CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kalendarz wydarzeń

Data: 2015-02-19 
Drukuj PDF Wyślij link

Z prac Rady Miejskiej

Autor: Małgorzata Kaptur 

W tym tygodniu miały miejsce posiedzenia czterech komisji Rady Miejskiej w Mosinie. Jutro spotkają się członkowie Komisji Rewizyjnej, a w poniedziałek Komisji Budżetu i Komisji Promocji.
Za tydzień, w czwartek odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Przypominamy, że we wszystkich posiedzeniach mogą brać udział mieszkańcy. Zapraszamy.

 PROJEKTY UCHWAŁ

PORZĄDEK OBRAD
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 26.02.2015 - godz. 16.00 - MOK

Po raz pierwszy w porządku obrad sesji jest punkt WOLNE GŁOSY. W tym miejscu będą mogli zabrać głos mieszkańcy. Ich wypowiedzi powinny być rzeczowe, nie mogą naruszać dóbr osobistych innych osób i nie powinny przekraczać 5 minut. 

 1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

  I część posiedzenia miala miejsce w budynku przy stadionie.
  Uczestniczyli w nim przedstawiciele Klubu Sportowego 1920 Mosina i kierownik OSiR p. Waldemar Demuth. Rozmawiano o optymalnym wykorzystaniu obiektu, o braku oświetlenia boiska treningowego, parkingu i drogi dojazdowej do budynku.
  II część posiedzenia odbyła się w nowej świetlicy wiejskiej w Krośnie. 
  Uczestnicy: Przedstawiciele Rad Rodziców, zastępca burmistrza P. Mieloch, kierownik referatu oświaty - p. M. Kasprzyk. 
  M. Kaptur przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w poprzedniej kadencji. Rodzice mówili o potrzebach szkół. Najważniejsze problemy to zaniedbania w zakresie termomodernizacji i przestarzałe komputery. 
  Rodzice są zainteresowani utworzeniem rady oświatowej.
  W oparciu o art. 48. 1. ustawy o systemie oświaty 
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie.
  2. Do zadań rady oświatowej należy:
  1) badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu
  terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania;
  2) opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej
  wydatków na oświatę;
  3) opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek;
  4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach
  oświaty;
  5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

  Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie po wprowadzeniu kilku poprawek projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. TUTAJ

 2. Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
  zaprosiła na swoje posiedzenie przedstawicieli spółek medycznych świadczących usługi medyczne w ramach POZ na podst. umowy z NFZ na terenie gminy.
  Członków komisji interesowała m.in. ilość deklaracji w poszczególnych spółkach. Okazuje się, że Vis Medica ma ok. 10 700 pacjentów, Consensus i Medicomplex po ok. 6 tys. pacjentów. 
   
 3. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Budownictwa 

  Na posiedzenie przybyli obydwaj burmistrzowie, mieszkańcy Rogalinka i Sasinowa oraz trzech mieszkańców Mosiny. Po wysłuchaniu uwag dotyczących ustaleń i sposobu opracowywania planu dla Rogalinka burmistrz poinformował, że bulwersujący mieszkańców plan nie będzie dalej procedowany. Przebieg drogi - zostanie  ponownie przeanalizowany. Po uchwaleniu nowego studium ( za ok. 2 lata) będzie opracowany nowy plan. Burmistrz poinformował, że można jeszcze składać wnioski do studium.

  Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie dwa projekty uchwał:

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.
  - w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp dla Strzelnicy i "placu cyrkowego" miedzy ul. Strzelecką i Leszczyńską. Zmiana ma na celu umożliwienie  zbudowania w kolejnych latach pływalni.

 


KomentarzeIga
2015-02-26 08:34:35
Plan P. B. z pływalnią jest jak najbardziej dobry w tym miejscu. W końcu czymś zaprezentuję się nasze miasto, zaniedbane. Oby obietnice się spełniły za jego kadencję.
taboret
2015-02-25 17:22:53
@ OBSERWATOR::: Obawy marii były(są) zgoła inne : "czy pływalnia musi w końcu powstać, ale w tym miejscu?" oraz "sposób na udrożnienie ruchu na ul. Leszczyńskiej" choć twoje nie są pozbawione słuszności .
OBSERWATOR
2015-02-24 12:22:26
W pełni podzielam obawy "mariI". Ile będzie kosztowała zmiana mpzp. Ten teren z budżetu pochłonął sporo środków za Burmistrza Kauzińkiego, za Burmistrz Springer wydatkowano 2 krotnie środki. Teraz za Burmistrza Rysia również .(wydano je na zmiany mpzp)Realizacji tych planów mieszkańcy się nie doczekali może rada do pomysłów odniesie się i przeanalizuje ten pomysł łącznie z konsekwencjami finansowymi. Przecież można popierać pomysł Burmistrza jeżeli przedstawi realia. Czy zdąży zrealizować go w 4-letniej kadencji jaki jest całkowity koszt inwestycji. Czy realizacja tego pomysłu nie będzie realizowana kosztem infrastruktyry (dróg, chodników) oczekiwanych przez nas mieszkańców ? Czy zdąży zrealizować wszystkie obietnice wyborcze?
maria
2015-02-20 17:41:54
Rozumiem ze obiecywana pływalnia musi w końcu powstać, ale w tym miejscu? Czy władze mają sposób na udrożnienie ruchu na ul. Leszczyńskiej, proszę spróbować przejść lub włączyć się do ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego rano i popołudniu życzę powodzenia