednostkowych kosztów inwestycji przypadających na mieszkańca i trudności rozliczania opłaty adięckiej
Ten obcy
2015-01-07 17:00:15
NO właśnie po co SM i wielkie kontrole a szambo i tak po polach leją i tak, albo po drogach czy lasach. Biorą połowe ceny co ZUK czy inne firmy, nie wywożą do oczyszczalni tylko gdzie popadnie. wielka mi ochrona środowiska, w jakich czasach my żyjemy...
Puszczykowianka
2015-01-07 16:46:34
Można dołożyć - chęć partycypowania mieszkańców ulicy w kosztach. W Puszczykowie były dwa takie przypadki - zgłosili się mieszkańcy chcący zapłacić za utwardzenie poza kolejnością ich ulicy...i tu zaskoczenie - burmistrz Balcerek odmówił...nie mogli sami utwardzić terenu miejskiego, mamy o dwie utwardzone ulice mniej.
Małgorzata Kaptur
2015-01-07 14:49:09
Dyskusję na temat kryteriów warto rozpocząć już dzisiaj. Zacznijmy od analizy materiału z Puszczykowa:
Kryteria wyboru ulic przewidzianych do utwardzenia w pierwszej kolejności na terenie m. Puszczykowa
1. Wiek zabudowy mieszkaniowej - pierwszeństwo dla mieszkańców, którzy od lat czekają na nawierzchnię.
2. Lokalizacja ulicy i obiektów mających wpływ na zwiększenie natężenia ruchu.
3. Przepuszczalność gruntu. Na nawierzchniach gliniastych, gdzie brak przepuszczalności błoto utrzymuje się przez długi czas utrudniając ruch pieszych i samochodów.
4. Niebezpieczeństwo zalewania posesji w czasie opadów
5. Zakończenie zabudowy ulicy budynkami - podczas budowy domów następuje często dewastacja nawierzchni jezdni i chodników.
6. Ukształtowanie terenu.
7. Gęstość zabudowy - bardziej gęsta zabudowa powoduje większe natężenie ruchu.
8. Nakłady do poniesienia.
9. Liczba zameldowanych mieszkańców.
P.W
2015-01-07 14:18:31
Kiedy nowe władze postarają się ustalić kryteria wyboru ulic do utwardzenia w pierwszej kolejności na terenie miasta Mosina ? Temat pojawiał się już w 2012r na stronie Czas Mosiny jednak poprzednie władze nic w tym kierunku nie uczyniły nie licząc ulic ujętych wieloletnim planem inwestycyjnym do 2018r. Każdy zapewne mieszkaniec Mosiny chciałby wiedzieć, na której pozycji i na jakie lata może się spodziewać utwardzenia, modernizacji, remontu ulicy przy jakiej mieszka.
Ewa
2015-01-07 00:10:54
P. Burmistrzu wiadomo że potrzeba czasu na wszystkie sprawy będące z nie korzyścią dla Gminy. Ale St. M. jest zbyteczna na to mamy Policję pilnowanie ładu w mieście i porządku. Czy jesteśmy taką bogata G. aby utrzymywać tych nierobów.
Piotr Wilanowski
2015-01-06 19:57:41
Radna Maria Witkowska wykazała się dużą niewiedzą. Po pierwsze chce żeby się zwracać do niewłaściwej agencji, ponieważ Majątek dzierżawiony jest od Agencji Nieruchomości Rolnych. Po drugie teren miedzy przeddziedzińcem a kościołem, który wskazuje, już od wielu dziesięcioleci jest objęty ścisłą, ochronną strefą konserwatora. Po trzecie, to dziwna propozycja lokalizacji w obliczu osiągniętego od siedmiu lat konsensusu dotyczącego lokalizacji parkingu po północnej stronie szosy, "na tyłach" restauracji "Pod Dębami". Dodam, że kompromisu akceptowanego przez Konserwatora chociażby w propozycji MPZP dla Rogalina, więc straszenie, że do budowy parkingu nie dopuści to mijanie się z prawdą .